GexPay: Strav­ným lís­tkom daj zbo­hom, stačí ti mobil!

Ráchel Matušková / 28. október 2015 / Business

GexPay, mobilná appka, ktorá uľah­čuje spô­sob pla­te­nia v reštau­rá­ciách a jej cie­ľom je odstrá­niť zasta­rané stravné lís­tky. Pro­ces, ktorý denne absol­vu­jete počas obed­nej pauzy, GexPay zjed­no­du­šuje pre všetky zúčast­nené strany.

GexPay ino­vuje zasta­raný spô­sob pla­te­nia za obedy strav­nými lís­t­kami. Poznáte to, idete počas krát­kej obed­nej pauzy na obed, ponáh­ľate sa aby ste sa vôbec stihli najesť, a z toho mála času vám úplne nezmy­selne ukradne zdĺhavé pla­te­nie. Ak pla­títe strav­nými lís­t­kami je to o to hor­šie, že ceny za obed sa nez­ho­dujú so sumami na strav­ných lís­tkoch, oby­čajne treba dopla­tiť drob­nými, čo tiež zdr­žuje. V tíme GexPay si pove­dali, že už bolo dosť tohto zasta­ra­ného spô­sobu pla­te­nia a prišli s rie­še­ním hod­ným dneš­nej moder­nej doby.

Kla­sické papie­rové stravné lís­tky pre­viedli do prak­tic­kej elek­tro­nic­kej podoby. Zdá sa, že mys­leli na všetko, odstrá­nili nut­nosť inter­ne­to­vého pri­po­je­nia, zapla­tiť môžete na cent presne a bez­peč­nosť je dokonca vyš­šia ako pri papie­ro­vých lís­tkoch. Čier­nym bodom appky môže byť, že zatiaľ nie je využi­teľná v úplne všet­kých zaria­de­niach, tím GexPay však vyrie­šil aj toto. V apli­ká­cii je mapa so zmluv­nými zaria­de­niami a pou­ží­va­teľa do nich vie dokonca navi­go­vať. Zamest­ná­va­te­lia stravné lís­tky roz­pošlú komu treba jed­no­du­cho a rýchlo a reštau­rá­cie tiež neobídu napráz­dno.

Viac pod­rob­ností o apli­ká­cii sa dozviete v roz­ho­vore s Mar­ti­nom Cibul­kom, ktorý má v spo­loč­nosti Glo­bal Exchange Pay­ments, SE na sta­rosti stra­té­gie a vývoj.

Kedy vzni­kol prvý nápad na vytvo­re­nie GexPay?

Ako ľudia z IT so skú­se­nos­ťami z pla­tob­ných slu­žieb sme za kaž­dou plat­bou videli aj to poza­die na strane pre­vádz­ko­va­te­ľov a bánk. Preto sme sa nebáli púš­ťať aj do zlo­ži­tej­ších úvah a sys­té­mov. Zamýš­ľali sme sa preto nad tým, ako si zjed­no­du­šiť život, ako neno­siť hoto­vosť a záro­veň nestra­tiť kon­trolu nad tým čo, kde, kedy a koľko pla­tíme. Vždy samoz­rejme po všet­kých našich úva­hách nasle­do­vala kla­sická otázka z filmu Pelišky: „A komu tím pros­pe­jete, čo?“ Takto sme to postupne rozp­ra­co­vá­vali až náš pro­jekt začal nado­bú­dať reálne kon­túry v podobe prvých pro­to­ty­pov v roku 2013. Inten­zívne a naplno sme sa pus­tili do tohto pro­jektu až o rok neskôr.

Na začiatku teda neboli gas­tro­lís­tky ale chceli sme robiť reálne platby. Gas­tro­lís­tky sa uká­zali na štart ako úplne ide­álne, pre­tože majú jasný obchodný model a väč­šina si vie pred­sta­viť čo elek­tro­nické gas­tro­lís­tky sú. Nie som zás­tan­com gas­tro­lís­tkov, ale keď už sú tu, tak ich poďme robiť aspoň lac­nej­šie a efek­tív­nej­šie.

