Fran­cúz­sko vybu­duje 1000 km ciest so solár­nymi panelmi

Rudolf Nečas / 2. februára 2016 / Eko

Fran­cúz­ska vláda ozná­mila plány na vydláž­de­nie 1000 km ciest odol­nými foto­vol­taic­kými panelmi v prie­behu nasle­du­jú­cich pia­tich rokov, s cie­ľom dodá­vať obno­vi­teľnú ener­giu pre 5 mili­ó­nov ľudí — pri­bližne 8 per­cent fran­cúz­skej popu­lá­cie.

Tento pro­jekt je výsled­kom päť­roč­ného výskumu fran­cúz­skej sta­veb­nej spo­loč­nosti Colas a Národ­ného inšti­tútu pre solárnu ener­giu. A aj keď veľa odbor­ní­kov na solárnu ener­giu pred­lo­žilo argu­menty proti solár­nym ces­tám (sú drahé, poten­ciálne nebez­pečné a neefek­tívne v porov­naní s bež­nými streš­nými panelmi), vidieť, ako sa vláda pus­tila do obno­vi­teľ­nej ener­gie v takom veľ­kom merítku je roz­hodne impo­zantné.

Fotovoltaické panely zvládnu aj nákladiaky

Fran­cúzi však nie sú prví, čo sa týka využí­va­nia solár­nych ciest. V roku 2014, man­žel­ský pár z USA vyzbie­ral viac ako 2 mili­óny dolá­rov v ich cro­wd­fun­din­go­vej kam­pani s cie­ľom vyvi­núť foto­vol­taické panely pre pou­ži­tie na ces­tách. A Holand­sko už inšta­lo­valo svoju tes­to­va­ciu cestu využí­va­júcu solárne panely, ktorá pri ľah­kej bicyk­lo­vej pre­mávke fun­go­vala lep­šie, než sa čakalo.

Ale toto bude prvý­krát, kedy budú solárne panely pou­žité na verej­ných komu­ni­ká­ciách a paten­to­vaný dizajn panelu, známy ako Wat­ta­way je uni­kátny v tom, že sa dá apli­ko­vať na vrch exis­tu­jú­cich komu­ni­ká­cií, bez nut­nosti mene­nia infra­štruk­túry.

Ďal­šia výhoda je v kon­štruk­cii 15 cm foto­vol­taic­kých pane­lov, ktoré sú vyro­bené z ten­kej vrstvy polyk­ryš­ta­lic­kého kre­míka, oba­le­ného v živič­nom sub­stráte aby boli sil­nej­šie. Cel­ková hrúbka je len 7 mm. Podľa Colas táto jedi­nečná, vrstvená štruk­túra dáva pane­lom oveľa väč­šiu priľ­na­vosť než ostatné solárne cestné panely, čo môže zní­žiť riziko nehôd pre nákladné a osobné auto­mo­bily.

Fotovoltaické panely - hrubé iba 7 mm

Nie je potrebné znova vybu­do­vať infra­štruk­túru,“ pove­dal CEO spo­loč­nosti Colas, Hervé Le Bouc pre časo­pis Les Echoes minulý rok, kedy boli panely pred­sta­vené. „V Cham­béry a Gre­nobli, bol Watt­way úspešne tes­to­vaný cyk­lom jed­ného mili­óna vozi­diel, čo zod­po­vedá 20 rokom bež­nej pre­vádzky cesty a povrch sa nepo­hol.”

Panely sú tiež odolné voči pove­ter­nost­ným vply­vom — kre­mí­kové články sú bez­pečne zapu­zdrené, aby boli v daždi suché a mate­riál je tak tenký, že sa dokáže pris­pô­so­biť tepel­nej roz­ťaž­nosti cesty. „Panely dokonca bez prob­lé­mov zlo­žili skúšku snež­ným plu­hom,“ vysvet­ľuje web­stránka Watt­way. „Ope­rá­tori plu­hov však musia byť na Watt­way pane­loch viac opatrní než na kon­venč­ných ces­tách.“

Za pred­po­kladu, že cesty sú „zakryté“ vozid­lami zhruba 10 per­cent času a po zvy­šok slneč­ných hodín budú nasá­vať slnečné lúče, spo­loč­nosť odha­duje, že 20 met­rov štvor­co­vých Watt­way pane­lov bude poskytne dosta­tok elek­triny k napá­ja­niu jed­nej fran­cúz­skej domác­nosti, s výnim­kou vyku­ro­va­nia.

Wattaway - © Joachim Bertrand

Plán na pokry­tie 1 000 km exis­tu­jú­cich ciest týmito panelmi bol ozná­mený tento týž­deň na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii Ségo­lène Royal, fran­cúz­skym mini­strom eko­ló­gie, udr­ža­teľ­ného roz­voja, a ener­gie. Ale neexis­tujú žiadne správy o tom, ktoré cesty dostanú solárne panely ako prvé a na zis­te­nie toho, ako sa im bude dariť v bež­nej pre­mávke si budeme musieť počkať.

Stále exis­tuje mnoho obáv, že solárne cesty vše­obecne nikdy nebudú cenovo efek­tívne, účinné a dosta­točne bez­pečné aby sa mohli stať sku­toč­ným trhá­kom na poli obno­vi­teľ­nej ener­gie najmä pri porov­naní oproti kla­sic­kým streš­ným pane­lom.

Fotovoltaické panely dodajú elektrickú energiu 8% francúzskeho obyvateľstva

Súvisí to naprí­klad s ich ulo­že­ním. Hori­zon­tálna pozí­cia roz­hodne nie je „to pravé ore­chové“ pre zachy­te­nie čo naj­väč­šieho množ­stva slneč­ných lúčov a kto­vie ako bude vyze­rať ich účin­nosť keď sa ešte k tomu zašpi­nia od všet­kého pra­chu na ces­tách. A čo sa s takými panelmi stane v prí­pade doprav­nej nehody je tiež otázne. Ale odpo­vede na tieto otázky ukáže až čas.

Isté obavy sú určite opráv­nené, ale aj tak bude zau­jí­mavé sle­do­vať, ako sa tento nový pro­jekt ujme. Každá snaha o inšta­lá­ciu obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie je malé víťazs­tvo a každý expe­ri­ment s novou tech­no­ló­giou nás dostane bliž­šie k tomu, aby sme zis­tili čo bude fun­go­vať.

COLAS - Wattway

Zdroj: sciencealert.com, Zdroj foto­gra­fií: wattwaybycolas.com

Pridať komentár (0)