Iba 10-ročná Molly z Austrálie vyhrala nad vládou. Presvedčila poslancov, aby zrušili používanie jednorázových plastov

Interez.sk / 15. apríla 2018 / Eko

zdroj: YouTube (TEDx Talks)
  • Len 10 roč­nému diev­čaťu sa po­da­rilo pre­sved­čiť mest­skú radu v aus­trál­skom meste Cairns, aby sa zba­vilo jed­no­rá­zo­vých plas­tov.
  • V stredu met­ská rada od­sú­hla­sila ná­vrh, vďaka kto­rému úplne od­stráni slamky a iné plas­tové vý­robky, ktoré sú ur­čené na jed­no­rá­zové po­u­ži­tie.
  • Tiež sa roz­hodla pod­po­riť miest­nych ob­chod­ní­kov, aby do­cie­lila ne­jakú zmenu.
  • Rada tiež pod­po­ruje všet­kých pre­daj­cov, ma­na­žé­rov re­ťaz­cov a ma­ji­te­ľov ba­rov a re­štau­rá­cii k tomu, aby pre­stali vy­uží­vať slamky a vý­robky im po­dobné.

Malé dievča z tohto mesta, me­nom Molly Steer sa už vyše roka snaží pre­sa­diť svoju kam­paň Straw no more (Dosť bolo slam­kám) a za ten čas sa jej po­da­rilo pre­sved­čiť 90 aus­trál­skych škôl, aby sa ich úplne vzdali. To, že sa jej po­da­rilo pre­sved­čiť aj mest­skú radu je do­po­siaľ jej naj­väčší úspech. Vzhľa­dom k tomu, že má len de­sať ro­kov ju zrejme čaká veľká bu­dúc­nosť.

Cí­tim veľké za­dos­ťu­či­ne­nie a som na svoju prácu hrdá. Moja mama mi po­máha s príp­ra­vou na kon­fe­ren­cie,“ ho­vorí malá Molly, ktorá vy­stú­pila aj sve­to­zná­mej kon­fe­ren­cii TedX. Ako sme už mno­ho­krát uviedli, si­tu­ácia okolo plas­to­vej krízy do­slova vrie. Len pred pár dňami more vy­pla­vilo na pláž ob­rov­ského vor­vaňa. Toto úbohé zviera umrelo na in­fek­ciu po­tom, čo zjedlo 30 kíl plas­to­vého od­padu. Za­čiat­kom mi­nu­lého me­siaca sa zas ob­ja­vilo vi­rálne vi­deo po­tá­pača, ktorý po­čas skú­ma­nia útesu na­ra­zil na tak ex­trémne množ­stvo plas­tov, že cez ne tak­mer ne­prep­lá­val.

Aj na­priek tomu, že zmena sa ne­odohrá zo dňa na deň, schvá­le­nie tohto roz­hod­nu­tia bolo okam­žité. Po­tvr­dil to sta­rosta mesta Cairns, Bob Man­ning. „Na na­šom po­breží sídli najk­rajší útes na svete. Plasty pred­sta­vujú veľmi kri­tickú časť na­šej bu­dúc­nosti, ktorá zá­visí od tu­rizmu,“ do­dáva sta­rosta, ktorý dúfa, že sa tento zá­kaz roz­šíri na­prieč ce­lým mes­tom aj ďa­lej.

Zdroj: In­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)