Hands-free 360-stup­ňové video

Luky Gašparík jr. / 27. október 2014 / Business

Oslo­boďte svoje ruky a spravte si 360-stup­ňové video so svo­jim iPho­nom, bez toho aby ste čo len pohli prs­tom. Ako je možné?

Apli­ká­cia Cyc­lo­ra­mic, ktorá je na trhu už od roku 2012 to umož­ňuje pomo­cou vib­rá­cií. Táto fičúra fun­guje však zatiaľ iba iPho­noch 5/5s/6. Okrem natá­ča­nia videa si však apli­ká­cia Cyc­lo­ra­mic našla svoje využi­tie aj pri pano­ra­ma­tic­kých foto.

Jedi­nou pod­mien­kou je polo­žiť iPhone na rovnú plo­chu a spus­tiť apli­ká­ciu. Pri iPhone 5 a 5s je to jed­no­du­ché, keďže hrany sú rovné a iPhone netreba nejako špe­ciálne upev­ňo­vať.

V prí­pade nedávno pred­sta­ve­ného iPhonu 6, ktorý má však oblé hrany je to ale tro­cha väčší prob­lém. Avšak vyna­lie­zaví ľudia už vyrie­šili aj tento prob­lém. Návod ako na to môžete vidieť v ďal­šom videu.

Nejedná sa však o free apli­ká­ciu. Z Apps­tore sú ju môžete stiah­nuť za $1.99.

zdroj: macrumors.com

Pridať komentár (0)