Foto­graf ces­tu­je po sve­te a fotí tie najk­raj­šie kniž­ni­ce

Veronika Horváthová, existuje.sk / 25. septembra 2016 / Zaujímavosti

Foto­graf z Mon­tre­álu Oli­vier Mar­tel Savo­ie zbož­ňu­je ces­to­vať po sve­te a pri­ná­šať ľuďom fot­ky najk­raj­ších kniž­níc, kto­ré tu máme. Vyzb­ro­je­ný iba iPho­nom, štu­du­je a zachy­tá­va doko­na­lý inte­ri­ér kniž­níc od Mon­tre­a­lu až po Mos­kvu.

Jacob and Wil­helm Grimm hlav­ná kniž­ni­ca (Ber­lín, Nemec­ko)

Met­ro­po­lit­ná kniž­ni­ca Ervin Sza­bó (Buda­pešť, Maďar­sko)

Národ­ná kniž­ni­ca a archív (Mon­tré­al, Qué­bec, Kana­da)

Národ­ná kniž­ni­ca Fran­cúz­ska (Paríž, Fran­cúz­sko)

Rus­ká národ­ná kniž­ni­ca (St. Peters­burg, Rus­ko)

Kniž­ni­ca Tri­ni­ty Col­le­ge (Dub­lin, Írsko)

Kniž­ni­ca Kle­men­ti­num (Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka)

Mest­ská kniž­ni­ca Mal­mö (Mal­mö, Švéd­sko)

Kniž­ni­ca v Stutt­gart (Stutt­gart, Baden-Würt­tem­berg, Nemec­ko)

Verej­ná kniž­ni­ca v Bos­to­ne (Bos­ton, Mas­sa­chu­setts, USA)

Krá­ľov­ská kniž­ni­ca (Kodaň, Dán­sko)

Stra­hov­ská kniž­ni­ca (Pra­ha, Čes­ká repub­li­ka)

Rijks­mu­se­um výskum­ná kniž­ni­ca (Amster­dam, Holand­sko)

Rus­ká národ­ná kniž­ni­ca (St. Peters­burg, Rus­ko)

Hlav­ná kniž­ni­ca Uni­ver­zi­ty v Hel­sin­kách (Hel­sin­ki, Fín­sko)

zdroj: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)