Európ­ska únia chce 15-roč­ným zaká­zať Face­book!

Martin Bohunický / 15. decembra 2015 / Zaujímavosti

Tíne­džeri pod 16 rokov dostanú ban na Face­bo­oku, Snap­chate, Ins­ta­grame a dokonca aj na email, pokiaľ nebudú mať povo­le­nie rodi­čov.

unnamed_9

Európ­ska únia pri­pra­vuje nové regu­lá­cie, ktoré po novom bez povo­le­nia rodi­čov zakážu sociálne siete pre mla­dých od 13 do 16 rokov. Zna­me­nalo by to teda, že pri akom­koľ­vek zakla­daní účtu budeš potre­bo­vať nahá­ňať mamu.

Zákon sa bude na pôde par­la­mentu pre­ro­ko­vá­vať v uto­rok a pre spo­loč­nosti ako Face­book, Ins­ta­gram, Twit­ter, Snap­chat či Google by mohli zna­me­nať obrov­ský prob­lém. Ak zákon schvá­lia, kra­jiny a jed­not­livé spo­loč­nosti budú mať dva roky čas na to, aby pod­mienky pri­pra­vili. Ak by tak nespra­vili, čakajú ich pokuty vo výške desia­tok mili­ó­nov eur.

Regu­lá­cie by pocho­pi­teľne pla­tili len pre kra­jiny Európ­skej únie. Proti tomuto zákonu už vznikla petí­cia.

Je sku­točne roz­umné obrať dospie­va­jú­cich ľudí o mož­nosti spá­jať sa s inými, socia­li­zo­vať sa a podobne? Pre mno­hých mla­dých je inter­net skve­lým zdro­jom infor­má­cií a vzde­lá­va­nia, obzvlášť tak dôle­ži­tého pri stave škols­tva, aký na Slo­ven­sku máme. Osobne pova­žu­jem tento navrho­vaný zákon za zlý vtip.

Pridať komentár (0)