Hover camera — dron, ktorý nahradí sel­fie stick?

Michaela Líšková / 24. mája 2016 / Tech a inovácie

Sel­fie tyče budú čoskoro už možno pre­ži­tok. Na trh totiž pri­chá­dza dron s kame­rou, ktorý sa stane tvo­jim osob­ným pap­pa­razzi.

Všetci sú teraz dosť namäkko z dro­nov, lebo áno, lie­tajú a je to super. O tom potom. Ale čo tak dron, ktorý má namon­to­vanú kamerku a bude ťa nasle­do­vať všade, kam sa pohneš? Hover camera bude tvoj malý levi­tu­júci kama­rát a osobný pap­pa­razzi. O to sa postará 13MP foto­apa­rát a parádne 4K videá.

engadget com

foto: engadget.com

Hover camera, ako už vyplýva z názvu, sa skrátka vznáša. Na spod­nej strane je pri­chy­tená kamera a tento dro­ník robí všetko pre to, aby bol v sta­bi­li­zo­va­nej polohe a tvoje videá a fotky tak boli čo naj­kva­lit­nej­šie. Za tohto štý­lo­vého foto­grafa môžeme ďako­vať spo­loč­nosti Zero Zero Robo­tics a tá navyše pre­hla­suje, že každý by mal byť schopný ich pro­dukt hneď pou­žiť, lebo jeho umelá inte­li­gen­cia spraví prak­ticky všetko za teba. Sní­ma­nie a natá­ča­nie ovlá­daš jed­no­du­chou apli­ká­ciou z tvojho mobilu, a vďaka prvku roz­poz­na­nia tváre ťa bude všade nasle­do­vať. Pri­tom ale zostane vo vodo­rov­nej polohe.

gizlogic com

foto: gizlogic.com

Pou­ži­tie je sku­točne jed­no­du­ché. Skrátka dron chy­tíš kde­koľ­vek na tele a jemne postr­číš. Dron zostane visieť vo vzdu­chu a keď sa pohneš ty, pohne sa aj on. Jeho roz­mery sú tiež veľmi vhodné na výlety alebo dokonca ces­to­va­nie, čo oce­nia mnohí ľudia, ktorí majú radi akčný životný štýl. Možno nena­hradí špor­tové kamery, pre­tože rých­los­ťou sa nevy­rovná nie­čomu, čo máš pri­pnuté na prilbe alebo inde na tele či neja­kej veci, roz­hodne však môže nahra­diť sel­fie tyče.

Hoci, je nutné pove­dať, že v tomto prí­pade sú sel­fie tyče roz­hodne tá lac­nej­šia varianta. Cena ešte ofi­ciálne ozná­mená nie je, zatiaľ však vieme, že spo­loč­nosť zís­kala 25 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov na svoj super pro­jekt a na tes­to­va­nie je zatiaľ vytvo­re­ných 2 tisíc týchto sym­pa­tic­kých zaria­dení. Podľa slov spo­loč­nosti sa budú sna­žiť udr­žať cenu pod 600 dolárov(535 eur), čo je pre našinca zatiaľ tro­chu pri­vy­soká cena, ale kto­vie, aké budú odozvy, keď sa kamerka dostane na trh. Pre­dob­jed­návky sa oča­ká­vajú už toto leto, takže je možné, že čoskoro zis­tíme aj finálnu sumu, za ktorú si tento dron môžeš dopriať aj ty.

Zdroj a titulná foto­gra­fia: petapixel.com

Pridať komentár (0)