Gri­lo­val si už nie­ke­dy na solár­nom gri­le? Ak nie, tak čosko­ro mož­no budeš

Juraj Metke / 6. júla 2016 / Eko

Posled­né slneč­né dni mno­hých vytiah­li von na záh­ra­du ale­bo nie­kde do prí­ro­dy oprá­šiť gril. Šťav­na­té mäso, hud­ba, rodi­na, pria­te­lia, mož­no tro­chu alko­ho­lu, ale hlav­ne zába­va — to všet­ko pat­rí k let­ným gri­lo­vač­kám.

Či už dáva­te pred­nosť dre­ve­né­mu uhliu, drev­nej štiepke ale­bo pro­pá­nu, všet­ky tie­to pali­vá do ovzdu­šia vypúš­ťa­jú veľ­ké množ­stvo emi­sií. Jed­na z lep­ších alter­na­tív je elek­tric­ký gril, ale tá naj­lep­šia je rov­no solár­ny. Ako sa môže­te dovtí­piť, solár­ny gril potre­bu­je k svoj­mu cho­du sln­ko. Čo však v pod­ve­čer­ných hodi­nách, kedy slneč­né lúče už nie sú také sil­né ako cez deň? Zna­me­ná to koniec gri­lo­vač­ky? Našťas­tie nie!

02_Solárny grilimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

Tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť, kto­rú zalo­žil pro­fe­sor MIT David Wil­son vyvi­nu­la tech­no­ló­giu, kto­rá doká­že ulo­žiť solár­nu ener­giu aj počas veče­ra! Uži­je­te si teda skve­lú gri­lo­vač­ku ako dlho len chce­te, bude­te šet­riť život­né pro­stre­die a ešte aj ušet­rí­te na pali­ve. Tri v jed­nom!

Vyná­lez by mohol byť dokon­ca veľ­kým prí­no­som pre roz­vo­jo­vé kra­ji­ny, kde sú ľudia pri vare­ní odká­za­ní iba na dre­vo.

Solárny gril_Titimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

Tech­no­ló­gia pro­fe­so­ra Wil­so­na zís­ka­va slneč­nú ener­giu a ukla­dá ju ako latent­né tep­lo, čo dovo­ľu­je gri­lo­va­nie na neuve­ri­teľ­ných 25 hodín pri tep­lo­te 232°C. Tech­no­ló­gia využí­va Fres­ne­lo­ve šošov­ky (WIKI), pomo­cou kto­rých zís­ka­va slneč­nú ener­giu na roz­ta­ve­nie kon­taj­ne­rov obsa­hu­jú­cich dusič­nan lít­ny. Ten slú­ži ako baté­ria, kto­rá môže udr­žia­vať ener­giu až po dobu 25 hodín. Tep­lo je potom prú­de­ním pre­púš­ťa­né varič­mi, na kto­rých sa gri­lu­je mäso.

03_Solárny grilimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

Na sve­te exis­tu­je mno­ho solár­nych vari­čov,” hovo­rí Wil­son, “ale prek­va­pi­vo, nie veľa z nich využí­va latent­né tep­lo ulo­že­né pre vare­nie jed­la.” Wil­son roz­vi­nul myš­lien­ku potom, čo strá­vil neja­ký čas v Nigé­rii, kde je na vare­nie pou­ží­va­né dre­vo, čo spô­so­bu­je veľa prob­lé­mov. Nie­len­že vare­nie dre­vom spô­so­bu­je ocho­re­nie dýcha­cích ciest, ale aj zvý­še­nie odles­ňo­va­nia. Čo je však naj­hor­šie, ženy sú počas hľa­da­nia dre­va v lese často­krát zná­sil­ňo­va­né.

04_Solárny grilimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

Sku­pi­na štu­den­tov MIT pra­cu­je s tou­to tech­no­ló­gi­ou aby vyvi­nu­la funkč­ný pro­to­typ solár­ne­ho gri­lu. Derek Ham, Eric Uva a The­odo­ra Var­dou­li sa zúčast­ni­li tej­to štú­die vďa­ka mul­ti­dis­cip­li­nár­ne­mu kur­zu “iTe­ams” (skrat­ka od “Ino­va­tív­ne tímy”). Po skon­štru­ova­ní prvé­ho kon­cep­tu by radi roz­beh­li biz­nis s pre­da­jom tých­to gri­lov. Cie­ľom je vytvo­riť obchod­ný model pre dis­tri­bú­ciu solár­nych gri­lov do roz­vo­jo­vých kra­jín, rov­na­ko ako pre domá­ci ame­ric­ký trh. Pre domá­ci trh však bude k dis­po­zí­cii hyb­rid­ná ver­zia s prí­dav­ným ohrie­va­ním na pro­pán. Zatiaľ všet­ko pre­bie­ha pod­ľa plá­nu a o nie­koľ­ko rokov si vďa­ka solár­ne­mu gri­lu bude­me uží­vať mäso poboz­ka­né sln­kom, namies­to opá­le­né­ho od uhlia. A to dokon­ca aj po zápa­de sln­ka.

01_Solárny grilimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: barbequelovers.com

Pridať komentár (0)