Holand­ské mes­teč­ko si chce všet­ko jed­lo pes­to­vať samo a recyk­lo­vať si vše­tok svoj odpad

Lýdia Repová / 7. júna 2016 / Tech a inovácie

V dneš­nej dobe nie je tajom­stvom, že prie­my­sel má znač­né dôsled­ky na naše život­né pro­stre­die. S tou­to situ­áci­ou sa roz­hod­li bojo­vať aj v Holand­sku , kde zača­li budo­vať sebes­tač­né far­már­ske dedin­ky.

Prá­ve v Holand­sku sa v prie­be­hu budú­ce­ho roka dostá­va­jú prvé moder­né far­már­ske dedin­ky. Pro­jekt sa rea­li­zu­je na okra­ji Amster­da­mu, spon­zo­ro­va­ný kali­forn­skou spo­loč­nos­ťou ReGen Vil­la­ges, a po dosta­va­ní v roku 2017 spo­loč­nosť plá­nu­je pri­niesť ten­to kon­cept aj do Švéd­ska, Nór­ska, Dán­ska a Nemec­ka.

146038-regen-1

Vytvo­re­nie komu­nít síce nepat­rí medzi nové nápa­dy, môže­me ich vidieť naprí­klad pri Ami­šoch, kto­rí vedú však ove­ľa strikt­nej­ší život­ný štýl. ReGen Vil­la­ges chce vytvo­riť moder­né “sused­stvo” s pomo­cou dneš­ných tech­no­ló­gií, pre zacho­va­nie kom­for­tu a moder­né­ho život­né­ho štý­lu, avšak, aby si kaž­dý vedel vypes­to­vať vlast­né potra­vi­ny, vyge­ne­ro­vať vlast­nú čis­tú ener­giu a recyk­lo­vať svoj odpad. Hlav­nou pred­sta­vou celé­ho pro­jek­tu je vytvo­re­nie ľah­ko udr­žia­va­teľ­né­ho far­már­če­nia. Komu­ni­ta by si mala vedieť vypro­du­ko­vať oko­lo polo­vi­ce potra­vín zahŕňa­jú­cich od zele­ni­ny, ovo­cia, stru­ko­vín, až po cho­va­ne rýb a malých zvie­rat. Tak­tiež chcú efek­tív­ne využí­vať aj nad­by­toč­nú ener­giu, kto­rá by sa mala ukla­dať v zásob­ní­koch.

146038-regen-2

Aj keď to znie ako­koľ­vek úžas­ne, čaká ich ešte dlhá ces­ta, aby sa z tej­to vízie sta­la rea­li­ta. Pro­jekt bol pre­zen­to­va­ný na Veni­ce Bien­na­le, pre­stíž­nej pre­hliad­ke súčas­né­ho ume­nia, s dizaj­nom vytvo­re­ným Dán­skou archi­tek­to­nic­kou fir­mou Effekt. Pokiaľ sa uká­že pro­jekt v Holand­sku ako úspeš­ný, spo­loč­nosť bude ďalej expan­do­vať do sever­ných kra­jín Euró­py a neskôr aj do východ­nej­ších. kra­jín.

A čo s mes­ta­mi?

Vytvo­re­nie sebes­tač­ných dedi­niek pri mes­tách je skve­lé rie­še­nie, väč­ši­na ľudí však žije v mes­tách, keď­že je to pohodl­nej­šie a prak­tic­kej­šie z hľa­dis­ka ces­to­va­nia. Bola by ško­da, keby sa nere­a­li­zo­va­li podob­né pro­jek­ty aj tu. Ter­ra­form, výskum­ný inšti­tút z New Yor­ku, vytvo­ril pro­jekt moder­né­ho mes­ta prá­ve pre New York. Pro­jekt sa zame­ral na vytvo­re­nie mra­ko­dra­pov s tera­sa­mi a stre­cha­mi, na kto­rých by si vede­li ľudia vypes­to­vať vlast­né jed­lo. Chcú tak­tiež vytvo­riť aj štruk­tú­ru far­már­skych trhov pre­po­je­ných s tamoj­ší­mi reštau­rá­cia­mi.

header_Amsterdam-Aveshow_NYCS_Vertical-Farm_Midtown-Manhattan

zdroj: sciencealert.com, aeon.co

zdroj titul­nej foto: sciencealert.com

Pridať komentár (0)