Far­mič­ka — Slo­ven­ská inter­ne­to­vá trž­ni­ca, na kto­rej náj­deš čerstvé lokál­ne potra­vi­ny od malých domá­cich pes­to­va­te­ľov

Jakub Jablonický / 21. apríla 2017 / Eko

zdroj: FB/Farmička.sk

Farmička.sk chce zlep­šiť dostup­nosť kva­lit­ných lokál­nych potra­vín pre kaž­dé­ho.

Farmička.sk vznik­la ako pro­jekt občian­ske­ho zdru­že­nia Gemer­ské grú­ne. Jej cie­ľom je dostať výrob­ky malých domá­cich pro­du­cen­tov ku spot­re­bi­te­ľom na celom Slo­ven­sku. Môžu tu inze­ro­vať far­má­ri, ale aj bež­ní ľudia, kto­rí vypes­tu­jú viac ako skon­zu­mu­jú.

Keď sme pro­jekt spúš­ťa­li, mys­le­li sme, že taký skve­lý nápad sa po malom nakop­nu­tí roz­beh­ne sám. Oslo­vi­li sme záuj­mo­vé orga­ni­zá­cie typu záh­rad­ká­ri, vče­lá­ri či drob­no­cho­va­te­lia. Mys­le­li sme si, že ich to zauj­me, ale reak­cia bola, dip­lo­ma­tic­ky pove­da­né, vlaž­ná. Zača­li sme pre­to oslo­vo­vať pria­mo far­má­rov, výrob­cov, ale aj našich pria­te­ľov ako prvých zákaz­ní­kov, využí­vať sociál­ne sie­te a postup­ne to šlo,“ pove­dal pre TREND zakla­da­teľ Jaro­slav Hric.

foto: FB/Farmička.sk

Pro­jekt fun­gu­je už 5 rokov a za ten čas sa vypra­co­val na kva­lit­ný zdroj čerstvých lokál­nych potra­vín. Náj­deš tu všet­ko od ovo­cia a zele­ni­ny, cez med a kolá­če, až po živo­číš­ne pro­duk­ty a zvie­ra­tá. Nechý­ba­jú ani ponu­ky prá­ce na far­me, či dokon­ca pre­daj pozem­kov.

Okrem toho sa sna­ží tvo­riť aj komu­ni­tu far­má­rov a malých pes­to­va­te­ľov. Far­mič­ka orga­ni­zu­je ovo­ci­nár­ske a vče­lár­ske ško­le­nia. O vzde­lá­va­nie v tých­to oblas­tiach majú totiž pod­ľa nich mla­dí ľudia dnes záu­jem. V mes­tách sa totiž o tom nema­li od koho naučiť.

Stá­le je veľa pes­to­va­te­ľov a cho­va­te­ľov, kto­rí sa naďa­lej s lás­kou venu­jú tomu čo ich napĺňa a čo v mno­hých prí­pa­doch zde­di­li po pred­koch. Mno­hí z nich medzi sebou aktív­ne komu­ni­ku­jú, zdru­žu­jú sa, ale­bo hľa­da­jú záu­jem­cov o svo­je domá­ce pro­duk­ty ale­bo zvie­ra­tá, kto­ré odcho­va­li. Prá­ve pre drob­ných pes­to­va­te­ľov, cho­va­te­ľov a domá­cich výrob­cov je urče­ný inter­ne­to­vý por­tál www.farmicka.sk. Hlav­ným cie­ľom a posols­tvom celé­ho por­tá­lu je pri­blí­že­nie výrob­kov, pro­duk­tov, slu­žieb a reme­siel malých domá­cich pro­du­cen­tov v regi­ó­noch k spot­re­bi­te­ľom po celom Slo­ven­sku,” tvr­dí Far­mič­ka na svo­jej strán­ke. 

foto: FB/Farmička.sk

Far­mič­ka sa neta­jí tým, že jej ide o zvý­še­nie potra­vi­no­vej sebes­tač­nos­ti a zní­že­nie nega­tív­ne­ho dopa­du na život­né pro­stre­die. V dobe, kedy sa za „eko“ a „zele­nú“ pre­hla­su­je kaž­dá dru­há fir­ma, to čas­to nezna­me­ná viac ako iba mar­ke­ting. No vyze­rá to tak, že Far­mič­ka to mys­lí naozaj váž­ne.

Nej­de o mar­ke­tin­go­vý ťah, keď­že prie­mer­né­mu spot­re­bi­te­ľo­vi sú tie­to poj­my ukrad­nu­té. Sú to skôr hod­no­ty, na kto­rých nám, a mno­hým iným, zále­ží a tre­ba v tých­to oblas­tiach robiť osve­tu, aby sa veci pohli k lep­šie­mu. Ak si doká­že­te nájsť svoj­ho pes­to­va­te­ľa ovo­cia vo svo­jom oko­lí, nemá zmy­sel kupo­vať také isté ovo­cie, kto­ré pre­šlo pol sve­ta a má obrov­skú uhlí­ko­vú sto­pu,“ pove­dal pre TREND zakla­da­teľ Jaro­slav Hric.

foto: FB/Farmička.sk

Ľudia majú o čerstvé lokál­ne potra­vi­ny stá­le záu­jem. V kon­ku­ren­cii ľah­ko dostup­ných super­mar­ke­tov ale pre­daj na lokál­nych trhoch upa­dá. Far­mič­ka sa roz­hod­la namies­to vypla­ká­va­nia nad nefé­ro­vos­ťou trhu ten­to prob­lém vyrie­šiť. A päť rokov po jej zalo­že­ní to vyze­rá, že to bol dob­rý nápad.

foto: FB/Farmička.sk

Pridať komentár (0)