Je Heuré­ka naozaj veľ­kým bra­tom?

Michal Harvan / 24. mája 2016 / Zo Slovenska

Dnes sme ti pri­nies­li sprá­vu o tom, ako Alza navá­dza ostat­né e-sho­py, aby vystú­pi­li z Heuré­ky. Pre­čo? Údaj­ne pre­to, že Heure­ka teraz pat­rí pod jed­nu stre­chu s Mall.cz ale­bo Parfemy.cz a exis­tu­jú podoz­re­nia, že využí­va dáta iných e-sho­pov pre svo­jich “spo­lu­bý­va­jú­cich”.

Na túto tému sa roz­pí­sal do detai­lov Petr Sou­kup, blog­ger venu­jú­ci sa e-sho­pom. Pri­po­mí­na, že Heuré­ka pat­rí pod toho isté­ho maji­te­ľa ako CZC, Parfémy.cz, Prozdraví.cz, Šperky.cz, Hodinky.cz, Koli­nia, Proděti.cz a ďal­šie. S Mal­lom bola Heuré­ka pod jed­ným maji­te­ľom už pred­tým.

rw-1024x538

fot­ka: rockawaycapital.com

Dáta dnes vlád­nu sve­tu a ten, kto im roz­umie má v ruke veľ­ký tromf. Aké trom­fy drží v ruke Heuré­ka od ostat­ných e-sho­pov?

  • Feed dostup­nos­ti — posky­tu­je infor­má­cie o dostup­nos­ti tova­ru a počte kusov v skla­de
  • Veľ­kosť skla­du
  • Doba obra­tu zásob
  • Inter­va­ly záso­bo­va­nia
  • Ove­re­né zákaz­ník­mi — veľ­mi cen­né infor­má­cie o tom, u akých kon­krét­nych pro­duk­tov sú zákaz­ní­ci cit­li­ví na cenu, na dostup­nosť ceny dopra­vy atď.. Pre prí­klad Petr uvá­dza, že ak by sa neja­ký pre­daj­ca, kto­rý je kama­rát s Heuré­kou roz­ho­dol pre­dá­vať špor­to­vé tenis­ky, bude potre­bo­vať vedieť, v akom množ­stve nakú­pi jed­not­li­vé veľ­kos­ti. Sta­čí sa potom opý­tať Heuré­ky :).
  • Mera­cie skrip­ty — veľ­ké množ­stvo — sle­do­va­nie kon­ver­zií, ove­re­né zákaz­ník­mi, pečať ove­re­ní zákaz­ník­mi..

Ďalej sa Peter venu­je prá­ve posled­né­mu oce­ne­niu Ove­re­né zákaz­ník­mi, pri kto­rom upo­zor­ňu­je, že skript zis­ťu­je, odkiaľ zákaz­ník pri­chá­dza, zamas­ku­je ho a zahlá­si do Heure­ky. Bez­peč­ne vie, kto­ré sor­ti­men­ty sú vyhľa­dá­va­ne cez Goog­le, ale­bo cez aké kľú­čo­vé slo­vá ich zákaz­ní­ci vyhľa­dá­va­jú.

Pod­ľa Pet­ra neexis­tu­je nija­ké legi­tím­ne vysvet­le­nie, pre­čo by toto Heuré­ka robi­la. Čo si mys­líš ty?

Celý názor si môžeš pre­čí­tať tutu.

2016-05-23-overeno2

fot­ka: souki.cz

zdroj titul­nej fot­ky: bezheureky.cz

Pridať komentár (0)