Hear­Me­Out — nová sociál­na sieť, kto­rá dobý­ja svet

Luky Gašparík / 25. júna 2014 / Business

Hovo­rí­te, že by už aj sta­či­lo tých sociál­nych sie­tí, veď sú aj tak všet­ky o tom istom. Izra­el­ský Here­Me­Out to zobral tro­cha z iné­ho kon­ca. Sha­ro­vať nebu­de­te ani fot­ky, ani tex­to­vé sprá­vy, ale zvu­ko­vé odka­zy. Po prvých rais­nu­tých penia­zoch sa Here­Me­Out roz­ras­tá a je hlad­né po ďal­ších inves­tí­ciách.

Ako som už v úvo­de spo­me­nul, Hear­Me­Out vám umož­ní nahrá­vať a sha­ro­vať zvu­ko­vé odka­zy. Je to nie­čo podob­né ako Twit­ter, s tým roz­die­lom, že namies­to 142 zna­kov, máte k dis­po­zí­cii 42 sekúnd na nahrá­va­nie, pri­čom nahráv­ku môže­te poslať svo­jim pria­te­ľom.

Novi­ná­ri môžu nahrá­vať head­li­ny, hudob­ní­ci hla­so­vé sam­ple a komi­ci pop­rí­pa­de neja­ké tie vti­py, kto­ré sa budú zobra­zo­vať na fee­doch uži­í­va­te­ľov – aspoň tak­to zmýš­ľa­jú auto­ri. Potom si môže­te tie­to odka­zy jed­not­li­vo púš­ťať ale­bo si len jed­no­du­cho spus­tí­te “Dri­ve mode”, kto­rý vám pre­hrá postup­ne všet­ky za sebou.

Celé to má aspoň jed­nu výho­du, už nebu­de­te musieť poze­rať na svoj tele­fón celé hodi­ny, ale iba v kľu­de počú­vať – sám som si nie istý, či to je až taká výho­da, no iná ma nena­pa­dá J.

Našu sociál­nu sieť vidí­me ako rie­še­nie a game chan­ge­ra, kto­rý abso­lút­ne mení spô­sob kon­zu­má­cie infor­má­cií zo sociál­nych sie­tí, nakoľ­ko tie­to neuve­ri­teľ­ne rých­lo ras­tú” pove­dal CEO Moran Cham­si a dodá­va, že prá­ve ich kre­a­tív­ny a ino­va­tív­ny UX je tým, čo ich abso­lút­ne dife­ren­cu­je od kon­ku­ren­cie.

App­ka bola spus­te­ná v iTu­nes pred tro­ma mesiac­mi a napo­sle­dy bola up-dat­nu­tá 20 júna. Ver­zia pre andro­idy je vraj na ces­te, tak si to budem môcť aj ja vyskú­šať. Hear­Me­Out zís­ka­lo medzi­ča­som inves­tí­ciu od súkrom­né­ho angel inves­to­ra (500k) a hľa­dá ďal­ších odváž­liv­cov, kto­rí by boli ochot­ní inves­to­vať do toh­to pro­jek­tu. Prvo­ra­dým cie­ľom je momen­tál­ne expan­zia do USA.

Zdá sa, že nové spô­so­by ako posto­vať sta­tu­sy sú “In”. Len jed­no­du­ché tex­to­vé sha­ro­va­nie začí­na byť poma­ly nuda a ľudia hľa­da­jú nové spô­so­by, ako sa pre­ja­viť. Otáz­ne je, či je táto “revo­luč­ná” sieť naozaj revo­luč­ná ale­bo sta­čí Face­bo­oku a spol pri­dať voice record a celý Hear­Me­Out môže ísť do hája. Nechaj­me sa prek­va­piť.

Zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)