Google tes­tuje, ako spo­jiť pacien­tov a dokto­rov cez video chat

Luky Gašparík / 14. október 2014 / Business

Google obja­vuje to, čo na Slo­ven­sku bolo už dávno obja­vené. Slo­ven­ské Diagnose.me fun­guje na podob­nom prin­cípe, aké teraz tes­tuje Google. Aj keď v slo­ven­skej ver­zii nejde o komu­ni­ká­ciu cez video chat, účel je podobný — dostať čo naj­rých­lej­šie odborný feed­back na naše ťaž­kosti.

Inter­net je dobrý na rôzne veci, ale nebol nikdy dob­rým zdro­jom na lekár­ske diag­nózy a odpo­rú­ča­nia — aspoň pokiaľ vám je váž život cenný. Vyzerá však, že Google sa to roz­ho­dol zme­niť. Začal totiž vyví­jať nový prog­ram a tes­tuje ho na hŕs­tke vybra­ných pacien­tov, ktorí sa sna­žia zis­tiť svoju diag­nózu pro­stred­níc­tvom video chatu so svo­jim leká­rom. Prvá info o tom, že sa niečo takéto plá­nuje, sa obja­vili na Red­dite, kde postol práve jeden z tes­te­rov scre­ens­hot nového prog­ramu — neskôr potvr­dili túto info por­tálu Engad­get aj pop­rední pred­sta­vi­te­lia Google. Giz­modo dostalo dokonca písomný sta­te­ment:

Prav­de­po­dobne má celá nová funkcia/program vyús­tiť do už zná­mych goog­lac­kých Hel­pouts (krátke video sek­ven­cie od odbor­ní­kov) a prav­de­po­dobne to nebudú žiadne live stre­amy. Práve pri Hel­pouts sa snaží Google vytvo­riť mar­ketp­lace, kde experti v rôz­nym obo­roch môžu posky­to­vať video rady iným — za feečko. Ťažko odhad­núť, ako bude vyze­rať budúc­nosť tejto služby, dá sa však pred­po­kla­dať, že zadarmo ani táto asi nebude. Podľa môjho názoru to vôbec nemusí byť zabitá služba, práve naopak. Mys­lím si, že ide o trh, ktorý nebol ešte úplne “obja­vený” a skrýva sa v ňom slušný poten­ciál. Preto star­tu­pisti, vymýš­ľajte nové pro­jekty v tomto seg­mente. 

Zdroj: thenextweb.com, theverge.com, gizmodo.com

Pridať komentár (0)