Grécki dôchodcovia sa sťahujú do jednej z najchudobnejších krajín EÚ, so svojim dôchodkom tam žijú kráľovsky

Amer Owaida / 9. novembra 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Unsplash
  • Grécki dô­chod­co­via sa zni­žo­va­ním ich dô­chod­kov vy­spo­ria­dali svoj­sky
  • Sťa­hujú sa do jed­nej z naj­chu­dob­nej­ších kra­jín Európ­skej únie
  • So svo­jim dô­chod­kom si tam žijú nadš­tan­dardne
  • Slo­váci by na tom tak dobre ne­boli

Isto si ešte pa­mä­táš fi­nančnú krízu, ktorá za­siahla svet a Európu v roku 2008. Síce sa z nej svet ako keby otria­sol do­hru má stále do­dnes. Cí­tia to najmä v Grécku, kde mu­seli uro­biť úsporné fi­nančné opat­re­nia na to, aby ve­deli splá­cať svoje dlhy. Naj­viac to za­sa­huje do dô­chodku gréc­kych dô­chod­cov. Nie­kto­rým už opat­re­nia zní­žili dô­cho­dok o tak­mer 45 per­cent, preto sa roz­hodli pri­stú­piť na ra­di­kálne rie­še­nia. 

Ša­la­mún­ske rie­še­nie

Aj po tom, ako úrad­níci za­viedli ochranné opat­re­nia, sa grécke dô­chodky po­hy­bujú na úrovni 1 000 eur. Suma, o kto­rej sa na­šim dô­chod­com môže iba sní­vať. Ako teda rie­šia grécki dô­chod­co­via svoj prob­lém s fi­nan­ciami? Jed­no­du­cho, zba­lia sa, idú preč do naj­chu­dob­nej­šej kra­jiny Európ­skej Únie do Bul­har­ska. Ako sa vy­jad­ril je­den z dô­chod­cov pre por­tál Blo­om­berg, so svo­jou pen­ziou 800 eur tam do­káže žiť ako kráľ. 

Gréci mu­sia sa­moz­rejme če­liť aj vý­zvam akými je ja­zyk či ne­dos­ta­tok zná­mych a pria­te­ľov, ale ako sám vraví, ko­niec kon­cov sa mu to oplatí, na­koľko do­kaže z pe­ňazí vy­žiť, často lie­tať do Grécka a zá­ro­veň aj ces­to­vať. Do­da­točné pe­niaze na fi­nan­co­va­nie svojho ži­vota v Bul­har­sku zís­ka­vajú z pre­nájmu svo­jich ne­hnu­teľ­ností.  

Je to také ša­la­mún­ske rie­še­nie, ale v ko­neč­nom dô­sledku to dáva zmy­sel. Stačí si po­rov­nať ceny. Pa­livo stojí v Até­nach 1,6 eur, v So­fií 1,15 eur, ba­lík es­presso kávy stojí v Grécku 4,7 eur, v Bul­har­sku 2,3 eur, lís­tok na metro 1,4 eur a v Bul­har­sku 0,8 eur.  Pau­šály sú tiež v Bul­har­sku o po­lo­vicu lac­nej­šie. Takto by sme mohli po­kra­čo­vať do­ne­ko­nečna, pre­ná­jom jed­no­iz­bo­vého bytu v dob­rej lo­ká­cií stojí 200 eur. 

Zni­žo­va­nie dô­chod­kov po­kra­čuje

Trend by mo­hol sa­moz­rejme aj po­kra­čo­vať, keďže v rámci šet­ria­cich opat­rení sa chystá ďal­šie zni­žo­va­nie dô­chod­kov. Ale aj na­priek týmto zme­nám budú grécke dô­chodky stále ďa­leko vyš­šie ako tie slo­ven­ské. Dô­chodca, ktorý pra­co­val 28 ro­kov a po­berá dô­cho­dok od so­ciál­neho za­bez­pe­če­nia IKA, bude mať po zní­žení dô­cho­dok na úrovni 869 eur me­sačne. Dô­chodca, ktorý si od­pra­co­val 40 ro­kov, bude mať po zní­žení 1 010 eur me­sačne. Dô­chodca, ktorý pra­co­val ako štátny za­mest­na­nec 35 ro­kov, bude mať dô­cho­dok 1 004 eur. Aj keď sú ná­klady na ži­vot v Grécku vyš­šie, Slo­vá­kom sa môže o ta­kýchto dô­chod­koch sní­vať. 

Slo­váci by ne­žili krá­ľov­sky, ale možno dôs­tojne

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: San­dor Som­kuti

Len pre po­rov­na­nie, prie­merná výška sta­rob­ného dô­chodku na Slo­ven­sku sa podľa úda­jov zo So­ciál­nej po­is­ťovne po­hy­buje na úrovni 443,78 eur. Pred­časný sta­robný dô­cho­dok sa po­hy­buje na úrovni 410,44 eur. Aj keby sa naši dô­chod­co­via pre­sťa­ho­vali do Bul­har­ska, možno by ne­žili krá­ľov­ský, ale možno oveľa dôs­toj­nej­šie. Ale veď ako po­ve­dal náš bý­valý pre­miér: „Práve schop­nosť ľudí žiť z níz­kych príj­mov, po­sta­rať sa o svoje ro­diny aj za cenu, že títo ľu­dia ro­bia často v dvoch, troch za­mest­na­niach, to je pred­nosť Slo­ven­ska.”

zdroj: Blo­om­berg, Greek Re­por­ter

Pridať komentár (0)