Ako pre­bie­hala práca na pro­jekte? Čo bolo najz­lo­ži­tej­šie pri vývoji GexPay?

Sna­žili sme sa do pro­cesu platby za obed zapo­jiť to, čo bežne ľudia majú pri sebe, aby zamest­nanci nemu­seli nosiť papie­riky či karty a aby per­so­nál reštau­rá­cie nemu­sel pou­ží­vať špe­ciálne číta­cie zaria­de­nie či zvláštnu prieh­radku na gas­tro­lís­tky. V našich roz­ho­vo­roch sme stále spo­mí­nali bežne dostupný smart­fón bez špe­ciál­nych fun­kcií, ako naprí­klad tele­fón bez NFC. Tech­no­ló­gia NFC je síce fajn, ale nie každý si môže dovo­liť resp. potre­buje drahý tele­fón.

Chceli sme mobilné platby pri­niesť naozaj kaž­dému, aj tým, ktorí nemajú mobilný dátový pau­šál a nemôžu byť vždy a všade online a preto sme to vymys­leli tak, že pri pla­tení nie je potrebné mať inter­ne­tové pri­po­je­nie a napriek tomu si sám pla­tiaci určí výšku sumy ktorú ide pla­tiť. Dokonca sme mys­leli aj na tých čo vyža­dujú vysoké zabez­pe­če­nie a môžu si platbu doda­točne zakó­do­vať. Gas­tro biz­nis má oproti bež­ným plat­bám nie­ktoré špe­ci­fiká ako naprí­klad to, že počas obeda musí všetko fun­go­vať rýchlo a bez zmätku a často krát pla­tia via­cerý ľudia jeden účet naraz. Všetko toto sme museli skĺbiť a zrých­liť. Naj­ťaž­šie bolo ale zohnať dob­rých a kva­lit­ných spo­lu­pra­cov­ní­kov.

Ako dlho je reálne možné využí­vať GexPay?

GexPay je reálne na trhu od začiatku sep­tem­bra 2015, samoz­rejme inten­zívne pra­cu­jeme na roz­ši­ro­vaní našej siete par­tne­rov a našim zákaz­ní­kom vychá­dzame plne v ústrety, ak je potrebné uši­jeme im rie­še­nie na mieru.

Je možné pla­tiť aj iné sumy ako je oby­čajne zadané na strav­ných lís­tkoch?

Áno samoz­rejme. Veľ­kou výho­dou pre zamest­nan­cov, ktorí pou­ží­vajú GexPay je to, že pla­tia na cent presnú sumu za obed. Nemu­sia doplá­cať v hoto­vosti, alebo kupo­vať potra­viny navyše aby hod­notu strav­ného lís­tka dorov­nali. Záro­veň si obed môžu v kľude vychut­nať keďže platba cez mobil je rýchla a pohodlná.

Kde je možné s GexPay pla­tiť? Je možné GexPay využiť aj pri nákupe potra­vín?

GexPay je ino­va­tívny sys­tém pla­tieb za reštau­račné služby a potra­viny. GexPay strav­ným kre­di­tom je možné pla­tiť v zmluv­ných pre­vádz­kach – reštau­rá­ciách a v budúc­nosti sa bude dať pou­žiť aj v pre­daj­niach potra­vín.

Pri strav­ných lís­tkoch sú obme­dze­nia na čo je možné ich využiť, platí to aj v prí­pade GexPay?

Áno, keďže sú to vlastne stravné pou­kážky v moder­nej elek­tro­nic­kej podobe , obme­dze­nia sú rov­naké a môžu sa využiť len na nákup stravy a neal­ko­ho­lic­kých nápo­jov.

V prí­pade kla­sic­kých strav­ných lís­tkov nie je prob­lém aby ich vlast­ník dal nie­komu inému, tre­tej osobe, naprí­klad rodi­čia dávajú stravné lís­tky deťom. Je to možné aj s GexPay?

