Google Fit je tu!

Šandi / 29. október 2014 / Business

Google na toh­to­roč­nej vývo­jár­skej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil novú plat­formu Fit, ktorá slúži pre špor­tové appky. Po nie­koľ­kých mesia­coch Google vydáva vlastnú apli­ká­ciu, ktorá ponúka pomerne jed­no­du­ché roz­hra­nie. Dalo by sa pove­dať, že sa jedná o osob­ného tré­nera.

Google Fit je cen­trom vašej akti­vity a prí­padne vás upo­zorní, aby ste nejakú uro­bili pre spl­ne­nie cie­ľov. Tie je možné edi­to­vať v nasta­vení, kde je možné zvo­liť buď časový cieľ, alebo počet potreb­ných kro­kov, ktoré máte uro­biť. Na spres­ne­nie úda­jov môžete zadať aj svoju výšku a váhu.

Manu­álne tak­tiež môžete evi­do­vať prie­beh svo­jej hmot­nosti či zadá­vať pohy­bové a ďal­šie akti­vity. Samoz­rej­mos­ťou je integ­rá­cia s ostat­nými služ­bami a apli­ká­ciami posky­tu­jú­cimi dáta. čoskoro sa tak môžeme tešiť na veľa ďal­ších využití, v hre veľké mená z oblasti špor­to­vých apli­ká­cií, výrob­cov tele­fó­nov ale aj sofis­ti­ko­va­ných zaria­dení - za zmienku stoja mená ako Polar, Run­tas­tic, Run­Ke­e­per, Wit­hings a ďal­šie. Možno aj slo­ven­ský Run­form, necháme sa prek­va­piť.

Keďže Fit je plat­for­mou, ktorá je najmä určená pre apli­ká­cie tre­tích strán, tak sa Google Fit stáva cen­trom dia­nia. Ak teda budete pou­ží­vať apli­ká­cie s napo­je­ním na Fit, uvi­díte všetky dáta v Google Fit. Pokiaľ ale nemáte fit­nes appku, nič sa nedeje, Google Fit aj tak zobrazí dosia­hnuté ciele na základe dostup­ných úda­jov od Google. Novinka je kom­pa­ti­bilná s Andro­idom 4.0+ a Android Wear. Dáta môžete pre­chá­dzať aj na tab­lete alebo na adrese www.google.com/fit.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)