Hover came­ra — dron, kto­rý nahra­dí sel­fie stick?

Michaela Líšková / 24. mája 2016 / Tech a inovácie

Sel­fie tyče budú čosko­ro už mož­no pre­ži­tok. Na trh totiž pri­chá­dza dron s kame­rou, kto­rý sa sta­ne tvo­jim osob­ným pap­pa­raz­zi.

Všet­ci sú teraz dosť namäk­ko z dro­nov, lebo áno, lie­ta­jú a je to super. O tom potom. Ale čo tak dron, kto­rý má namon­to­va­nú kamer­ku a bude ťa nasle­do­vať vša­de, kam sa pohneš? Hover came­ra bude tvoj malý levi­tu­jú­ci kama­rát a osob­ný pap­pa­raz­zi. O to sa posta­rá 13MP foto­apa­rát a parád­ne 4K videá.

engadget com

foto: engadget.com

Hover came­ra, ako už vyplý­va z náz­vu, sa skrát­ka vzná­ša. Na spod­nej stra­ne je pri­chy­te­ná kame­ra a ten­to dro­ník robí všet­ko pre to, aby bol v sta­bi­li­zo­va­nej polo­he a tvo­je videá a fot­ky tak boli čo naj­kva­lit­nej­šie. Za toh­to štý­lo­vé­ho foto­gra­fa môže­me ďako­vať spo­loč­nos­ti Zero Zero Robo­tics a tá navy­še pre­hla­su­je, že kaž­dý by mal byť schop­ný ich pro­dukt hneď pou­žiť, lebo jeho ume­lá inte­li­gen­cia spra­ví prak­tic­ky všet­ko za teba. Sní­ma­nie a natá­ča­nie ovlá­daš jed­no­du­chou apli­ká­ci­ou z tvoj­ho mobi­lu, a vďa­ka prv­ku roz­poz­na­nia tvá­re ťa bude vša­de nasle­do­vať. Pri­tom ale zosta­ne vo vodo­rov­nej polo­he.

gizlogic com

foto: gizlogic.com

Pou­ži­tie je sku­toč­ne jed­no­du­ché. Skrát­ka dron chy­tíš kde­koľ­vek na tele a jem­ne postr­číš. Dron zosta­ne visieť vo vzdu­chu a keď sa pohneš ty, pohne sa aj on. Jeho roz­me­ry sú tiež veľ­mi vhod­né na výle­ty ale­bo dokon­ca ces­to­va­nie, čo oce­nia mno­hí ľudia, kto­rí majú radi akč­ný život­ný štýl. Mož­no nena­hra­dí špor­to­vé kame­ry, pre­to­že rých­los­ťou sa nevy­rov­ná nie­čo­mu, čo máš pri­pnu­té na pril­be ale­bo inde na tele či neja­kej veci, roz­hod­ne však môže nahra­diť sel­fie tyče.

Hoci, je nut­né pove­dať, že v tom­to prí­pa­de sú sel­fie tyče roz­hod­ne tá lac­nej­šia varian­ta. Cena ešte ofi­ciál­ne ozná­me­ná nie je, zatiaľ však vie­me, že spo­loč­nosť zís­ka­la 25 mili­ó­nov ame­ric­kých dolá­rov na svoj super pro­jekt a na tes­to­va­nie je zatiaľ vytvo­re­ných 2 tisíc tých­to sym­pa­tic­kých zaria­de­ní. Pod­ľa slov spo­loč­nos­ti sa budú sna­žiť udr­žať cenu pod 600 dolárov(535 eur), čo je pre našin­ca zatiaľ tro­chu pri­vy­so­ká cena, ale kto­vie, aké budú odoz­vy, keď sa kamer­ka dosta­ne na trh. Pre­dob­jed­náv­ky sa oča­ká­va­jú už toto leto, tak­že je mož­né, že čosko­ro zis­tí­me aj finál­nu sumu, za kto­rú si ten­to dron môžeš dopriať aj ty.

Zdroj a titul­ná foto­gra­fia: petapixel.com

Pridať komentár (0)