Gene­rálny ria­di­teľ ESETu Richard Marko je Mana­žé­rom roka 2015

Martin Kráľ / 12. novembra 2015 / Tools a produktivita

Kto iný ako Richard Marko…

Gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET Richard Marko sa stal Mana­žé­rom roka 2015. Oce­ne­nie mu v uto­rok večer 10. novem­bra ude­lil eko­no­mický týž­den­ník TREND na svo­jom výroč­nom podu­jatí TREND TOP 2015. Týž­den­ník nomi­no­val do ankety desať mana­žé­rov slo­ven­ských firiem, v hla­so­vaní roz­ho­do­vali osob­nosti slo­ven­skej eko­no­miky a čita­te­lia por­tálu eTrend.sk.

ESET sa záro­veň v kate­gó­rii TREND TOP Firma roka 2015 umiest­nil na dru­hom mieste, čím obhá­jil svoju minu­lo­ročnú pozí­ciu. V tejto kate­gó­rii roz­ho­do­vali finančné uka­zo­va­tele ako zmena tržieb, pre­vádz­kový zisk + odpisy/tržby, cel­kové tržby, maje­tok a ren­ta­bi­lita kapi­tálu. Spo­loč­nosť sa v minu­losti na vrchole tohto reb­ríčka umiest­nila až tri­krát.

Richard Marko sa stal gene­rál­nym ria­di­te­ľom ESETu 1. janu­ára 2011, na tejto sto­ličke nahra­dil Miro­slava Trnku. „Čakala ho neľahká misia: pre­tvo­riť úspešný start-up na živo­ta­schopnú kor­po­rá­ciu. TREND jeho počí­na­nie sle­do­val,“ odô­vod­nil týž­den­ník nomi­ná­ciu Marka do tejto ankety. V spo­loč­nosti začí­nal ako ana­ly­tik infil­trá­cií a soft­vé­rový vývo­jár, neskôr sa stal soft­vé­ro­vým archi­tek­tom a následne tech­no­lo­gic­kým ria­di­te­ľom. V roku 2015 sa stal v pries­kume pora­den­skej spo­loč­nosti PwC a maga­zínu For­bes naj­reš­pek­to­va­nej­ším gene­rál­nym ria­di­te­ľom. V roku 2011 zase zís­kal oce­ne­nie IT osob­nosť roka.

Richard Marko pri pre­be­raní oce­ne­nia Mana­žér roka 2015 / Foto: Týž­den­ník Trend, Maňo Štrauch

zdroj:trend, eset.com

Pridať komentár (0)