Foto­re­port: O star­tu­py je čoraz väč­ší záu­jem

Marek Šándor / 12. februára 2014 / Startupy

V Spo­te opäť prí­jem­né prek­va­pe­nie. Pre­čo? Množ­stvo nad­še­ných ľudí s ambí­ci­ou dozve­dieť sa viac a vyskú­šať nie­čo nové.

Opäť sme zaví­ta­li do Spo­tu na jed­nu z akcií, kto­ré sa tu pra­vi­del­ne orga­ni­zu­jú. Veľ­mi prí­jem­ne ma prek­va­pi­lo množ­stvo ľudí, kto­rí tam boli. Medzi nimi dokon­ca aj moji kama­rá­ti z det­stva, kto­rých som tu prvý­krát videl. 

Pridať komentár (0)