f.lux — Šikovná appka, ktorá ti šetrí zrak pri práci s počí­ta­čom

Rudolf Nečas / 25. novembra 2015 / Business

Ak často pra­cu­ješ dlho na počí­tači, pálivý pocit pri una­ve­ných očiach pre teba asi nebude žiad­nou novin­kou. To je len naj­ná­pad­nejší prí­znak toho, čo sa deje s našimi telami, keď trá­vime hodiny poze­ra­ním do toho, čo je v pod­state veľká, jasná žia­rovka.

Ide­álne rie­še­nie pre una­vené oči je pra­vi­delný odpo­či­nok alebo vypnu­tie počí­tača, čo žiaľ nie je vždy možné, hlavne keď potre­bu­ješ niečo čo naj­rých­lej­šie dokon­čiť. f.lux je jed­no­du­chá a bez­platná apli­ká­cia, ktorá ti pomôže vyrie­šiť prob­lém s úna­vou očí.

Osvet­le­nie sveta okolo nás sa mení v závis­losti na den­nej dobe. Počas dňa sme vysta­vení slneč­nému žia­re­niu, ktoré má chladnú a mod­rastú tep­lotu farieb. To nám pomáha udr­žať sa hore a ovplyv­ňuje náš denný ryt­mus. Počas tmav­ších hodín, keď nie sme vysta­vení slneč­nému žia­re­niu náš mozog vylu­čuje mela­to­nín, kvôli čomu sme ospa­lejší.

Ale naše počí­tače o tom neve­dia. Teória je, že poze­ra­nie do svet­lých obra­zo­viek neskoro do noci alebo až do rána, ako robia mnohí z nás, una­vuje oči a potláča pro­duk­ciu mela­to­nínu. Áno, nie­ktoré počí­tače majú sen­zory jasu a upra­via jas obra­zovky v závis­losti na tom, koľko svetla je okolo, ale tep­lota farieb sa nemení. A to je ten hlavný prob­lém. Väč­šina počí­ta­čo­vých obra­zo­viek vyža­ruje mod­rasté svetlo, ktoré vyzerá dobre počas dňa, ale v tem­nej miest­nosti sa stáva neprí­jem­ným. Via­cero vedec­kých štú­dií potvr­dilo, že modré svetlo nega­tívne ovplyv­ňuje náš spán­kový cyk­lus.

f.lux pomáha tak, že auto­ma­ticky zistí, kde vo svete sa nachá­dzaš a potom zistí pri­bližný čas západu slnka pre tvoju pozí­ciu. Auto­ma­tické zis­ťo­va­nie ale nie je úplne presné a preto sa asi budeš musieť pozrieť do nasta­vení a zadať pres­nej­šiu polohu. Ako­náhle začne slnko zapa­dať, bude tvoja obra­zovka napo­dob­ňo­vať prí­rodu, postup­nou zme­nou tep­loty farieb ktoré tak budú viac zod­po­ve­dať oko­li­tému svetlu. V pod­state budeš mať svoj vlastný mini západ slnka, spolu s obra­zov­kou, na ktorú sa dobre pozerá.

Okrem nasta­ve­nia farieb na počí­tači má f.lux tiež rôzne ďal­šie fun­kcie. Naprí­klad, môže auto­ma­ticky upra­vo­vať farby sve­tiel Phil­lips Hue v tvo­jom dome. Ver­zia pre Mac dokonca dokáže v noci auto­ma­ticky nasta­viť tmavú tému na OS X Yose­mite.

Táto apli­ká­cia nemusí byť nie­čím, čo budeš chcieť pou­ží­vať úplne stále. Ak si gra­fický dizaj­nér, kto­rému záleží na pres­nom podaní farieb pre prácu, ktorú robíš vo Pho­tos­hope alebo v inom prog­rame, vtedy nebude f.lux zrovna vhodný. Pri sle­do­vaní filmu alebo hraní hry na počí­tači budeš tiež asi chcieť presnú repro­duk­ciu farieb. Ale na večerné číta­nie, písa­nie alebo len bez­du­ché scrol­lo­va­nie na neja­kej sociál­nej sieti je f.lux úplne skvelý.

Spo­čiatku ti bude pou­ží­va­nie tejto apli­ká­cie asi divné, pre­tože so zme­ne­nou tep­lo­tou sa všetky farby zdajú veľmi ružové. Po čase si ale oči zvyknú a po vypnutí f.lux-u bude všetko veľmi modré a ty nebu­deš chá­pať ako si dote­raz mohol fun­go­vať bez neho.

Táto apli­ká­cia je zadarmo dostupná pre Mac, Win­dows, Linux a aj zaria­de­nia s iOS. Na ver­zii pre Android sa podľa tvor­cov momen­tálne pra­cuje. f.lux si môžeš stiah­nuť tu.

Zdroj: pcworld.com
Pridať komentár (0)