Event týždňa: Men­tors Night v Con­necte

Michal Tomek / 16. marca 2014 / Zo Slovenska

Tento štvr­tok sa v Con­necte usku­toční už v poradí tre­tia Men­tors Night. Podu­ja­tie, ktoré si nemô­žete nechať len tak ujsť. 

Con­nect patrí medzi naj­vy­chy­te­nej­šie cowor­kin­gové miesta na Slo­ven­sku. Mnohé star­tupy využí­vajú jeho pries­tory na mee­tingy, brains­tor­mingy, men­to­ring, dis­ku­sie alebo podu­ja­tia. Tých má Con­nect za sebou mnoho a kopa ho ešte čaká. Jed­ným z takých je aj toh­to­týž­dňová noc men­to­rov – Men­tors Night.

Event sa bude konať vo štvr­tok, 20.3.2014, práve v pries­to­roch Con­nectu. A o čo ide? Men­tors Night je podu­ja­tie najmä (ale nie­len) pre star­tupy, ktoré sa práve roz­bie­hajú. V takej fáze je jed­nou z naj­cen­nej­ších vecí rada od skú­se­nej­šieho kolegu alebo člo­veka z „fachu“, ktorý je pre mladú firmu akýmsi men­to­rom. Ten­to­krát pri­jali pozva­nie Pavol Hlu­bina z Pro­fit-u, Petra Jan­ko­vi­čová z Triad Adver­ti­sing Praha a ďalší. Každý pro­jekt, ktorý bude na podu­ja­tie vybraný, sa odpre­zen­tuje a získa svojho men­tora. Začí­na­júci star­tu­pisti tak budú mať mož­nosť zís­kať feed­back na svoje nápady a odpo­rú­ča­nia k ďal­ším pod­ni­ka­teľ­ským kro­kom.

Nemáte svoj pro­jekt? Nudiť sa nebu­dete. Stačí, ak sa chcete dozve­dieť niečo nové. Pred­nášku „Mar­ke­ting vo vyhľa­dá­va­čoch pre star­tup“ bude mať na sta­rosti jeden z naj­po­vo­la­nej­ších — Juraj Sasko z Visi­bi­lity. Pri­pra­vená je aj druhá pred­náška, kto­rej tému však orga­ni­zá­tori zatiaľ nezve­rej­nili. Ako to už na takýchto podu­ja­tia býva, po ofi­ciál­nej časti prog­ramu bude pries­tor na networ­king medzi jed­not­li­vými účast­níkmi.

Pre záu­jem­cov sú k dis­po­zí­cii vstu­penky cez Eventb­rite. V prí­pade, že máte záu­jem o men­to­ring a chcete pri­hlá­siť svoj pro­jekt, vypl­ňte tento for­mu­lár.

Ah, zabu­dol som na veľmi pod­statnú infor­má­ciu! Celé to vypukne o 18.00.

Prí­jemné con­nec­to­va­nie!

Pridať komentár (0)