Európ­ska únia chce 15-roč­ným zaká­zať Face­bo­ok!

Martin Bohunický / 15. decembra 2015 / Zaujímavosti

Tíne­dže­ri pod 16 rokov dosta­nú ban na Face­bo­oku, Snap­cha­te, Ins­ta­gra­me a dokon­ca aj na email, pokiaľ nebu­dú mať povo­le­nie rodi­čov.

unnamed_9

Európ­ska únia pri­pra­vu­je nové regu­lá­cie, kto­ré po novom bez povo­le­nia rodi­čov zaká­žu sociál­ne sie­te pre mla­dých od 13 do 16 rokov. Zna­me­na­lo by to teda, že pri akom­koľ­vek zakla­da­ní účtu budeš potre­bo­vať nahá­ňať mamu.

Zákon sa bude na pôde par­la­men­tu pre­ro­ko­vá­vať v uto­rok a pre spo­loč­nos­ti ako Face­bo­ok, Ins­ta­gram, Twit­ter, Snap­chat či Goog­le by moh­li zna­me­nať obrov­ský prob­lém. Ak zákon schvá­lia, kra­ji­ny a jed­not­li­vé spo­loč­nos­ti budú mať dva roky čas na to, aby pod­mien­ky pri­pra­vi­li. Ak by tak nespra­vi­li, čaka­jú ich poku­ty vo výš­ke desia­tok mili­ó­nov eur.

Regu­lá­cie by pocho­pi­teľ­ne pla­ti­li len pre kra­ji­ny Európ­skej únie. Pro­ti tomu­to záko­nu už vznik­la petí­cia.

Je sku­toč­ne roz­um­né obrať dospie­va­jú­cich ľudí o mož­nos­ti spá­jať sa s iný­mi, socia­li­zo­vať sa a podob­ne? Pre mno­hých mla­dých je inter­net skve­lým zdro­jom infor­má­cií a vzde­lá­va­nia, obzvlášť tak dôle­ži­té­ho pri sta­ve škols­tva, aký na Slo­ven­sku máme. Osob­ne pova­žu­jem ten­to navrho­va­ný zákon za zlý vtip.

Pridať komentár (0)