Hyper­loop Tech práve ozná­mil nový mate­riál, odha­do­vanú cenu dopravy a hac­kat­hon v Bra­ti­slave!

Rišo Néveri / 24. mája 2016 / Business

Na star­tu­po­vom fes­ti­vale Pione­ers 2016 mali dnes CEO Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies Dirk Ahl­born a COO spo­loč­nosti Bibop G. Gresta pri­pra­vené pre účast­ní­kov a svet obrov­ské veľké novinky.

freshNews

Dvaja ria­di­te­lia spo­loč­nosti začali pred­nášku pomerne nená­padne, potom však odha­lili veľmi zau­jí­mavé infor­má­cie o pro­jekte Hyper­loop. Ich pre­zen­tá­cia sa veno­vala bez­peč­nosti, pri­čom podot­kli, že dnešné dopravné pros­triedky, či už sú to lie­tadlá, alebo vlaky, nie sú dosta­točne bez­pečné a práve preto chcú Hyper­loop vybu­do­vať spô­so­bom, aby eli­mi­no­vali aj mini­málnu šancu zra­ne­nia.

Bipop G. Gresta podot­kol, že Hyper­loop dokáže v prí­pade potreby zasta­viť na vzdia­le­nosti 5km, ale v extrém­nych prí­pa­doch zastaví aj za 3,6 sekundy (čo síce na pasa­žie­rov spô­sobí obrov­skú záťaž, ale záchrana života je prvo­radá.)

Dirk Ahl­born — milov­ník komik­sov pokra­čo­val pre­zen­tá­ciou nového mate­riálu, ktorý má byť v pod­state bez­peč­nou stred­nou vrstvou pod povr­chom kon­štruk­cie. Tento mate­riál je vraj násobne sil­nejší ako železo a nazý­vajú ho asi naj­viac cool menom. Nový mate­riál dostal meno Vib­ra­nium!

Obrov­skou novin­kou je cena dopravy, ktorú chce spo­loč­nosť posu­núť na úplné mini­mum, alebo ju dokonca poskyt­núť zadarmo. Pýtaš sa ako? Dirk a spol sa napriek uzav­re­tému pries­toru, v kto­rom sa bude Hyper­loop nachá­dzať umiest­niť do kap­súl k pasa­žie­rom inte­rak­tívne digi­tálne okná, ktoré im budú simu­lo­vať výhľad, posky­to­vať infor­má­cie, ale tak­tiež budú otvo­rené vývo­já­rom a fir­mám, ktoré na nich budú môcť umiest­ňo­vať obsah a.. reklamy. Áno, väč­šina má už reklám dosť, ale ak dokážu cenu dopravy vďaka rekla­mám posunú na úplnú nulu?! Ja hovo­rím jed­no­značne áno.

Dirk a B. Gresta ukon­čili pre­zen­tá­ciu obrov­skou sprá­vou pre Slo­ven­sko, v kto­rej ozná­mili prvý hac­kat­hon pre mar­ketp­lace (plat­formu, cez ktorú môžu vývo­jári umiest­niť obsah na oknách kap­súl), ktorý sa bude konať na bra­ti­slav­skom letisku už 6. júla a nesie názov Digi­tal Inno­va­tion Chal­lenge. Vítaní sú všetci vývo­jári a firmy a kre­a­tívne nápady záu­jem­cov.

innovationChallenge

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: seattletimes.com

Pridať komentár (0)