Face­bo­ok ovlá­dol trh, no čo bude nasle­do­vať?

Kika Besedičová / 15. novembra 2014 / Business

Face­bo­ok na svo­jom blo­gu pre­zra­dil, že jeho cha­to­va­cia služ­ba Mes­sen­ger, kto­rú v posled­nom roku na mobi­loch odde­lil od svo­jej sociál­nej sie­te, má už pol miliar­dy aktív­nych uží­va­te­ľov. Tj. takých, kto­rí sa pri­po­ja aspoň raz za mesiac.

Mes­sen­ger odštar­to­val v roku 2011, jeho cie­ľom bolo postup­ne vytlá­čať nie­len kon­ku­renč­né IM sie­te, ale aj tra­dič­né vola­nia ale­bo SMS/MMS. K tomu má tie naj­lep­šie predis­po­zí­cie. Mobil­ný inter­net je vša­de, ras­tie počet uží­va­te­ľov smart­fó­nov / tab­le­tov a odpic­hnúť sa môže tiež od viac ako miliar­dy svo­jich uží­va­te­ľov.

V aprí­li mal Mes­sen­ger len 200 mili­ó­nov uží­va­te­ľov. Vynú­te­ný pre­chod z cha­tu integ­ro­va­né­ho v hlav­nej apli­ká­cii Face­bo­oku tak fir­me pri­hral viac ako raz toľ­ko nových uží­va­te­ľov. Ani s 500 mili­ón­mi ale Mes­sen­ger nie je naj­väč­ší. What­sApp, kto­rý tiež pat­rí Face­bo­oku, má dokon­ca 600 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov.

Čín­ska sieť Wech pat­ria­cia spo­loč­nos­ti Ten­cent v lete napo­čí­ta­la 438 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, Line 171 mili­ó­nov, Vıber 100 mili­ó­nov, Black­Ber­ry Mes­sen­ger 85 mili­ó­nov a Tan­go 70 mili­ó­nov. Sky­pe mal vla­ni 300 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, ale Mic­ro­soft šta­tis­ti­ky dlho neak­tu­ali­zo­val, tak­že to môže byť klud­ne aj menej. 

Jed­no je zrej­mé. Face­bo­ok ten­to trh úpl­ne ovlá­dol, no neo­vlád­nu­tou ostá­va ešte stá­le Ázia, kde to Mark nebu­de mát vôbec lah­ké.

Zdroj: face­bo­okb­log

Pridať komentár (0)