Google vypim­po­val svoj Han­gout

Šandi / 9. október 2014 / Business

Je tu Han­gouts s novou apli­ká­ciou. Do tejto chvíle sme mohli využí­vať len dopl­nok pre Chrome, ale teraz je k dis­po­zí­cii úplne nová apli­ká­cia. Volá sa jed­no­du­cho Han­gouts a nain­šta­lu­jete si ju z obchodu Chrome.


Ak aktívne pou­ží­vate ver­ziu pre smartp­hony, bude vám pri­pa­dať veľmi podobná. Navyše si vypo­ži­čala funkč­nosť z Face­bo­oku Mes­se­ne­gera - jed­not­livé chaty sú zná­zor­nené ľuďmi v krúžku. Medzi nimi sa môžete pre­pí­nať pomo­cou klá­ves CTRL + TAB. Okrem jed­no­du­chého spra­co­va­nia sa vždy dozviete, čo vám dotyčný napí­sal.

Objaví sa na malú chvíľu samotný text a následne zmizne. Zostane vidieť len noti­fi­ká­cia. klik­nete na daný kon­takt, objaví sa cha­to­va­cie okno. To je nový Han­gouts.

Osobne si už dlhú dobu uží­vam jed­no­du­chosť a funkč­nosť celého Han­gout a touto app­kou, to môže byť už len lep­šie. Good Job Google!

Pridať komentár (0)