Európ­ske roz­práv­ko­vé mies­ta na AirB­nb

Michaela Líšková / 17. apríla 2016 / Lifehacking

Airb­nb je zná­me tým, že ponú­ka uby­to­va­nie od toho naj­lac­nej­šie­ho, až po úpl­ný luxus. Dnes si môžeš pozrieť mies­ta, kto­ré sú ako vystri­hnu­té z roz­prá­vok. Nie naj­lac­nej­šie, ale napriek tomu sto­ja za pozor­nosť.

Moder­ný dom­ček pri jaze­re, Aku­re­y­ri, Island.

1

Krás­ny malý dom­ček pri jaze­re je nie­ke­dy všet­ko, čo člo­ve­ku sta­čí ku šťas­tiu. Žiad­ne pre­pl­ne­né plá­že, iba ty, tvo­ji blíz­ki a prí­ro­da. V oko­lí krás­ne hory a čis­tý vzduch. A vo vnút­ri dom­ček tiež nevy­ze­rá úpl­ne zle.

1 aa1a

Sta­rý veter­ný mlyn, Benen­den, UK.

2

Ak si vždy túžil zažiť, ako sa býva v sta­rom veter­nom mly­ne, prá­ve si našiel doko­na­lé mies­to. Vnút­ro je vyba­ve­né všet­kým, čo potre­bu­ješ, samoz­rej­me, so zacho­va­ným štý­lom. Doko­na­lá dovo­len­ka.

2a2aa

Koe in de Kost”, Hee­ten, Holand­sko.

4

Na štýl novo­zé­land­ské­ho Hob­bi­to­nu, ten­to krás­ny dom­ček ťa volá pod svo­ju stre­chu. Holand­sko ani nie je tak ďale­ko, tak­že pri­naj­men­šom ušet­ríš nie­čo na leten­kách. Pokoj­ná loka­li­ta a milý dom­ček sú tou správ­nou kom­bi­ná­ci­ou.

4a4aa

Dom­ček na stro­me, Corn­wall, UK.

5

Čo dodať. Dom­če­ky na stro­moch dáv­no nie sú iba pre deti, o čom sved­čí aj táto útul­ne vyze­ra­jú­ca dre­ve­ná kra­bič­ka. Ak sa chceš na chví­ľu vrá­tiť do bez­sta­rost­ných det­ských čias, AirB­nB ti ponú­ka skve­lú prí­le­ži­tosť.

5a5aa

Oča­ru­jú­ci zámok, Tos­kán­sko, Talian­sko.

7

Áno, vidíš dob­re. Aj tu si môžeš uží­vať na potul­kách Tos­kán­skom. Krás­na teh­lo­vá stav­ba, a nie tak hoci­ja­ká. Sedieť si tak von­ku v záh­ra­de, popí­jať dob­ré vín­ko… Tak vyze­rá dovo­len­ka pod tos­kán­skym sln­kom.

7a7aa

Spl­ne­ný sen, Oia, Gréc­ko.

9

Neviem ako ty, ale gréc­ka dedin­ka Oia je u mňa na vrch­ných prieč­kach tých naj­ro­man­tic­kej­ších miest. Mož­no za to môžu všet­ky tie krás­ne zábe­ry zapa­da­jú­ce­ho sln­ka a čaro­vné­ho mies­ta. Pre­čo neskú­siť spra­viť vlast­né zábe­ry? Kým sa sem budú hrnúť turis­ti, ty si môžeš popí­jať vo vlast­nom bazé­ni­ku a uží­vať si výhľad na všet­ko naoko­lo.

9a9aa

Stan tak tro­chu inak, Tari­fa, Špa­niel­sko.

10

V prí­pa­de, že milu­ješ prí­ro­du viac ako čokoľ­vek iné, ale občas sa potre­bu­ješ v sta­ne aj tro­chu natiah­nuť a posta­viť, ten­to zvlášt­ny prí­stre­šok môže byť nie­čo pre teba. V tichom, no krás­nom špa­niel­skom pro­stre­dí sa nachá­dza nezvy­čaj­ný stan, kto­rý však pôso­bí veľ­mi útul­ne.

10a10aa

Vla­ko­vý vagón, Aber­porth, Wales.

11

Viem, že ces­to­vať naši­mi nočák­mi nie je žiad­na výhra. Ale čo ak ti poviem, že teraz môžeš mať celý vagón iba pre seba? Nedos­ta­neš sa v ňom síce nikam, pre­to­že bol pre­ro­be­ný v také­to krás­ne mies­to na býva­nie, svoj pobyt si však urči­te uži­ješ.

11a11aa

Zámok z 15.storočia, Galway, Írsko.

12

Írsko sa má roz­hod­ne čím chvá­liť, pokiaľ ide o archi­tek­tú­ru, hra­dy a zám­ky. Teraz máš mož­nosť v jed­nom takom­to aj zostať. Vráť sa do minu­los­ti, no záro­veň si užiť všet­ky vymo­že­nos­ti 21.storočia. Zostať na zám­ku v krás­nej írskej prí­ro­de, tým sa nemô­že pochvá­liť kaž­dý.

12a12aa

Koc­ka, Rot­ter­dam, Holand­sko.

13

Kre­a­tív­ne rie­še­né mies­to na oddych. Ako fas­ci­nu­jú­co pôso­bí navo­nok, tak ťa zauj­me aj zvnút­ra. Nahnu­té ste­ny ti doda­jú pocit jedi­neč­nos­ti a nie­čo­ho nové­ho, a prí­jem­ný inte­ri­ér s mini­ma­lis­tic­kým štý­lom ťa pre­sved­čí o tom, že nie všet­ko, čo je iné, je zlé.

