Fire Phone vyzerá ako poriadny pre­pa­dák! Pre­da­ných je len nie­koľko tisíc kusov.

Peter Kováč / 27. august 2014 / Business

Reklamná sieť Chi­tika, ktorá moni­to­ruje kanad­ský a ame­rický inter­ne­tový trh, píše, že 20 dní od pre­mi­éry Fire Phone pre­dal Ama­zon len nie­koľko tisíc kusov tohto smart­fónu. Podieľ na webo­vej pre­vádzke tvorí iba 0,015%. Kon­ku­renčný LG G3 má za rov­nakú dobu asi 0,055% podieľ.

Podľa agen­túry comS­core je v USA okolo 175 mili­ó­nov aktív­nych smartp­ho­nov, s 0,015% podie­lom = asi 26 000ks Fire PHONE. Samoz­rejme je to len odhad a Ama­zon čísla nechce komen­to­vať. Len ťažko ale budú výsledky sko­ko­vito lep­šie. Fire Phone je totiž zatiaľ dostupný len v USA, a to len u ope­rá­tora AT&T. S dvoj­roč­ným via­za­nos­ťou stojí 199/299 dolá­rov (32/64 GB), bez via­za­nosti je tele­fón za 649/749 dolá­rov (32/64 GB). Trošku drahý špás na to, že je to pre Ama­zon ich prvý pilotný smartp­hone. 

Pre­sa­diť novú značku na pre­pl­ne­nom trhu je ťažké. Ama­zon preto neo­sl­ňuje papie­ro­vými para­met­rami, ale dvoma kľú­čo­vými fun­kciami. Prvou je Firefly, uni­ver­zálna nákupná appka a vizu­álny vyhľa­dá­vač. Dru­hou potom Dyna­mic Pes­pec­tive, vir­tu­álny 3D disp­lej, ktorý sľu­buje lep­šie mapy a hry.

Ama­zon je veľmi silný hráč a nepred­po­kla­dám, že neús­pech Fire Phone nebude defi­ni­tívne zna­me­nať neús­pech ich snahy stať sa rele­vant­ným hrá­čom na trhu smart­fó­nov. Veď kvôli čomu to všetko Ama­zon vôbec robí? Je to pod­pora ich vlast­ného app store, ktorý dokáže gene­ro­vať veľmi veľmi zau­jí­mavé čísla.

Pridať komentár (0)