Hyper­lo­op Tech prá­ve ozná­mil nový mate­riál, odha­do­va­nú cenu dopra­vy a hac­kat­hon v Bra­ti­sla­ve!

Rišo Néveri / 24. mája 2016 / Business

Na star­tu­po­vom fes­ti­va­le Pione­ers 2016 mali dnes CEO Hyper­lo­op Tran­s­por­ta­ti­on Tech­no­lo­gies Dirk Ahl­born a COO spo­loč­nos­ti Bibop G. Gres­ta pri­pra­ve­né pre účast­ní­kov a svet obrov­ské veľ­ké novin­ky.

freshNews

Dva­ja ria­di­te­lia spo­loč­nos­ti zača­li pred­náš­ku pomer­ne nená­pad­ne, potom však odha­li­li veľ­mi zau­jí­ma­vé infor­má­cie o pro­jek­te Hyper­lo­op. Ich pre­zen­tá­cia sa veno­va­la bez­peč­nos­ti, pri­čom podot­kli, že dneš­né doprav­né pros­tried­ky, či už sú to lie­tad­lá, ale­bo vla­ky, nie sú dosta­toč­ne bez­peč­né a prá­ve pre­to chcú Hyper­lo­op vybu­do­vať spô­so­bom, aby eli­mi­no­va­li aj mini­mál­nu šan­cu zra­ne­nia.

Bipop G. Gres­ta podot­kol, že Hyper­lo­op doká­že v prí­pa­de potre­by zasta­viť na vzdia­le­nos­ti 5km, ale v extrém­nych prí­pa­doch zasta­ví aj za 3,6 sekun­dy (čo síce na pasa­žie­rov spô­so­bí obrov­skú záťaž, ale záchra­na živo­ta je prvo­ra­dá.)

Dirk Ahl­born — milov­ník komik­sov pokra­čo­val pre­zen­tá­ci­ou nové­ho mate­riá­lu, kto­rý má byť v pod­sta­te bez­peč­nou stred­nou vrstvou pod povr­chom kon­štruk­cie. Ten­to mate­riál je vraj násob­ne sil­nej­ší ako žele­zo a nazý­va­jú ho asi naj­viac cool menom. Nový mate­riál dostal meno Vib­ra­nium!

Obrov­skou novin­kou je cena dopra­vy, kto­rú chce spo­loč­nosť posu­núť na úpl­né mini­mum, ale­bo ju dokon­ca poskyt­núť zadar­mo. Pýtaš sa ako? Dirk a spol sa napriek uzav­re­té­mu pries­to­ru, v kto­rom sa bude Hyper­lo­op nachá­dzať umiest­niť do kap­súl k pasa­žie­rom inte­rak­tív­ne digi­tál­ne okná, kto­ré im budú simu­lo­vať výhľad, posky­to­vať infor­má­cie, ale tak­tiež budú otvo­re­né vývo­já­rom a fir­mám, kto­ré na nich budú môcť umiest­ňo­vať obsah a.. rekla­my. Áno, väč­ši­na má už reklám dosť, ale ak doká­žu cenu dopra­vy vďa­ka rekla­mám posu­nú na úpl­nú nulu?! Ja hovo­rím jed­no­znač­ne áno.

Dirk a B. Gres­ta ukon­či­li pre­zen­tá­ciu obrov­skou sprá­vou pre Slo­ven­sko, v kto­rej ozná­mi­li prvý hac­kat­hon pre mar­ketp­la­ce (plat­for­mu, cez kto­rú môžu vývo­já­ri umiest­niť obsah na oknách kap­súl), kto­rý sa bude konať na bra­ti­slav­skom letis­ku už 6. júla a nesie názov Digi­tal Inno­va­ti­on Chal­len­ge. Víta­ní sú všet­ci vývo­já­ri a fir­my a kre­a­tív­ne nápa­dy záu­jem­cov.

innovationChallenge

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: seattletimes.com

Pridať komentár (0)