13a13aa

Marin­got­ka, Isle of Skye, UK.

14

Ak sa chceš cítiť ako pra­vý nomád a na oko­lí nemať nič, iba divo­kú prí­ro­du krás­ne­ho škót­ske­ho Isle of Skye, Airb­nb má v ponu­ke aj takú­to gyp­sy marin­got­ku, kto­rá čaká prá­ve na teba. Mož­no nepo­nú­ka veľa pries­to­ru, zato je však kom­fort­ná. A pries­to­ru naoko­lo máš koľ­ko len chceš.

14a14aa

Dra­čí dom­ček, West­hall, UK.

17

Ak túžiš po nie­čom roz­práv­ko­vom, prá­ve si to našiel. Dom­ček ako vystri­hnu­tý z fil­mu o zača­ro­va­nej Elle. Stráž­ny pes je dnes už mains­tre­am, tak­že o bez­peč­nosť sa ti posta­rá drak sedia­ci na jed­nom z komí­nov. Ten ťa dostal, však? Dom­ček pre tvo­ju polo­vič­ku a drak pre pána.

17a17aa

Dom­ček na stro­me, Anda­lú­zia, Špa­niel­sko.

19

Ďal­ší dom­ček na stro­me je k dis­po­zí­cií aj v špa­niel­skej Anda­lú­zií. Ten­to je dokon­ca vyba­ve­ný aj mos­tí­kom z latiek pre ešte auten­tic­kej­ší pocit. Viem, že tvo­je vnú­tor­né die­ťa sa prá­ve pote­ši­lo a láka ťa to sem. Pre tvo­je dospe­lé ja tu náj­deš tiež bazén, tak­že celé tvo­je ja sa pote­ší. Die­ťa dokon­ca dva­krát.

19a19aa

Marin­got­ka s dom­če­kom, Corn­wall, UK.

20

Fareb­ná marin­got­ka s malým dom­če­kom je svo­jím výzo­rom zame­ra­ná naj­mä na než­nej­šie pohla­vie. Vša­de naoko­lo cítiť roman­ti­ku, rozk­vit­nu­té lúky a slneč­né lúče. Táto marin­got­ka s dom­če­kom vytvá­ra­jú doko­na­lú oázu poko­ja a zauj­mú nejed­nu ces­to­va­teľ­skú dušu.

20a20aa

Moder­ný dom­ček na vode, Amster­dam, Holand­sko.

22

Nádych luxu­su nie je iba pri­vi­lé­gi­om prí­mor­ských miest. Amster­dam ťa o tom pre­sved­čí na kaž­dom kro­ku a ten­to dom­ček pria­mo na vode nie je žiad­nou výnim­kou. Vyskú­šaj si život na vyso­kej nohe aj ty.

22a22aa

Zámok z 19.storočia, Cum­bria, UK.

23

Neviem, ako u teba, na mňa ten­to zámok pôso­bí ako síd­lo brit­ské­ho voj­vo­du. Len­že čo Airb­nb ponú­ka, to tre­ba brať, a ak hovo­ria, že je na pre­ná­jom, tak im verím. Ak sa chceš cítiť ako brit­ský voj­vo­da, ten­to zámok ti to roz­hod­ne umož­ní. Kaž­dý si chce spl­niť svo­je det­ské sny, na to nie je nikdy nesko­ro.

23a23aa

Cha­ta pre spi­so­va­te­ľov, Lidin­gö, Švéd­sko.

25

Túžiš po zme­ne pro­stre­dia, ale potre­bu­ješ pra­co­vať? Spoj prí­jem­né s uži­toč­ným a vyber sa napr. do Švéd­ska, kde náj­deš ten­to milý a pôvab­ný dom­ček ako stvo­re­ný pre spi­so­va­te­ľov- a všet­kých dneš­ných pod­ni­ka­te­ľov. Prí­ro­da, pokoj, prí­jem­né pro­stre­die a skve­lá atmo­sfé­ra, vďa­ka kto­rej sa sústre­díš pres­ne na to, na čo potre­bu­ješ.

25a25aa

Vidiec­ky zámok, Holt, UK.

26

Mies­to, kto­ré kri­čí jed­no slo­vo: doko­na­losť! Ten­to zámok v nád­her­nom vidiec­kom štý­le ti dá nie len pocit moci a slo­bo­dy, ale skrát­ka ti dovo­lí byť na chví­ľu bez sta­ros­tí a užiť si všet­ko pek­né, čo so sebou život pri­ná­ša. Naj­lep­šie je, že si ho môžeš dovo­liť.

26a26aa

Sta­rá veža, Umbria, Talian­sko.

27

Uby­to­va­nie podob­né tomu v mly­ne ale­bo v sta­rej nádr­ži na vodu. Kom­fort, jed­no­du­chosť a roman­tic­ký vzhľad tej­to veže si ťa úpl­ne pod­ma­nia a nie je vôbec ťaž­ké zami­lo­vať sa do toh­to krás­ne­ho mies­ta.

27a27aa

Ak si nena­šiel to, čo hľa­dáš, prí­pad­ne sa chceš zame­rať na nie­čo menej finanč­ne nároč­né, Airb­nb ponú­ka mno­ho miest, kto­ré budú tvo­jim pod­mien­kam urči­te vyho­vo­vať. A ak hľa­dáš roz­práv­ko­vé mies­ta na oddych, už vieš, že aj také exis­tu­jú.

Zdroj: buzzfeed.com, v spo­lu­prá­ci s AirBnb.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: portugal.com

Pridať komentár (0)