Geniálna web­stránka, ktorá ti umožní stiah­nuť aké­koľ­vek logo vo vek­to­roch

Rudolf Nečas / 10. marca 2016 / Tools a produktivita

Hľa­da­nie loga nie­kto­rej spo­loč­nosti vie byť nie­kedy poriadna otrava. Hlavne ak ho potre­bu­ješ vo vyso­kom roz­lí­šení alebo neja­kom gra­ficky pou­ži­teľ­nom for­máte.

To zrejme trá­pilo aj cha­la­nov zo spo­loč­nosti KOGG, ktorí dali hlavy dokopy a výsled­kom toho je stránka Ins­tant Logo Search. Srdce kaž­dého dizaj­néra pri nej zaplesá, pre­tože ti umožní stiah­nuť logo zná­mej spo­loč­nosti vo for­máte PNG alebo SVG, teda vo vek­to­roch. Náj­deš tam všetky možné logá naprí­klad NASA, Face­book, Apple, Braz­zers a samoz­rejme kopu ďal­ších. A okrem nich ešte aj vlajky štá­tov.

Screen Shot 2016-03-10 at 20.09.26

Celý postup je ľahký ako facka, proste zadáš do vyhľa­dá­va­nia spo­loč­nosť, kto­rej logo chceš, výsledky sa ti zobra­zia okam­žite a môžeš sťa­ho­vať. Úplne zadarmo.

Zdroj a zdroj foto­gra­fií: instantlogosearch.com

Pridať komentár (0)