Pod­sta­tou strav­nej pou­kážky je, aby ju zamest­na­nec pou­ží­val počas pra­cov­ného dňa na kaž­do­denné teplé jedlo. V porov­naní s papie­ro­vými strav­nými pou­káž­kami však pou­ží­va­teľa nijako neob­me­dzu­jeme. Gas­trok­re­dit môže posie­lať blíz­kym a rodine, aby ho pou­žili na stra­vo­va­nie.

Nie­ktorí ľudia sú nedô­ver­čiví voči pla­te­niu mobi­lom a cel­kovo sú cit­liví na svoje peniaze. Ako máte teda v GexPay vyrie­šenú bez­peč­nosť?

Ochrana hod­noty strav­ných pou­ká­žok v GexPay je oveľa vyš­šia ako pri papie­ro­vých pou­káž­kach.

Čo sa týka bez­peč­nosti, tak každý stravný účet je chrá­nený hes­lom, ktoré si určí jeho maji­teľ. Heslo nie je ulo­žené v mobil­nej apli­ká­cii, takže pri strate alebo odcu­dzení smart­fónu zni­žuje riziko zne­uži­tia. V mobil­nej apli­ká­cii je možné nasta­ve­nie PIN kódu, ktorý je potrebné zadať pred kaž­dým spus­te­ním apli­ká­cie.

Pri pla­tení je možné zadať aj ochranný kód, ktorý zvy­šuje bez­peč­nosť a prí­jemca platby musí tento ochranný kód pri platbe zadať. Každý vytvo­rený QR kód je jedi­nečný. Pri pokuse o opä­tovné pre­pla­te­nie, sys­tém skon­tro­luje jeho plat­nosť a v prí­pade, že už bol pre­pla­tený platbu nezre­a­li­zuje.

Aké výhody pri­náša GexPay všet­kým zúčast­ne­ným stra­nám, teda pre zamest­nanca, zamest­ná­va­teľa a pre­vádzky?

Zamest­nanci využí­vajú apli­ká­ciu GexPay zadarmo a za obedy v reštau­rá­ciách pla­tia jed­no­du­cho, rýchlo a na cent presnú sumu.

Veľ­kou výho­dou pre zamest­ná­va­teľa je, že pri pla­tob­nom sys­téme GexPay neplatí žiadne poplatky a ani pri nákupe strav­ných kre­di­tov. Regis­trá­cia je tiež samoz­rejme zdarma. Ďal­šia výhoda je tá, že zamest­ná­va­te­ľovi stačí, aby jed­ným kli­kom rozo­slal stravný kre­dit všet­kým svo­jim zamest­nan­com, čím odstráni zby­točnú admi­ni­stra­tívu a mani­pu­lá­ciu s hoto­vos­ťou i lís­t­kami.

Reštau­rá­cie vďaka nášmu sys­tému výrazne ušet­ria na poplat­koch stra­vo­va­cím spo­loč­nos­tiam, rých­lej­šie sa dostanú k svo­jim penia­zom za stravné kre­dity a zrých­lia aj zjed­no­du­šia zúč­to­va­nie zákaz­ní­kov. Zlepší sa im pre­hľad o dianí vo vlast­nej pre­vádzke a sys­tém im ponúka aj také vymo­že­nosti ako navi­gá­ciu zákaz­ní­kov do reštau­rá­cie, či integ­ro­vaný ver­nostný prog­ram.

Exis­tuje aj papie­rová forma pou­ká­žok GexPay pre tých, ktorý nevlast­nia smart­fón? Je možná aj kom­bi­ná­cia elek­tro­nic­kých a papie­ro­vých strav­ných lís­tkov u jed­nej osoby?

Pre tých, ktorí z neja­kého dôvodu nemôžu využí­vať kom­fort Gas­trok­re­ditu, máme pri­pra­venú formu papie­ro­vých pou­ká­žok. Kom­bi­ná­cia elek­tro­nic­kých a papie­ro­vých strav­ných pou­ká­žok u jed­nej osoby je možná, rých­losť obsluhy ostáva nezme­nená.

