Foto­graf ces­tuje po svete a fotí tie najk­raj­šie kniž­nice

Veronika Horváthová, existuje.sk / 25. septembra 2016 / Zaujímavosti

Foto­graf z Mon­tre­álu Oli­vier Mar­tel Savoie zbož­ňuje ces­to­vať po svete a pri­ná­šať ľuďom fotky najk­raj­ších kniž­níc, ktoré tu máme. Vyzb­ro­jený iba iPho­nom, štu­duje a zachy­táva doko­nalý inte­riér kniž­níc od Mon­tre­alu až po Mos­kvu.

Jacob and Wil­helm Grimm hlavná kniž­nica (Ber­lín, Nemecko)

Met­ro­po­litná kniž­nica Ervin Szabó (Buda­pešť, Maďar­sko)

Národná kniž­nica a archív (Mon­tréal, Qué­bec, Kanada)

Národná kniž­nica Fran­cúz­ska (Paríž, Fran­cúz­sko)

Ruská národná kniž­nica (St. Peters­burg, Rusko)

Kniž­nica Tri­nity Col­lege (Dub­lin, Írsko)

Kniž­nica Kle­men­ti­num (Praha, Česká repub­lika)

Mest­ská kniž­nica Malmö (Malmö, Švéd­sko)

Kniž­nica v Stutt­gart (Stutt­gart, Baden-Würt­tem­berg, Nemecko)

Verejná kniž­nica v Bos­tone (Bos­ton, Mas­sa­chu­setts, USA)

Krá­ľov­ská kniž­nica (Kodaň, Dán­sko)

Stra­hov­ská kniž­nica (Praha, Česká repub­lika)

Rijks­mu­seum výskumná kniž­nica (Amster­dam, Holand­sko)

Ruská národná kniž­nica (St. Peters­burg, Rusko)

Hlavná kniž­nica Uni­ver­zity v Hel­sin­kách (Hel­sinki, Fín­sko)

zdroj: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)