Face­book sa už čoskoro stane súčas­ťou vašej pod­ni­ko­vej kul­túry

Lukáš Timko / 20. septembra 2015 / Business

Face­book at Work je pod­ni­ková ver­zia sociál­nej siete vytvo­re­nej špe­ciálne pre komu­ni­ká­ciu medzi zamest­nan­cami. Táto ver­zia je tak­mer rov­naká ako kla­sický Face­book, no vďaka malým úpra­vám sa viac hodí do pod­ni­ko­vého pro­stre­dia. Hlavná myš­lienka spo­číva v tom, že ľudia už veľmi dobre vedia, ako sa kla­sický Face­book pou­žíva a tak by malo byť jeho pou­ži­tie v pod­ni­ko­vej sfére veľmi ľahké. Face­book at Work by mal byť dostupný do konca tohto roka.

Pod­ni­ková ver­zia naj­väč­šej sociál­nej siete na svete vám umožní vytvo­riť si pra­covný účet, ktorý je nezá­vislý od vášho osob­ného účtu na Face­bo­oku. Pomo­cou účtu Face­book at Work môžete využí­vať nástroje Face­bo­oku na inte­rak­ciu s kole­gami. To čo budete zdie­ľať je vidi­teľné iba pre ľudí vo vašej spo­loč­nosti. Momen­tálne je vytvo­re­nie také­hoto pra­cov­ného účtu pod­mie­nené účas­ťou vášho zamest­ná­va­teľa na tes­to­vaní.

Zamest­nanci Face­bo­oku už dlhší čas pou­ží­vajú sociálnu sieť na plne­nie pra­cov­ných úloh. Od janu­ára sa viac ako 100 spo­loč­ností zúčast­ňuje na uzav­re­tom tes­to­vaní tejto pod­ni­ko­vej ver­zie sociál­nej siete.

Face­book plá­nuje spus­tiť tento pro­dukt zadarmo a ponúk­nuť pod­ni­kom pla­tenú pré­mi­ovú fun­kci­ona­litu podľa vlast­ného výberu (napr. žiadne reklamy). S plá­nom ovlád­nuť hlavné komu­ni­kačné nástroje v pod­ni­koch, Face­book vyzval do boja už etab­lo­vané pro­dukty ako Yam­mer, ktorý vlastní Mic­ro­soft a apli­ká­ciu Slack, ktorá je jed­nou z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich pod­ni­ko­vých apli­ká­cií všet­kých čias, s aktu­ál­nou hod­no­tou 2,8 miliardy dolá­rov pri úvod­nej inves­tí­cii 160 mili­ó­nov dolá­rov.

Face­book sa vyjad­ril, že plá­nuje poskyt­núť Face­book at Work na tes­to­va­nie stovke ďal­ších spo­loč­ností. Pod­niky, ktoré sa už aktívne zúčast­ňujú na tes­to­vaní, ako naprí­klad Hei­ne­ken a Hoot­su­ite, poci­ťujú solídny nárast záujmu zamest­nan­cov o pod­ni­kové hod­noty a tak­tiež nárast ich pro­duk­ti­vity vďaka sku­pi­nám a prís­pev­kom.

Face­book zve­rej­nil pár obráz­kov ako by mal Face­book at Work vyze­rať.

Takto by mala vyze­rať hlavná stránka vašej spo­loč­nosti.

Face­book at Work bude mať aj samos­tatnú apli­ká­ciu, to aby ste nikdy nezmeš­kali žiadnu novinku (naprí­klad novú tla­čia­reň).

Vyzerá to tak, že namiesto „pria­te­le­nia sa“ so svo­jimi kole­gami bude možné ich „nasle­do­vať“.

Zdroj: businessinsider.com
Pridať komentár (0)