Face­book otvára Mes­sen­ger deve­lo­pe­rom: Pri­prav sa na komu­ni­ká­ciu s počí­ta­čom

Martin Bohunický / 6. januára 2016 / Tech a inovácie

Face­book otvo­ril Mes­sen­ger vybra­ným vývo­já­rom, preto v blíz­kej dobe môžeme oča­ká­vať prí­chod inte­rak­tív­nych botov.

fresh

Títo boti ti pomôžu zís­kať potrebné infor­má­cie, nakú­piť tovar, či zapla­tiť za službu. Celý sys­tém by sa teda mal napo­jiť na pla­tobný sys­tém, ktorý Face­book do Mes­sen­geru nedávno imple­men­to­val.

Je to len ďalší z dôka­zov, že Face­book chce z Mes­sen­geru spra­viť plat­formu doslova na všetko. Aby si počas celého dňa, nech už potre­bu­ješ čokoľ­vek, nemu­sel nav­ští­viť jediné iné okno. 

Na podob­nom prin­cípe fun­gujú apli­ká­cie WeChat a Line, ktoré sú popu­lárne v Ázii. Tieto apli­ká­cie dovo­ľujú uží­va­te­ľom zavo­lať si taxík, kúpiť si lís­tky, letenky, alebo zapla­tiť účty.

Podobnú vec si už Mes­sen­ger otes­to­val v spo­lu­práci s Ube­rom, keď si jed­ným ťukom doká­žeš z Mes­sen­gera pri­vo­lať odvoz.

Je to záro­veň tro­chu aj zvláštne, pre­tože Face­book tým kon­ku­ruje aj vlast­nému pro­duktu Face­book M, čo je vir­tu­álny asis­tent. V kaž­dom prí­pade je vďaka roz­ma­ni­tosti slu­žieb Mes­sen­ger stále viac pou­ži­teľný a Face­book je jed­no­du­cho na trhu momen­tálne víťa­zom.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)