Face­bo­ok kúpil Ocu­lus VR

Michal Tomek / 25. marca 2014 / Business

Len krát­ko po kúpe What­sApp sa Face­bo­oku poda­ri­la akvi­zí­cia s Ocu­lus VR za 2 miliar­dy USD.

V uto­rok postol Face­bo­ok na svo­jom blo­gu infor­má­ciu o tom, že uzav­rel finál­nu podo­bu doho­dy o akvi­zí­cii s Ocu­lus VR. Ocu­lus je líd­rom v tech­no­ló­gii vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Má obrov­ský poten­ciál, ak vez­me­me do úva­hy, že má už cez 75 000 objed­ná­vok na vývoj súp­rav pre svo­je head­se­ty Ocu­lus Rift. Face­bo­ok v tech­no­ló­gii vidí veľ­kú budúc­nosť, a to nie­len na využi­tie v hrách. Kon­ku­renč­nú výho­du tej­to spo­loč­nos­ti plá­nu­je roz­ší­riť aj do oblas­ti komu­ni­ká­cie, médií, zába­vy, ale aj naprí­klad do vzde­lá­va­nia.

Mobil­né plat­for­my sú plat­for­ma­mi dneš­ka, my sa však pri­pra­vu­je­me aj na plat­for­my zaj­trajš­ka,“ pove­dal Mark Zuc­ker­berg. „Ocu­lus má šan­cu vytvo­riť naj­so­ciál­nej­šiu plat­for­mu všet­kých čias a zme­niť tak spô­sob, akým pra­cu­je­me, komu­ni­kuj­me a hrá­me sa.“

Ten­to obchod nasle­du­je len nie­koľ­ko mesia­cov po tom, čo sa Face­bo­oku poda­ri­la akvi­zí­cia desať­ro­čia – kúpa What­sApp za 19 mld. USD. Suma 2 mld. dolá­rov za Ocu­lus bude pozos­tá­vať tak z hoto­vos­ti ako aj akcií Face­bo­oku. Za Ocu­lus Face­bo­ok zapla­tí 400 mili­ó­nov cash a zvyš­ných 1,6 miliar­dy v akciách (23,1 mili­ó­na akcií v hod­no­te 69,35 USD za jed­nu). V doho­de je tiež zakot­ve­ná infor­má­cia o ďal­ších 300 mil. USD v prí­pa­de dosia­hnu­tia sta­no­ve­ných cie­ľov. Trans­ak­cia by mala byť ukon­če­ná nie­ke­dy v dru­hom kvar­tá­li toh­to roka.

A čo hovo­rí CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Ocu­lus VR, Bran­dan Iri­be? „Sme nad­še­ní, že môže­me pra­co­vať s Mar­kom a celým Face­bo­ok tímom, aby sme moh­li poskyt­núť naj­lep­šiu plat­for­mu pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu na sve­te. Verí­me, že vir­tu­ál­na rea­li­ta bude znač­ne defi­no­va­ná prá­ve sociál­ny­mi zážit­ka­mi, kto­ré spá­ja­jú ľudí novým, magic­kým spô­so­bom. Ide o revo­luč­nú a zlo­mo­vú tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ní sve­tu zažiť nemož­né. A to je len začia­tok.“

Ocu­lus VR vzni­kol ešte v júli 2012 a má pri­bliž­ne 50 zamest­nan­cov. Cen­trá­la v Irvi­ne v Kali­for­nii zostá­va aj naďa­lej ich hlav­ným stre­dis­kom. Okrem Bren­da­na Iri­be­ho je spo­lu­za­kla­da­te­ľom Pal­mer Luc­key. V augus­te 2012 zís­ka­la spo­loč­nosť 2,4 mil. USD v rám­cie cro­wd­fun­din­go­vé­ho finan­co­va­nia. Neskôr pre­beh­li dve série financ­no­va­nia – A séria v sume 16 mil. USD (jún 2013) a B séria v sume 75 mil USD (decem­ber 2013). Medzi hlav­ných inves­to­rov oboch sérií pat­ri­li Spark Capi­tal, Mat­rix Par­tners a For­ma­ti­on 8.

Pridať komentár (0)