Google pre­kla­dač je teraz abso­lútna pecka!

Kika Besedičová / 14. január 2015 / Business

V pon­de­lok sa šuš­kalo o novom pre­kla­dači, teraz je už všetko jasné, Google ho ohlá­sil ofi­ciálne. Nová ver­zia apli­ká­cie pre Android a iOS sa dočká dvoch veľ­kých vylep­šení.

Google konečne vyťaží výhody z akvi­zí­cie spo­loč­nosti Quest Visual a jej apli­ká­cie Word Lens. Pre­kla­dač bude fun­go­vať v režime roz­ší­re­nej rea­lity. Ak foťá­kom namie­rite na ceduľu s cudzo­ja­zyč­ným tex­tom, apli­ká­cia pôvodný text nahradí pre­lo­že­nou ver­ziou. Vie pri­tom zma­zať pôvodné pís­mená, vyhla­diť poza­dia a dokonca nový text per­spek­tívne defor­mo­vať.

Obra­zový pre­kla­dač Google si dnes poradí s 36 jazykmi vrá­tane slo­ven­činy. Nová fun­kcia ale bude zatiaľ dostupná len pre anglič­tinu, nemčinu, fran­cúz­štinu, talian­činu, špa­niel­činu, por­tu­gal­činu a ruš­tinu.

Druhú novinku si však uži­jeme aj my. Hla­sový pre­kla­dač bude v kon­ver­zač­nom móde múd­rejší. Už nemu­síte voliť jazyk, ktorý chcete pre­lo­žiť, ale Google ho roz­pozná sám. Keď budete v zahra­ničí s nie­kým hovo­riť, iba stla­číte tla­čidlo. Keď doho­vo­ríte, Google text pre­loží a naho­vorí v dru­hom jazyku. To isté platí aj naopak, aj keď vám bude odpo­ve­dať tre­bárs benát­sky gon­do­lier. :)

Len si pri­pravte dobrý dátový roaming, pre­tože obe fun­kcie vyža­dujú pri­po­je­nie k inter­netu. Google mimo­cho­dom pre­zra­dil, že jeho pre­kla­dač každý mesiac využíva viac ako pol miliardy ľudí a že si nechajú pre­lo­žiť cez miliardu tex­tov. Čím viac toho Google pre­tl­močí, tým viac sa toho naučí a pre­kla­dač sa vďaka tomu zlep­šuje.

Zdroj: TC, mas­hale

Pridať komentár (0)