Face­book ovlá­dol trh, no čo bude nasle­do­vať?

Kika Besedičová / 15. novembra 2014 / Business

Face­book na svo­jom blogu pre­zra­dil, že jeho cha­to­va­cia služba Mes­sen­ger, ktorú v posled­nom roku na mobi­loch odde­lil od svo­jej sociál­nej siete, má už pol miliardy aktív­nych uží­va­te­ľov. Tj. takých, ktorí sa pri­poja aspoň raz za mesiac.

Mes­sen­ger odštar­to­val v roku 2011, jeho cie­ľom bolo postupne vytlá­čať nie­len kon­ku­renčné IM siete, ale aj tra­dičné vola­nia alebo SMS/MMS. K tomu má tie naj­lep­šie predis­po­zí­cie. Mobilný inter­net je všade, ras­tie počet uží­va­te­ľov smart­fó­nov / tab­le­tov a odpic­hnúť sa môže tiež od viac ako miliardy svo­jich uží­va­te­ľov.

V apríli mal Mes­sen­ger len 200 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. Vynú­tený pre­chod z chatu integ­ro­va­ného v hlav­nej apli­ká­cii Face­bo­oku tak firme pri­hral viac ako raz toľko nových uží­va­te­ľov. Ani s 500 mili­ónmi ale Mes­sen­ger nie je naj­väčší. What­sApp, ktorý tiež patrí Face­bo­oku, má dokonca 600 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov.

Čín­ska sieť Wech pat­ria­cia spo­loč­nosti Ten­cent v lete napo­čí­tala 438 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, Line 171 mili­ó­nov, Vıber 100 mili­ó­nov, Black­Berry Mes­sen­ger 85 mili­ó­nov a Tango 70 mili­ó­nov. Skype mal vlani 300 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, ale Mic­ro­soft šta­tis­tiky dlho neak­tu­ali­zo­val, takže to môže byť kludne aj menej. 

Jedno je zrejmé. Face­book tento trh úplne ovlá­dol, no neo­vlád­nu­tou ostáva ešte stále Ázia, kde to Mark nebude mát vôbec lahké. 

Zdroj: face­bo­okb­log

Pridať komentár (0)