Google začne upred­nost­ňo­vať vo vyhľa­dá­vaní HTTPS

Sebastian Mach / 21. decembra 2015 / Tools a produktivita

Je to krok k bez­peč­nej­šiemu inter­netu. Google ozná­mil, že stránku s URL­kou HTTPS budú mať oproti HTTP pri­oritu. A to aj vtedy, ak na ne nebudú sme­ro­vať žiadne odkazy.

Každý, kto má aspoň tro­chu pre­hľad v SEO, vie, že exis­tuje kopec rôz­nych tech­ník, ako dostať stránku v Googli vyš­šie.

Google už začal posú­vať HTTPS stránky vyš­šie dáv­nej­šie, no teraz by to mala spo­loč­nosť posu­núť na novú úro­veň. Zna­me­nať to môže dokonca to, že HTTP stránky dočasne nemu­sia byť súčas­ťou vyhľa­dá­va­nia. To sa môže časom zme­niť, no pri­ori­tou je momen­tálne dostať tie bez­pečné na výsl­nie.

Google preto tiež všet­kým maji­te­ľom domén poskytne pri pre­sú­vaní z HTTP na HTTPS pomoc. Záro­veň vydal aj prí­ručku s celou radou tipov.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)