Google bojuje už aj proti Par­kin­so­novi!

Techpedia: Harry Gavendová / 12. september 2014 / Business

Jesť jedlo lyži­cou je pre väč­šinu z nás úplná bana­lita, ale bohu­žiaľ to už také jed­no­du­ché nie je pre ľudí s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou. Nie vždy je pri nich opat­ro­va­teľ­ská služba, ktorá im pomôže pri kŕmení. Aj preto sa vedci z Michi­gan­skej uni­ver­zity zame­rali na to, ako kva­litu života týchto ľudí zlep­šiť.

Nie je to tak dávno, čo Google kúpil pre svoje labo­ra­tó­riá Google X pro­jekt so šošov­kami, ktoré budú raz pomá­hať ľuďom s cuk­rov­kou merať hla­dinu cukru a už je tu s ďal­šou akvi­zí­ciou. Pre­vzal pro­jekt pre tých, ktorí trpia Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou, prí­padne iným poško­de­ním ner­vo­vého sys­tému. Presne to sú ocho­re­nia, ktoré dokážu poriadne znep­rí­jem­niť život — najmä však pri pri kon­zu­má­cii jedál lyži­cou.

Pôvodne spo­loč­nosť zo San Fran­cisca, teraz už Google, chce pri­niesť do praxe zaria­de­nie, ktoré zlepší život ľuďom s nekon­tro­lo­va­teľ­ným tra­se­ním rúk. Ide o tech­no­ló­giu s náz­vom Lift Ware Active Tre­mor Can­cel­la­tion. Táto tlmí tie neo­vlá­da­teľné ner­vové otrasy.

Zaria­de­nie Lift­Ware tvorí prí­davný držiak na prí­bor. Obsa­huje nabí­ja­teľnú baté­riu, ktorá elek­tro­nický mecha­niz­mus napája nie­koľko dní. Ten fun­guje na prin­cípe elek­tro­nic­kej sta­bi­li­zá­cie a tlmí v prie­mere až 75 per­cent otra­sov. Ak by sa dalo pou­žiť pri­rov­na­nie, tak Lift­Ware si môžu najmä nad­šenci video pro­duk­cie pred­sta­viť pri­bližne ako Ste­a­dy­cam umiest­nený na lyžičke. Už teraz majú vedci za sebou skú­šobný prog­ram s 15-timi ťažko cho­rými pacien­tami. Výsled­kom je to, že si všetci pochva­ľo­vali zlep­še­nie kon­zu­má­cie najmä teku­tých jedál.

Zdroj:techpedia

Pridať komentár (0)