Face­book kúpil Ocu­lus VR

Michal Tomek / 25. marca 2014 / Business

Len krátko po kúpe What­sApp sa Face­bo­oku poda­rila akvi­zí­cia s Ocu­lus VR za 2 miliardy USD.

V uto­rok postol Face­book na svo­jom blogu infor­má­ciu o tom, že uzav­rel finálnu podobu dohody o akvi­zí­cii s Ocu­lus VR. Ocu­lus je líd­rom v tech­no­ló­gii vir­tu­ál­nej rea­lity. Má obrov­ský poten­ciál, ak vez­meme do úvahy, že má už cez 75 000 objed­ná­vok na vývoj súp­rav pre svoje head­sety Ocu­lus Rift. Face­book v tech­no­ló­gii vidí veľkú budúc­nosť, a to nie­len na využi­tie v hrách. Kon­ku­renčnú výhodu tejto spo­loč­nosti plá­nuje roz­ší­riť aj do oblasti komu­ni­ká­cie, médií, zábavy, ale aj naprí­klad do vzde­lá­va­nia.

Mobilné plat­formy sú plat­for­mami dneška, my sa však pri­pra­vu­jeme aj na plat­formy zaj­trajška,“ pove­dal Mark Zuc­ker­berg. „Ocu­lus má šancu vytvo­riť naj­so­ciál­nej­šiu plat­formu všet­kých čias a zme­niť tak spô­sob, akým pra­cu­jeme, komu­ni­kujme a hráme sa.“

Tento obchod nasle­duje len nie­koľko mesia­cov po tom, čo sa Face­bo­oku poda­rila akvi­zí­cia desať­ro­čia – kúpa What­sApp za 19 mld. USD. Suma 2 mld. dolá­rov za Ocu­lus bude pozos­tá­vať tak z hoto­vosti ako aj akcií Face­bo­oku. Za Ocu­lus Face­book zaplatí 400 mili­ó­nov cash a zvyš­ných 1,6 miliardy v akciách (23,1 mili­óna akcií v hod­note 69,35 USD za jednu). V dohode je tiež zakot­vená infor­má­cia o ďal­ších 300 mil. USD v prí­pade dosia­hnu­tia sta­no­ve­ných cie­ľov. Trans­ak­cia by mala byť ukon­čená nie­kedy v dru­hom kvar­táli tohto roka.

A čo hovorí CEO a spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Ocu­lus VR, Bran­dan Iribe? „Sme nad­šení, že môžeme pra­co­vať s Mar­kom a celým Face­book tímom, aby sme mohli poskyt­núť naj­lep­šiu plat­formu pre vir­tu­álnu rea­litu na svete. Veríme, že vir­tu­álna rea­lita bude značne defi­no­vaná práve sociál­nymi zážit­kami, ktoré spá­jajú ľudí novým, magic­kým spô­so­bom. Ide o revo­lučnú a zlo­movú tech­no­ló­giu, ktorá umožní svetu zažiť nemožné. A to je len začia­tok.“

Ocu­lus VR vzni­kol ešte v júli 2012 a má pri­bližne 50 zamest­nan­cov. Cen­trála v Irvine v Kali­for­nii zostáva aj naďa­lej ich hlav­ným stre­dis­kom. Okrem Bren­dana Iri­beho je spo­lu­za­kla­da­te­ľom Pal­mer Luc­key. V auguste 2012 zís­kala spo­loč­nosť 2,4 mil. USD v rám­cie cro­wd­fun­din­go­vého finan­co­va­nia. Neskôr pre­behli dve série financ­no­va­nia – A séria v sume 16 mil. USD (jún 2013) a B séria v sume 75 mil USD (decem­ber 2013). Medzi hlav­ných inves­to­rov oboch sérií pat­rili Spark Capi­tal, Mat­rix Par­tners a For­ma­tion 8.

Pridať komentár (0)