Gene­rál­ny ria­di­teľ ESE­Tu Richard Mar­ko je Mana­žé­rom roka 2015

Martin Kráľ / 12. novembra 2015 / Lifehacking

Kto iný ako Richard Mar­ko…

Gene­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET Richard Mar­ko sa stal Mana­žé­rom roka 2015. Oce­ne­nie mu v uto­rok večer 10. novem­bra ude­lil eko­no­mic­ký týž­den­ník TREND na svo­jom výroč­nom podu­ja­tí TREND TOP 2015. Týž­den­ník nomi­no­val do anke­ty desať mana­žé­rov slo­ven­ských firiem, v hla­so­va­ní roz­ho­do­va­li osob­nos­ti slo­ven­skej eko­no­mi­ky a čita­te­lia por­tá­lu eTrend.sk.

ESET sa záro­veň v kate­gó­rii TREND TOP Fir­ma roka 2015 umiest­nil na dru­hom mies­te, čím obhá­jil svo­ju minu­lo­roč­nú pozí­ciu. V tej­to kate­gó­rii roz­ho­do­va­li finanč­né uka­zo­va­te­le ako zme­na tržieb, pre­vádz­ko­vý zisk + odpisy/tržby, cel­ko­vé trž­by, maje­tok a ren­ta­bi­li­ta kapi­tá­lu. Spo­loč­nosť sa v minu­los­ti na vrcho­le toh­to reb­ríč­ka umiest­ni­la až tri­krát.

Richard Mar­ko sa stal gene­rál­nym ria­di­te­ľom ESE­Tu 1. janu­ára 2011, na tej­to sto­lič­ke nahra­dil Miro­sla­va Trn­ku. „Čaka­la ho neľah­ká misia: pre­tvo­riť úspeš­ný start-up na živo­ta­schop­nú kor­po­rá­ciu. TREND jeho počí­na­nie sle­do­val,“ odô­vod­nil týž­den­ník nomi­ná­ciu Mar­ka do tej­to anke­ty. V spo­loč­nos­ti začí­nal ako ana­ly­tik infil­trá­cií a soft­vé­ro­vý vývo­jár, neskôr sa stal soft­vé­ro­vým archi­tek­tom a násled­ne tech­no­lo­gic­kým ria­di­te­ľom. V roku 2015 sa stal v pries­ku­me pora­den­skej spo­loč­nos­ti PwC a maga­zí­nu For­bes naj­reš­pek­to­va­nej­ším gene­rál­nym ria­di­te­ľom. V roku 2011 zase zís­kal oce­ne­nie IT osob­nosť roka.

Richard Mar­ko pri pre­be­ra­ní oce­ne­nia Mana­žér roka 2015 / Foto: Týž­den­ník Trend, Maňo Štrauch

zdroj:trend, eset.com

Pridať komentár (0)