Fran­cúz­sko vybu­du­je 1000 km ciest so solár­ny­mi panel­mi

Rudolf Nečas / 2. februára 2016 / Eko

Fran­cúz­ska vlá­da ozná­mi­la plá­ny na vydláž­de­nie 1000 km ciest odol­ný­mi foto­vol­taic­ký­mi panel­mi v prie­be­hu nasle­du­jú­cich pia­tich rokov, s cie­ľom dodá­vať obno­vi­teľ­nú ener­giu pre 5 mili­ó­nov ľudí — pri­bliž­ne 8 per­cent fran­cúz­skej popu­lá­cie.

Ten­to pro­jekt je výsled­kom päť­roč­né­ho výsku­mu fran­cúz­skej sta­veb­nej spo­loč­nos­ti Colas a Národ­né­ho inšti­tú­tu pre solár­nu ener­giu. A aj keď veľa odbor­ní­kov na solár­nu ener­giu pred­lo­ži­lo argu­men­ty pro­ti solár­nym ces­tám (sú dra­hé, poten­ciál­ne nebez­peč­né a neefek­tív­ne v porov­na­ní s bež­ný­mi streš­ný­mi panel­mi), vidieť, ako sa vlá­da pus­ti­la do obno­vi­teľ­nej ener­gie v takom veľ­kom merít­ku je roz­hod­ne impo­zant­né.

Fotovoltaické panely zvládnu aj nákladiaky

Fran­cú­zi však nie sú prví, čo sa týka využí­va­nia solár­nych ciest. V roku 2014, man­žel­ský pár z USA vyzbie­ral viac ako 2 mili­ó­ny dolá­rov v ich cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ni s cie­ľom vyvi­núť foto­vol­taic­ké pane­ly pre pou­ži­tie na ces­tách. A Holand­sko už inšta­lo­va­lo svo­ju tes­to­va­ciu ces­tu využí­va­jú­cu solár­ne pane­ly, kto­rá pri ľah­kej bicyk­lo­vej pre­máv­ke fun­go­va­la lep­šie, než sa čaka­lo.

Ale toto bude prvý­krát, kedy budú solár­ne pane­ly pou­ži­té na verej­ných komu­ni­ká­ciách a paten­to­va­ný dizajn pane­lu, zná­my ako Wat­ta­way je uni­kát­ny v tom, že sa dá apli­ko­vať na vrch exis­tu­jú­cich komu­ni­ká­cií, bez nut­nos­ti mene­nia infra­štruk­tú­ry.

Ďal­šia výho­da je v kon­štruk­cii 15 cm foto­vol­taic­kých pane­lov, kto­ré sú vyro­be­né z ten­kej vrstvy polyk­ryš­ta­lic­ké­ho kre­mí­ka, oba­le­né­ho v živič­nom sub­strá­te aby boli sil­nej­šie. Cel­ko­vá hrúb­ka je len 7 mm. Pod­ľa Colas táto jedi­neč­ná, vrstve­ná štruk­tú­ra dáva pane­lom ove­ľa väč­šiu priľ­na­vosť než ostat­né solár­ne cest­né pane­ly, čo môže zní­žiť rizi­ko nehôd pre náklad­né a osob­né auto­mo­bi­ly.

Fotovoltaické panely - hrubé iba 7 mm

Nie je potreb­né zno­va vybu­do­vať infra­štruk­tú­ru,“ pove­dal CEO spo­loč­nos­ti Colas, Her­vé Le Bouc pre časo­pis Les Echo­es minu­lý rok, kedy boli pane­ly pred­sta­ve­né. „V Cham­bé­ry a Gre­nob­li, bol Watt­way úspeš­ne tes­to­va­ný cyk­lom jed­né­ho mili­ó­na vozi­diel, čo zod­po­ve­dá 20 rokom bež­nej pre­vádz­ky ces­ty a povrch sa nepo­hol.”

Pane­ly sú tiež odol­né voči pove­ter­nost­ným vply­vom — kre­mí­ko­vé člán­ky sú bez­peč­ne zapu­zdre­né, aby boli v daž­di suché a mate­riál je tak ten­ký, že sa doká­že pris­pô­so­biť tepel­nej roz­ťaž­nos­ti ces­ty. „Pane­ly dokon­ca bez prob­lé­mov zlo­ži­li skúš­ku snež­ným plu­hom,“ vysvet­ľu­je web­strán­ka Watt­way. „Ope­rá­to­ri plu­hov však musia byť na Watt­way pane­loch viac opatr­ní než na kon­venč­ných ces­tách.“

Za pred­po­kla­du, že ces­ty sú „zakry­té“ vozid­la­mi zhru­ba 10 per­cent času a po zvy­šok slneč­ných hodín budú nasá­vať slneč­né lúče, spo­loč­nosť odha­du­je, že 20 met­rov štvor­co­vých Watt­way pane­lov bude poskyt­ne dosta­tok elek­tri­ny k napá­ja­niu jed­nej fran­cúz­skej domác­nos­ti, s výnim­kou vyku­ro­va­nia.

Wattaway - © Joachim Bertrand

Plán na pokry­tie 1 000 km exis­tu­jú­cich ciest tými­to panel­mi bol ozná­me­ný ten­to týž­deň na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Ségo­lène Roy­al, fran­cúz­skym mini­strom eko­ló­gie, udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja, a ener­gie. Ale neexis­tu­jú žiad­ne sprá­vy o tom, kto­ré ces­ty dosta­nú solár­ne pane­ly ako prvé a na zis­te­nie toho, ako sa im bude dariť v bež­nej pre­máv­ke si bude­me musieť počkať.

Stá­le exis­tu­je mno­ho obáv, že solár­ne ces­ty vše­obec­ne nikdy nebu­dú ceno­vo efek­tív­ne, účin­né a dosta­toč­ne bez­peč­né aby sa moh­li stať sku­toč­ným trhá­kom na poli obno­vi­teľ­nej ener­gie naj­mä pri porov­na­ní opro­ti kla­sic­kým streš­ným pane­lom.

Fotovoltaické panely dodajú elektrickú energiu 8% francúzskeho obyvateľstva

Súvi­sí to naprí­klad s ich ulo­že­ním. Hori­zon­tál­na pozí­cia roz­hod­ne nie je „to pra­vé ore­cho­vé“ pre zachy­te­nie čo naj­väč­šie­ho množ­stva slneč­ných lúčov a kto­vie ako bude vyze­rať ich účin­nosť keď sa ešte k tomu zašpi­nia od všet­ké­ho pra­chu na ces­tách. A čo sa s taký­mi panel­mi sta­ne v prí­pa­de doprav­nej neho­dy je tiež otáz­ne. Ale odpo­ve­de na tie­to otáz­ky uká­že až čas.

Isté oba­vy sú urči­te opráv­ne­né, ale aj tak bude zau­jí­ma­vé sle­do­vať, ako sa ten­to nový pro­jekt ujme. Kaž­dá sna­ha o inšta­lá­ciu obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie je malé víťazs­tvo a kaž­dý expe­ri­ment s novou tech­no­ló­gi­ou nás dosta­ne bliž­šie k tomu, aby sme zis­ti­li čo bude fun­go­vať.

COLAS - Wattway

Zdroj: sciencealert.com, Zdroj foto­gra­fií: wattwaybycolas.com

Pridať komentár (0)