Hear­Me­Out — nová sociálna sieť, ktorá dobýja svet

Luky Gašparík / 25. júna 2014 / Business

Hovo­ríte, že by už aj sta­čilo tých sociál­nych sietí, veď sú aj tak všetky o tom istom. Izra­el­ský Here­Me­Out to zobral tro­cha z iného konca. Sha­ro­vať nebu­dete ani fotky, ani tex­tové správy, ale zvu­kové odkazy. Po prvých rais­nu­tých penia­zoch sa Here­Me­Out roz­rastá a je hladné po ďal­ších inves­tí­ciách.

Ako som už v úvode spo­me­nul, Hear­Me­Out vám umožní nahrá­vať a sha­ro­vať zvu­kové odkazy. Je to niečo podobné ako Twit­ter, s tým roz­die­lom, že namiesto 142 zna­kov, máte k dis­po­zí­cii 42 sekúnd na nahrá­va­nie, pri­čom nahrávku môžete poslať svo­jim pria­te­ľom.

Novi­nári môžu nahrá­vať head­liny, hudob­níci hla­sové sam­ple a komici pop­rí­pade nejaké tie vtipy, ktoré sa budú zobra­zo­vať na fee­doch uži­í­va­te­ľov – aspoň takto zmýš­ľajú autori. Potom si môžete tieto odkazy jed­not­livo púš­ťať alebo si len jed­no­du­cho spus­títe “Drive mode”, ktorý vám pre­hrá postupne všetky za sebou.

Celé to má aspoň jednu výhodu, už nebu­dete musieť poze­rať na svoj tele­fón celé hodiny, ale iba v kľude počú­vať – sám som si nie istý, či to je až taká výhoda, no iná ma nena­padá J.

Našu sociálnu sieť vidíme ako rie­še­nie a game chan­gera, ktorý abso­lútne mení spô­sob kon­zu­má­cie infor­má­cií zo sociál­nych sietí, nakoľko tieto neuve­ri­teľne rýchlo rastú” pove­dal CEO Moran Chamsi a dodáva, že práve ich kre­a­tívny a ino­va­tívny UX je tým, čo ich abso­lútne dife­ren­cuje od kon­ku­ren­cie.

Appka bola spus­tená v iTu­nes pred troma mesiacmi a napo­sledy bola up-dat­nutá 20 júna. Ver­zia pre andro­idy je vraj na ceste, tak si to budem môcť aj ja vyskú­šať. Hear­Me­Out zís­kalo medzi­ča­som inves­tí­ciu od súkrom­ného angel inves­tora (500k) a hľadá ďal­ších odváž­liv­cov, ktorí by boli ochotní inves­to­vať do tohto pro­jektu. Prvo­ra­dým cie­ľom je momen­tálne expan­zia do USA.

Zdá sa, že nové spô­soby ako posto­vať sta­tusy sú “In”. Len jed­no­du­ché tex­tové sha­ro­va­nie začína byť pomaly nuda a ľudia hľa­dajú nové spô­soby, ako sa pre­ja­viť. Otázne je, či je táto “revo­lučná” sieť naozaj revo­lučná alebo stačí Face­bo­oku a spol pri­dať voice record a celý Hear­Me­Out môže ísť do hája. Nechajme sa prek­va­piť.

Zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)