Európ­ske roz­práv­kové miesta na AirBnb

Michaela Líšková / 17. apríla 2016 / Tools a produktivita

Airbnb je známe tým, že ponúka uby­to­va­nie od toho naj­lac­nej­šieho, až po úplný luxus. Dnes si môžeš pozrieť miesta, ktoré sú ako vystri­hnuté z roz­prá­vok. Nie naj­lac­nej­šie, ale napriek tomu stoja za pozor­nosť.

Moderný dom­ček pri jazere, Aku­re­yri, Island.

1

Krásny malý dom­ček pri jazere je nie­kedy všetko, čo člo­veku stačí ku šťas­tiu. Žiadne pre­pl­nené pláže, iba ty, tvoji blízki a prí­roda. V okolí krásne hory a čistý vzduch. A vo vnútri dom­ček tiež nevy­zerá úplne zle.

1 aa1a

Starý veterný mlyn, Benen­den, UK.

2

Ak si vždy túžil zažiť, ako sa býva v sta­rom veter­nom mlyne, práve si našiel doko­nalé miesto. Vnútro je vyba­vené všet­kým, čo potre­bu­ješ, samoz­rejme, so zacho­va­ným štý­lom. Doko­nalá dovo­lenka.

2a2aa

Koe in de Kost”, Hee­ten, Holand­sko.

4

Na štýl novo­zé­land­ského Hob­bi­tonu, tento krásny dom­ček ťa volá pod svoju stre­chu. Holand­sko ani nie je tak ďaleko, takže pri­naj­men­šom ušet­ríš niečo na leten­kách. Pokojná loka­lita a milý dom­ček sú tou správ­nou kom­bi­ná­ciou.

4a4aa

Dom­ček na strome, Corn­wall, UK.

5

Čo dodať. Dom­čeky na stro­moch dávno nie sú iba pre deti, o čom svedčí aj táto útulne vyze­ra­júca dre­vená kra­bička. Ak sa chceš na chvíľu vrá­tiť do bez­sta­rost­ných det­ských čias, AirBnB ti ponúka skvelú prí­le­ži­tosť.

5a5aa

Oča­ru­júci zámok, Tos­kán­sko, Talian­sko.

7

Áno, vidíš dobre. Aj tu si môžeš uží­vať na potul­kách Tos­kán­skom. Krásna teh­lová stavba, a nie tak hoci­jaká. Sedieť si tak vonku v záh­rade, popí­jať dobré vínko… Tak vyzerá dovo­lenka pod tos­kán­skym sln­kom.

7a7aa

Spl­nený sen, Oia, Grécko.

9

Neviem ako ty, ale grécka dedinka Oia je u mňa na vrch­ných prieč­kach tých naj­ro­man­tic­kej­ších miest. Možno za to môžu všetky tie krásne zábery zapa­da­jú­ceho slnka a čaro­vného miesta. Prečo neskú­siť spra­viť vlastné zábery? Kým sa sem budú hrnúť turisti, ty si môžeš popí­jať vo vlast­nom bazé­niku a uží­vať si výhľad na všetko naokolo.

9a9aa

Stan tak tro­chu inak, Tarifa, Špa­niel­sko.

10

V prí­pade, že milu­ješ prí­rodu viac ako čokoľ­vek iné, ale občas sa potre­bu­ješ v stane aj tro­chu natiah­nuť a posta­viť, tento zvláštny prí­stre­šok môže byť niečo pre teba. V tichom, no krás­nom špa­niel­skom pro­stredí sa nachá­dza nezvy­čajný stan, ktorý však pôsobí veľmi útulne.

10a10aa

Vla­kový vagón, Aber­porth, Wales.

11

Viem, že ces­to­vať našimi nočákmi nie je žiadna výhra. Ale čo ak ti poviem, že teraz môžeš mať celý vagón iba pre seba? Nedos­ta­neš sa v ňom síce nikam, pre­tože bol pre­ro­bený v takéto krásne miesto na býva­nie, svoj pobyt si však určite uži­ješ.

11a11aa

Zámok z 15.storočia, Galway, Írsko.

12

Írsko sa má roz­hodne čím chvá­liť, pokiaľ ide o archi­tek­túru, hrady a zámky. Teraz máš mož­nosť v jed­nom takomto aj zostať. Vráť sa do minu­losti, no záro­veň si užiť všetky vymo­že­nosti 21.storočia. Zostať na zámku v krás­nej írskej prí­rode, tým sa nemôže pochvá­liť každý.

12a12aa

Kocka, Rot­ter­dam, Holand­sko.

13

Kre­a­tívne rie­šené miesto na oddych. Ako fas­ci­nu­júco pôsobí navo­nok, tak ťa zaujme aj zvnútra. Nahnuté steny ti dodajú pocit jedi­neč­nosti a nie­čoho nového, a prí­jemný inte­riér s mini­ma­lis­tic­kým štý­lom ťa pre­svedčí o tom, že nie všetko, čo je iné, je zlé.

13a13aa

Marin­gotka, Isle of Skye, UK.

14

Ak sa chceš cítiť ako pravý nomád a na okolí nemať nič, iba divokú prí­rodu krás­neho škót­skeho Isle of Skye, Airbnb má v ponuke aj takúto gypsy marin­gotku, ktorá čaká práve na teba. Možno nepo­núka veľa pries­toru, zato je však kom­fortná. A pries­toru naokolo máš koľko len chceš.

14a14aa

Dračí dom­ček, West­hall, UK.

17

Ak túžiš po nie­čom roz­práv­ko­vom, práve si to našiel. Dom­ček ako vystri­hnutý z filmu o zača­ro­va­nej Elle. Strážny pes je dnes už mains­tream, takže o bez­peč­nosť sa ti postará drak sediaci na jed­nom z komí­nov. Ten ťa dostal, však? Dom­ček pre tvoju polo­vičku a drak pre pána.

17a17aa

Dom­ček na strome, Anda­lú­zia, Špa­niel­sko.

19

Ďalší dom­ček na strome je k dis­po­zí­cií aj v špa­niel­skej Anda­lú­zií. Tento je dokonca vyba­vený aj mos­tí­kom z latiek pre ešte auten­tic­kejší pocit. Viem, že tvoje vnú­torné dieťa sa práve pote­šilo a láka ťa to sem. Pre tvoje dospelé ja tu náj­deš tiež bazén, takže celé tvoje ja sa poteší. Dieťa dokonca dva­krát.

19a19aa

Marin­gotka s dom­če­kom, Corn­wall, UK.

20

Farebná marin­gotka s malým dom­če­kom je svo­jím výzo­rom zame­raná najmä na než­nej­šie pohla­vie. Všade naokolo cítiť roman­tiku, rozk­vit­nuté lúky a slnečné lúče. Táto marin­gotka s dom­če­kom vytvá­rajú doko­nalú oázu pokoja a zaujmú nejednu ces­to­va­teľ­skú dušu.

20a20aa

Moderný dom­ček na vode, Amster­dam, Holand­sko.

22

Nádych luxusu nie je iba pri­vi­lé­giom prí­mor­ských miest. Amster­dam ťa o tom pre­svedčí na kaž­dom kroku a tento dom­ček priamo na vode nie je žiad­nou výnim­kou. Vyskú­šaj si život na vyso­kej nohe aj ty.

22a22aa

Zámok z 19.storočia, Cum­bria, UK.

23

Neviem, ako u teba, na mňa tento zámok pôsobí ako sídlo brit­ského voj­vodu. Lenže čo Airbnb ponúka, to treba brať, a ak hovo­ria, že je na pre­ná­jom, tak im verím. Ak sa chceš cítiť ako brit­ský voj­voda, tento zámok ti to roz­hodne umožní. Každý si chce spl­niť svoje det­ské sny, na to nie je nikdy neskoro.

23a23aa

Chata pre spi­so­va­te­ľov, Lidingö, Švéd­sko.

25

Túžiš po zmene pro­stre­dia, ale potre­bu­ješ pra­co­vať? Spoj prí­jemné s uži­toč­ným a vyber sa napr. do Švéd­ska, kde náj­deš tento milý a pôvabný dom­ček ako stvo­rený pre spi­so­va­te­ľov- a všet­kých dneš­ných pod­ni­ka­te­ľov. Prí­roda, pokoj, prí­jemné pro­stre­die a skvelá atmo­sféra, vďaka kto­rej sa sústre­díš presne na to, na čo potre­bu­ješ.

25a25aa

Vidiecky zámok, Holt, UK.

26

Miesto, ktoré kričí jedno slovo: doko­na­losť! Tento zámok v nád­her­nom vidiec­kom štýle ti dá nie len pocit moci a slo­body, ale skrátka ti dovolí byť na chvíľu bez sta­rostí a užiť si všetko pekné, čo so sebou život pri­náša. Naj­lep­šie je, že si ho môžeš dovo­liť.

26a26aa

Stará veža, Umbria, Talian­sko.

27

Uby­to­va­nie podobné tomu v mlyne alebo v sta­rej nádrži na vodu. Kom­fort, jed­no­du­chosť a roman­tický vzhľad tejto veže si ťa úplne pod­ma­nia a nie je vôbec ťažké zami­lo­vať sa do tohto krás­neho miesta.

27a27aa

Ak si nena­šiel to, čo hľa­dáš, prí­padne sa chceš zame­rať na niečo menej finančne náročné, Airbnb ponúka mnoho miest, ktoré budú tvo­jim pod­mien­kam určite vyho­vo­vať. A ak hľa­dáš roz­práv­kové miesta na oddych, už vieš, že aj také exis­tujú.

Zdroj: buzzfeed.com, v spo­lu­práci s AirBnb.co.uk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: portugal.com

Pridať komentár (0)