Event týžd­ňa: Men­tors Night v Con­nec­te

Michal Tomek / 16. marca 2014 / Zo Slovenska

Ten­to štvr­tok sa v Con­nec­te usku­toč­ní už v pora­dí tre­tia Men­tors Night. Podu­ja­tie, kto­ré si nemô­že­te nechať len tak ujsť. 

Con­nect pat­rí medzi naj­vy­chy­te­nej­šie cowor­kin­go­vé mies­ta na Slo­ven­sku. Mno­hé star­tu­py využí­va­jú jeho pries­to­ry na mee­tin­gy, brains­tor­min­gy, men­to­ring, dis­ku­sie ale­bo podu­ja­tia. Tých má Con­nect za sebou mno­ho a kopa ho ešte čaká. Jed­ným z takých je aj toh­to­týž­dňo­vá noc men­to­rov – Men­tors Night.

Event sa bude konať vo štvr­tok, 20.3.2014, prá­ve v pries­to­roch Con­nec­tu. A o čo ide? Men­tors Night je podu­ja­tie naj­mä (ale nie­len) pre star­tu­py, kto­ré sa prá­ve roz­bie­ha­jú. V takej fáze je jed­nou z naj­cen­nej­ších vecí rada od skú­se­nej­šie­ho kole­gu ale­bo člo­ve­ka z „fachu“, kto­rý je pre mla­dú fir­mu akým­si men­to­rom. Ten­to­krát pri­ja­li pozva­nie Pavol Hlu­bi­na z Pro­fit-u, Pet­ra Jan­ko­vi­čo­vá z Triad Adver­ti­sing Pra­ha a ďal­ší. Kaž­dý pro­jekt, kto­rý bude na podu­ja­tie vybra­ný, sa odpre­zen­tu­je a zís­ka svoj­ho men­to­ra. Začí­na­jú­ci star­tu­pis­ti tak budú mať mož­nosť zís­kať feed­back na svo­je nápa­dy a odpo­rú­ča­nia k ďal­ším pod­ni­ka­teľ­ským kro­kom.

Nemá­te svoj pro­jekt? Nudiť sa nebu­de­te. Sta­čí, ak sa chce­te dozve­dieť nie­čo nové. Pred­náš­ku „Mar­ke­ting vo vyhľa­dá­va­čoch pre star­tup“ bude mať na sta­ros­ti jeden z naj­po­vo­la­nej­ších — Juraj Sas­ko z Visi­bi­li­ty. Pri­pra­ve­ná je aj dru­há pred­náš­ka, kto­rej tému však orga­ni­zá­to­ri zatiaľ nezve­rej­ni­li. Ako to už na takých­to podu­ja­tia býva, po ofi­ciál­nej čas­ti prog­ra­mu bude pries­tor na networ­king medzi jed­not­li­vý­mi účast­ník­mi.

Pre záu­jem­cov sú k dis­po­zí­cii vstu­pen­ky cez Eventb­ri­te. V prí­pa­de, že máte záu­jem o men­to­ring a chce­te pri­hlá­siť svoj pro­jekt, vypl­ň­te ten­to for­mu­lár.

Ah, zabu­dol som na veľ­mi pod­stat­nú infor­má­ciu! Celé to vypuk­ne o 18.00.

Prí­jem­né con­nec­to­va­nie!

Pridať komentár (0)