Goog­le začne upred­nost­ňo­vať vo vyhľa­dá­va­ní HTTPS

Sebastian Mach / 21. decembra 2015 / Lifehacking

Je to krok k bez­peč­nej­šie­mu inter­ne­tu. Goog­le ozná­mil, že strán­ku s URL­kou HTTPS budú mať opro­ti HTTP pri­ori­tu. A to aj vte­dy, ak na ne nebu­dú sme­ro­vať žiad­ne odka­zy.

Kaž­dý, kto má aspoň tro­chu pre­hľad v SEO, vie, že exis­tu­je kopec rôz­nych tech­ník, ako dostať strán­ku v Goog­li vyš­šie.

Goog­le už začal posú­vať HTTPS strán­ky vyš­šie dáv­nej­šie, no teraz by to mala spo­loč­nosť posu­núť na novú úro­veň. Zna­me­nať to môže dokon­ca to, že HTTP strán­ky dočas­ne nemu­sia byť súčas­ťou vyhľa­dá­va­nia. To sa môže časom zme­niť, no pri­ori­tou je momen­tál­ne dostať tie bez­peč­né na výsl­nie.

Goog­le pre­to tiež všet­kým maji­te­ľom domén poskyt­ne pri pre­sú­va­ní z HTTP na HTTPS pomoc. Záro­veň vydal aj prí­ruč­ku s celou radou tipov.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)