Tento iba 15-ročný Slovák tvorí hry pre deti s mentálnymi hendikepmi. Ako najmladší získal prestížnu cenu za filantropiu!

  • Ondrej Vrábel je príkladom pre mnohých. Jeho Pinf hry dnes pomáhajú deťom aj vo svete.
collage
  • Ondrej Vrábel je príkladom pre mnohých. Jeho Pinf hry dnes pomáhajú deťom aj vo svete.

Ondrej Vrábel je iba 15-ročný Slovák zo Sobotišťa pri Senici. No od svojich rovesníkov sa niečím odlišuje. Programuje totiž hry, ktoré pomáhajú deťom s mentálnymi hendikepmi.

Ondrej chcel pôvodne pomôcť sesternici svojej mamy Dáške. Tá totiž trpí mozgovou obrnou. Aj keď má už 21 rokov, jej kognitívne schopnosti sú na úrovni 6-ročného dieťaťa. Det­ská obrna je infekčná cho­roba spô­so­bená poli­oví­ru­som, ktorá napáda časti mie­chy kon­tro­lu­júce pohyb. Okrem toho sa k narušeniu sva­lovo-ner­vo­vej koor­di­ná­cie môžu pri­dať aj poru­chy men­tál­nych schop­ností, poru­chy sprá­va­nia, uče­nia a komu­ni­ká­cie.

Vďaka tejto hre sa však naučila rozo­zná­vať viac pís­men, čím sa roz­rá­stla jej slovná zásoba. Ondrej si vytý­čil jasný cieľ: Ak sa hra zapá­čila jej, možno by mohla pomôcť aj ďal­ším deťom i dospe­lým, ktorý trpia moz­go­vou obr­nou, či inými prob­lé­mami.

foto: FB/Krištáľové krídlo

Hry pre Dášku vytvoril už ako 10-ročný. V dnešnej ucelenej podobe vznikli v roku 2015, a najväčší úspech zažili minulý rok. Ondrej im dal názov Pinf.

“To je slovo, ktoré som si vymyslel, keď som bol malý. Používal som to pri rôznych príležitostiach, najčastejšie, keď sme išli obedovať, tak som hovoril, že sme akože v reštaurácii Pinf. Bolo to moje slovíčko. Potom z toho bola akože firma. Robil som nejaké domáce práce a mamine som vystavil faktúru, dal som jej tam potom na všetko 100 percentnú  zľavu. A dala mi aj vyrobiť pečiatku Pinf. To som bol veľmi spokojný. A teraz som nevedel, ako mám hry nazvať, tak som si spomenul na moje detské slovíčko. A uchytilo sa to,” povedal Ondrej v rozhovore pre Denník N.

foto: pinfhry.sk

Deti sa pro­stred­níc­tvom týchto hier učia roz­poz­ná­vať farby, čísla a pís­mená, pomo­cou rôz­nych aso­ciá­cií a cvi­čení, pri čom si cib­ria pamäť i moto­riku. Keďže hlav­ným záme­rom hier je, aby pomá­hali, sú dostupné pre všet­kých a zadarmo.

A práve vďaka tomuto filantropickému rozmeru získal Ondrej cenu Krištáľové krídlo 2016. Bezpochyby bola zaslúžená a my mu želáme ešte mnoho úspechov. Každý z nás by si z neho mohol vziať príklad.

foto: pinfhry.sk

zdroj titulnej fotografie: FB/Krištáľové krídlo / pinfhry.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech