Face­bo­ok sa už čosko­ro sta­ne súčas­ťou vašej pod­ni­ko­vej kul­tú­ry

Lukáš Timko / 20. septembra 2015 / Business

Face­bo­ok at Work je pod­ni­ko­vá ver­zia sociál­nej sie­te vytvo­re­nej špe­ciál­ne pre komu­ni­ká­ciu medzi zamest­nan­ca­mi. Táto ver­zia je tak­mer rov­na­ká ako kla­sic­ký Face­bo­ok, no vďa­ka malým úpra­vám sa viac hodí do pod­ni­ko­vé­ho pro­stre­dia. Hlav­ná myš­lien­ka spo­čí­va v tom, že ľudia už veľ­mi dob­re vedia, ako sa kla­sic­ký Face­bo­ok pou­ží­va a tak by malo byť jeho pou­ži­tie v pod­ni­ko­vej sfé­re veľ­mi ľah­ké. Face­bo­ok at Work by mal byť dostup­ný do kon­ca toh­to roka.

Pod­ni­ko­vá ver­zia naj­väč­šej sociál­nej sie­te na sve­te vám umož­ní vytvo­riť si pra­cov­ný účet, kto­rý je nezá­vis­lý od váš­ho osob­né­ho účtu na Face­bo­oku. Pomo­cou účtu Face­bo­ok at Work môže­te využí­vať nástro­je Face­bo­oku na inte­rak­ciu s kole­ga­mi. To čo bude­te zdie­ľať je vidi­teľ­né iba pre ľudí vo vašej spo­loč­nos­ti. Momen­tál­ne je vytvo­re­nie také­ho­to pra­cov­né­ho účtu pod­mie­ne­né účas­ťou váš­ho zamest­ná­va­te­ľa na tes­to­va­ní.

Zamest­nan­ci Face­bo­oku už dlh­ší čas pou­ží­va­jú sociál­nu sieť na plne­nie pra­cov­ných úloh. Od janu­ára sa viac ako 100 spo­loč­nos­tí zúčast­ňu­je na uzav­re­tom tes­to­va­ní tej­to pod­ni­ko­vej ver­zie sociál­nej sie­te.

Face­bo­ok plá­nu­je spus­tiť ten­to pro­dukt zadar­mo a ponúk­nuť pod­ni­kom pla­te­nú pré­mi­ovú fun­kci­ona­li­tu pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru (napr. žiad­ne rekla­my). S plá­nom ovlád­nuť hlav­né komu­ni­kač­né nástro­je v pod­ni­koch, Face­bo­ok vyzval do boja už etab­lo­va­né pro­duk­ty ako Yam­mer, kto­rý vlast­ní Mic­ro­soft a apli­ká­ciu Slack, kto­rá je jed­nou z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich pod­ni­ko­vých apli­ká­cií všet­kých čias, s aktu­ál­nou hod­no­tou 2,8 miliar­dy dolá­rov pri úvod­nej inves­tí­cii 160 mili­ó­nov dolá­rov.

Face­bo­ok sa vyjad­ril, že plá­nu­je poskyt­núť Face­bo­ok at Work na tes­to­va­nie stov­ke ďal­ších spo­loč­nos­tí. Pod­ni­ky, kto­ré sa už aktív­ne zúčast­ňu­jú na tes­to­va­ní, ako naprí­klad Hei­ne­ken a Hoot­su­ite, poci­ťu­jú solíd­ny nárast záuj­mu zamest­nan­cov o pod­ni­ko­vé hod­no­ty a tak­tiež nárast ich pro­duk­ti­vi­ty vďa­ka sku­pi­nám a prís­pev­kom.

Face­bo­ok zve­rej­nil pár obráz­kov ako by mal Face­bo­ok at Work vyze­rať.

Tak­to by mala vyze­rať hlav­ná strán­ka vašej spo­loč­nos­ti.

Face­bo­ok at Work bude mať aj samos­tat­nú apli­ká­ciu, to aby ste nikdy nezmeš­ka­li žiad­nu novin­ku (naprí­klad novú tla­čia­reň).

Vyze­rá to tak, že namies­to „pria­te­le­nia sa“ so svo­ji­mi kole­ga­mi bude mož­né ich „nasle­do­vať“.

Zdroj: businessinsider.com
Pridať komentár (0)