Je Heuréka naozaj veľ­kým bra­tom?

Michal Harvan / 24. mája 2016 / Zo Slovenska

Dnes sme ti pri­niesli správu o tom, ako Alza navá­dza ostatné e-shopy, aby vystú­pili z Heuréky. Prečo? Údajne preto, že Heureka teraz patrí pod jednu stre­chu s Mall.cz alebo Parfemy.cz a exis­tujú podoz­re­nia, že využíva dáta iných e-sho­pov pre svo­jich “spo­lu­bý­va­jú­cich”.

Na túto tému sa roz­pí­sal do detai­lov Petr Sou­kup, blog­ger venu­júci sa e-sho­pom. Pri­po­mína, že Heuréka patrí pod toho istého maji­teľa ako CZC, Parfémy.cz, Prozdraví.cz, Šperky.cz, Hodinky.cz, Koli­nia, Proděti.cz a ďal­šie. S Mal­lom bola Heuréka pod jed­ným maji­te­ľom už pred­tým.

rw-1024x538

fotka: rockawaycapital.com

Dáta dnes vládnu svetu a ten, kto im roz­umie má v ruke veľký tromf. Aké tromfy drží v ruke Heuréka od ostat­ných e-sho­pov?

  • Feed dostup­nosti — posky­tuje infor­má­cie o dostup­nosti tovaru a počte kusov v sklade
  • Veľ­kosť skladu
  • Doba obratu zásob
  • Inter­valy záso­bo­va­nia
  • Ove­rené zákaz­níkmi — veľmi cenné infor­má­cie o tom, u akých kon­krét­nych pro­duk­tov sú zákaz­níci cit­liví na cenu, na dostup­nosť ceny dopravy atď.. Pre prí­klad Petr uvá­dza, že ak by sa nejaký pre­dajca, ktorý je kama­rát s Heuré­kou roz­ho­dol pre­dá­vať špor­tové tenisky, bude potre­bo­vať vedieť, v akom množ­stve nakúpi jed­not­livé veľ­kosti. Stačí sa potom opý­tať Heuréky :).
  • Mera­cie skripty — veľké množ­stvo — sle­do­va­nie kon­ver­zií, ove­rené zákaz­níkmi, pečať ove­rení zákaz­níkmi..

Ďalej sa Peter venuje práve posled­nému oce­ne­niu Ove­rené zákaz­níkmi, pri kto­rom upo­zor­ňuje, že skript zis­ťuje, odkiaľ zákaz­ník pri­chá­dza, zamas­kuje ho a zahlási do Heureky. Bez­pečne vie, ktoré sor­ti­menty sú vyhľa­dá­vane cez Google, alebo cez aké kľú­čové slová ich zákaz­níci vyhľa­dá­vajú.

Podľa Petra neexis­tuje nijaké legi­tímne vysvet­le­nie, prečo by toto Heuréka robila. Čo si mys­líš ty?

Celý názor si môžeš pre­čí­tať tutu.

2016-05-23-overeno2

fotka: souki.cz

zdroj titul­nej fotky: bezheureky.cz

Pridať komentár (0)