Face­book chce pomôcť bez­rad­ným rodi­čom a nájsť ich stra­tené deti

Lukáš Gašparík jr. / 14. januára 2015 / Zaujímavosti

Čo ak sa vám stratí dieťa? Od dneš­ního vám pri jeho hľa­daní pomôže už aj Face­book, ktorý sa spo­jil s Národ­ným cen­trum pre nezvestné a zne­uží­vané deti.

Z tohto spo­je­nec­tva vznikla spo­lu­práca, ktorá má za úlohu uľah­čiť náj­de­nie nezvest­ného die­ťaťa. Fun­go­vať to celé bude na prin­cípe upo­zor­není. Takže ako náhle sa vo vašom okolí stratí, alebo bude nahlá­sené nezvestné dieťa, Face­book vás auto­ma­ticky upo­zorní aj s fot­kou a detail­ným popi­som die­ťaťa.

V situ­ácií keď sa vám stratí dieťa je Face­book naj­väč­ším mož­ným mies­tom ako o tom infor­mo­vať a zasiah­nuť tak čo naj­väč­šie množ­stvo ľudí“ hovorí Emily Vacher.

Ako náhle Národné cen­trum pre nezvestné a zne­uží­vane deti (NCMEC) vydá správu o stra­te­nom die­ťati, tak pro­stred­níc­tvom Face­bo­oku sa všet­kým v okolí rozo­šle táto správa s pres­ným popi­som die­ťaťa. Tento popis môže obsa­ho­vať fotku die­ťaťa, jeho presný opis, opis auta, kto­rým bolo dieťa une­sené a všetky ďal­šie infor­má­cie, ktoré môžu pomôcť k jeho náj­de­niu.

Ľudia tak potom budú môcť tieto infor­má­cie zdie­ľať so svo­jimi pria­teľmi na Face­bo­oku a zvýši sa tak šanca, že sa dieťa vráti späť k svo­jim rodi­čom. Od tohto par­tner­stva si veľa sľu­buje aj John Walsch, ktorý je spo­lu­za­kla­da­te­ľom NCMEC. Práve Walsch, ktoré syn bol v roku 1981 une­sený a následne zavraž­dení hovorí, že bez­pro­stred­nosť sys­tému by mohol zna­me­nať roz­diel medzi živo­tom a smr­ťou.

zdroj: abcnews.go.com

Pridať komentár (0)