Akým spô­so­bom pre­bieha platba cez GexPay?

Pri pla­tení sumu zadáva pla­ti­teľ, čím následne vytvorí jedi­nečný QR kód zobra­zený v jeho smart­fóne. Tento QR kód dáva súhlas prí­jem­covi pre­viesť si z účtu stravný kre­dit v zada­nej hod­note. Po pre­ve­dení je tento jedi­nečný QR kód zne­plat­nený a nie je možné ho viac pou­žiť.

Celá platba pre­bieha rých­lej­šie ako platba kar­tou alebo hoto­vos­ťou. Apli­ká­cia tak­tiež pod­po­ruje pri­jí­ma­nie via­ce­rých pla­tieb súčasne, čo zna­mená, že za jeden účet môžu pla­tiť všetci obe­du­júci naraz.

Akú tech­no­ló­giu potre­bujú reštau­rá­cie na pri­ja­tie platby od zákaz­níka? Nebude prob­lém v tejto oblasti?

Nevy­ža­dujú sa žiadne špe­ciálne tech­no­ló­gie, jediné čo potre­bu­jete na pri­ja­tie platby od zákaz­níka je smart­fón. Počas platby zákaz­ník nepot­re­buje dátové pri­po­je­nie, to je potrebné iba pre pri­jí­ma­teľa platby strav­ného kre­ditu a to iba v čase, keď ove­ruje pri­jí­ma­nie platby.

Penet­rá­cia inte­li­gent­nými zaria­de­niami na strane reštau­rá­cii je vysoká, stre­tá­vame sa s pozi­tív­nou odoz­vou. Naprí­klad pre­ná­jom a pre­vádzka kar­to­vých POS ter­mi­ná­lov je pre reštau­rá­cie oveľa vyš­ším nákla­dom.

Ako sa zákaz­ník dozvie, v kto­rej pre­vádzke môže využiť GexPay?

Každá reštau­rá­cia, ktorá sa zare­gis­truje sa auto­ma­ticky zaradí do zoznamu pre­vá­dzok. Zoznam pre­vá­dzok si vie pou­ží­va­teľ apli­ká­cie GexPay kedy­koľ­vek pozrieť a apli­ká­cia ho vie do danej reštau­rá­cie aj navi­go­vať.

Koľko pre­vá­dzok aktu­álne posky­tuje mož­nosť platby cez GexPay?

Sieť reštau­rá­cií, ktoré pou­ží­vajú GexPay sa neus­tále roz­rastá a zamest­ná­va­te­lia majú práve teraz jedi­nečnú prí­le­ži­tosť budo­vať spolu s reštau­rá­ciami ver­nostný sys­tém šitý na mieru svo­jich zamest­nan­cov. Kaž­dému zamest­ná­va­te­ľovi vychá­dzame v ústrety, zatiaľ sme boli schopní vyrie­šiť všetky požia­davky čo sa týka akcep­tač­nej siete.

Ako vidíte budúc­nosť GexPay o 1 rok alebo o 5 rokov?

Spo­lo­čen­ská klíma jasne dekla­ruje, že v tomto seg­mente sú nutné zmeny. Pri­chá­dzame ako alter­na­tíva, ktorá vnáša jasné a trans­pa­rentné pra­vidlá, zvy­šuje kom­fort všet­kým stra­nám a radi­kálne šetrí pros­triedky.

GexPay je rie­še­ním nespo­koj­nosti so súčas­ným nasta­ve­ním gas­tro­biz­nisu a preto sme pre­sved­čení, že sa to odzr­kadlí na výsled­koch spo­loč­nosti a v stred­no­do­bom meradle dôjde k rele­vant­nej zmene v tomto odvetví s pozi­tív­nym prí­no­som najmä pre pou­ží­va­te­ľov, zamest­ná­va­te­ľov i reštau­rá­cie.

Ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa úspe­chov!

Pridať komentár (0)