Face­book, pre­ber sa! Paríž nie je jedi­nou sve­to­vou krí­zou.. Kde sú ostatné fil­tre na fotky?!

Martin Bohunický / 15. november 2015 / Tools a produktivita

Krátko po krva­vých úto­koch vo Fran­cúz­sku vydal Face­book fil­ter s fran­cúz­skou vlaj­kou.

Týmto fil­trom máš vyjad­riť pod­poru obe­tiam úto­kov. Nie­ktorí to pova­žujú za vhodné, iní pou­ka­zujú na nezmy­sel­nosť. Mnohí okam­žite začali kri­ti­zo­vať Face­book za promptnú reak­ciu — res­pek­tíve za to, že takto rýchlo, resp. vôbec nedo­káže rea­go­vať pri ostat­ných krí­zach po celom svete. O tom, či je takýto fil­ter vhodný a či má nejaký zmy­sel pole­mi­zo­vať nech­cem.

Nemôžme nijak pod­ce­ňo­vať útoky v Paríži. To, čo sa stalo, je obrov­ská a neslý­chaná tra­gé­dia. Neuve­ri­teľne smutná uda­losť. No pri tom všet­kom neza­bú­dajme na to, koľko ľudí prišlo o život v Bej­rúte či v Bagh­dade, koľko ľudí zomiera v Izra­eli a Afga­nis­tane. Na stovky ľudí, ktorí zomreli pri páde lie­tadla v Rusku.

To, že nie­kto pova­žuje takúto pod­poru Fran­cúz­ska za správnu je pocho­pi­teľné. Nero­zu­miem však, prečo nemô­žeme podobnú pod­poru vyjad­riť všet­kým kra­ji­nám. Prečo nemáme k dis­po­zí­cií fil­ter s vlaj­kou Nigé­rie, kde kra­jina denne bojuje s mili­tant­nou sku­pi­nou Boko Haram? Prečo Face­book nepos­kytne naprí­klad Izra­el­skú vlajku, kde sú denne ľudia zapi­chá­vaní na ulici. Prečo Face­book nedo­volí vytvo­riť si vlastné fil­tre? 

Face­book nám dal šancu pou­žiť dúhový fil­ter na pod­poru homo­se­xu­álov. No nie­ktoré vlajky majú jasnú stopku. Či je pou­ží­va­nie takýchto sym­bo­lov košér alebo nie, berieme pou­ží­va­te­ľom slo­bodu. Tú slo­bodu, za ktorú sa tak všetci mohutne bijeme.

Face­book má veľmi prí­sne pra­vidlá. Ak sa nie­kto nespráva v súlade so zdra­vým roz­umom, okam­žite zasiahne. A rea­go­vať na nevhodné sprá­va­nie sa môžeš aj ty. Nemys­lím si, že pri pou­ží­va­teľ­ských foto fil­troch by to nemohlo fun­go­vať rov­nako.

Žijeme vo svete, kde nemá každý rov­naký názor a ja ťažké všet­kým sa zavďa­čiť. Nepres­tá­vajme sa ale rešpek­to­vať. Face­book nám sľú­bil, že bude glo­bál­nou komu­ni­tou, ktorá dovolí pou­ží­va­te­ľom vyjad­riť svoje postoje a názory. Tak kde je prob­lém, Mark?

zdroj: TNW.com

Pridať komentár (0)