Gri­lo­val si už nie­kedy na solár­nom grile? Ak nie, tak čoskoro možno budeš

Juraj Metke / 6. júla 2016 / Eko

Posledné slnečné dni mno­hých vytiahli von na záh­radu alebo nie­kde do prí­rody oprá­šiť gril. Šťav­naté mäso, hudba, rodina, pria­te­lia, možno tro­chu alko­holu, ale hlavne zábava — to všetko patrí k let­ným gri­lo­vač­kám.

Či už dávate pred­nosť dre­ve­nému uhliu, drev­nej štiepke alebo pro­pánu, všetky tieto palivá do ovzdu­šia vypúš­ťajú veľké množ­stvo emi­sií. Jedna z lep­ších alter­na­tív je elek­trický gril, ale tá naj­lep­šia je rovno solárny. Ako sa môžete dovtí­piť, solárny gril potre­buje k svojmu chodu slnko. Čo však v pod­ve­čer­ných hodi­nách, kedy slnečné lúče už nie sú také silné ako cez deň? Zna­mená to koniec gri­lo­vačky? Našťas­tie nie!

02_Solárny grilimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

Tech­no­lo­gická spo­loč­nosť, ktorú zalo­žil pro­fe­sor MIT David Wil­son vyvi­nula tech­no­ló­giu, ktorá dokáže ulo­žiť solárnu ener­giu aj počas večera! Uži­jete si teda skvelú gri­lo­vačku ako dlho len chcete, budete šet­riť životné pro­stre­die a ešte aj ušet­ríte na palive. Tri v jed­nom!

Vyná­lez by mohol byť dokonca veľ­kým prí­no­som pre roz­vo­jové kra­jiny, kde sú ľudia pri varení odká­zaní iba na drevo.

Solárny gril_Titimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

Tech­no­ló­gia pro­fe­sora Wil­sona zís­kava slnečnú ener­giu a ukladá ju ako latentné teplo, čo dovo­ľuje gri­lo­va­nie na neuve­ri­teľ­ných 25 hodín pri tep­lote 232°C. Tech­no­ló­gia využíva Fres­ne­love šošovky (WIKI), pomo­cou kto­rých zís­kava slnečnú ener­giu na roz­ta­ve­nie kon­taj­ne­rov obsa­hu­jú­cich dusič­nan lítny. Ten slúži ako baté­ria, ktorá môže udr­žia­vať ener­giu až po dobu 25 hodín. Teplo je potom prú­de­ním pre­púš­ťané varičmi, na kto­rých sa gri­luje mäso.

03_Solárny grilimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

Na svete exis­tuje mnoho solár­nych vari­čov,” hovorí Wil­son, “ale prek­va­pivo, nie veľa z nich využíva latentné teplo ulo­žené pre vare­nie jedla.” Wil­son roz­vi­nul myš­lienku potom, čo strá­vil nejaký čas v Nigé­rii, kde je na vare­nie pou­ží­vané drevo, čo spô­so­buje veľa prob­lé­mov. Nie­lenže vare­nie dre­vom spô­so­buje ocho­re­nie dýcha­cích ciest, ale aj zvý­še­nie odles­ňo­va­nia. Čo je však naj­hor­šie, ženy sú počas hľa­da­nia dreva v lese často­krát zná­sil­ňo­vané.

04_Solárny grilimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

Sku­pina štu­den­tov MIT pra­cuje s touto tech­no­ló­giou aby vyvi­nula funkčný pro­to­typ solár­neho grilu. Derek Ham, Eric Uva a The­odora Var­douli sa zúčast­nili tejto štú­die vďaka mul­ti­dis­cip­li­nár­nemu kurzu “iTe­ams” (skratka od “Ino­va­tívne tímy”). Po skon­štru­ovaní prvého kon­ceptu by radi roz­behli biz­nis s pre­da­jom týchto gri­lov. Cie­ľom je vytvo­riť obchodný model pre dis­tri­bú­ciu solár­nych gri­lov do roz­vo­jo­vých kra­jín, rov­nako ako pre domáci ame­rický trh. Pre domáci trh však bude k dis­po­zí­cii hyb­ridná ver­zia s prí­dav­ným ohrie­va­ním na pro­pán. Zatiaľ všetko pre­bieha podľa plánu a o nie­koľko rokov si vďaka solár­nemu grilu budeme uží­vať mäso poboz­kané sln­kom, namiesto opá­le­ného od uhlia. A to dokonca aj po západe slnka.

01_Solárny grilimg: ©Derek Ham, barbequelovers.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: barbequelovers.com

Pridať komentár (0)