Holand­ské mes­tečko si chce všetko jedlo pes­to­vať samo a recyk­lo­vať si vše­tok svoj odpad

Lýdia Repová / 7. júna 2016 / Tech a inovácie

V dneš­nej dobe nie je tajom­stvom, že prie­my­sel má značné dôsledky na naše životné pro­stre­die. S touto situ­áciou sa roz­hodli bojo­vať aj v Holand­sku , kde začali budo­vať sebes­tačné far­már­ske dedinky.

Práve v Holand­sku sa v prie­behu budú­ceho roka dostá­vajú prvé moderné far­már­ske dedinky. Pro­jekt sa rea­li­zuje na okraji Amster­damu, spon­zo­ro­vaný kali­forn­skou spo­loč­nos­ťou ReGen Vil­la­ges, a po dosta­vaní v roku 2017 spo­loč­nosť plá­nuje pri­niesť tento kon­cept aj do Švéd­ska, Nór­ska, Dán­ska a Nemecka.

146038-regen-1

Vytvo­re­nie komu­nít síce nepatrí medzi nové nápady, môžeme ich vidieť naprí­klad pri Ami­šoch, ktorí vedú však oveľa strikt­nejší životný štýl. ReGen Vil­la­ges chce vytvo­riť moderné “sused­stvo” s pomo­cou dneš­ných tech­no­ló­gií, pre zacho­va­nie kom­fortu a moder­ného život­ného štýlu, avšak, aby si každý vedel vypes­to­vať vlastné potra­viny, vyge­ne­ro­vať vlastnú čistú ener­giu a recyk­lo­vať svoj odpad. Hlav­nou pred­sta­vou celého pro­jektu je vytvo­re­nie ľahko udr­žia­va­teľ­ného far­már­če­nia. Komu­nita by si mala vedieť vypro­du­ko­vať okolo polo­vice potra­vín zahŕňa­jú­cich od zele­niny, ovo­cia, stru­ko­vín, až po cho­vane rýb a malých zvie­rat. Tak­tiež chcú efek­tívne využí­vať aj nad­by­točnú ener­giu, ktorá by sa mala ukla­dať v zásob­ní­koch.

146038-regen-2

Aj keď to znie ako­koľ­vek úžasne, čaká ich ešte dlhá cesta, aby sa z tejto vízie stala rea­lita. Pro­jekt bol pre­zen­to­vaný na Venice Bien­nale, pre­stíž­nej pre­hliadke súčas­ného ume­nia, s dizaj­nom vytvo­re­ným Dán­skou archi­tek­to­nic­kou fir­mou Effekt. Pokiaľ sa ukáže pro­jekt v Holand­sku ako úspešný, spo­loč­nosť bude ďalej expan­do­vať do sever­ných kra­jín Európy a neskôr aj do východ­nej­ších. kra­jín.

A čo s mes­tami?

Vytvo­re­nie sebes­tač­ných dedi­niek pri mes­tách je skvelé rie­še­nie, väč­šina ľudí však žije v mes­tách, keďže je to pohodl­nej­šie a prak­tic­kej­šie z hľa­diska ces­to­va­nia. Bola by škoda, keby sa nere­a­li­zo­vali podobné pro­jekty aj tu. Ter­ra­form, výskumný inšti­tút z New Yorku, vytvo­ril pro­jekt moder­ného mesta práve pre New York. Pro­jekt sa zame­ral na vytvo­re­nie mra­ko­dra­pov s tera­sami a stre­chami, na kto­rých by si vedeli ľudia vypes­to­vať vlastné jedlo. Chcú tak­tiež vytvo­riť aj štruk­túru far­már­skych trhov pre­po­je­ných s tamoj­šími reštau­rá­ciami.

header_Amsterdam-Aveshow_NYCS_Vertical-Farm_Midtown-Manhattan

zdroj: sciencealert.com, aeon.co

zdroj titul­nej foto: sciencealert.com

Pridať komentár (0)