IBM: Super­po­čí­tač Wat­son už aj varí!

Techepedia: Harry Gavendová / 20. augusta 2014 / Business

Spo­loč­nosť IBM vyvi­nula v spo­lu­práci s časo­pi­som Bon Appe­tít apli­ká­ciu „Chef Wat­son s Bon Appé­tit“, ktorá umožní všet­kým záu­jem­com o kuchyňu tvo­riť nové recepty a kom­bi­ná­cie chutí. Apli­ká­cia spája schop­nosti učiť sa super­po­čí­tača Wat­sona a kuli­nár­ske zna­losti Bon Appé­tit. Apli­ká­cia bude zatiaľ prí­stupná v beta ver­zii.

Nová apli­ká­cia pred­sta­vuje krok vpred pri vývoji IBM super­po­čí­tača Wat­son. Ten sa už s kuli­nár­skymi zruč­nos­ťami pred­vie­dol začiat­kom apríla v Aus­tine (Texas). „V Bon Appé­tit sme boli prek­va­pení, čo všetko dokáže super­po­čí­tač Wat­son obja­viť a ako pomáha roz­ví­jať kre­a­ti­vitu šéf­ku­chá­rov,“ hovorí séf­re­dak­tor maga­zínu Bon Appé­tit Adam Rapo­port. „Práve na prí­klade tejto apli­ká­cie môžeme vidieť prie­nik medzi tech­no­ló­giami a potra­vi­nami, ktorý pri­náša nové mys­le­nie a kre­a­ti­vitu nie­len do našej vlast­nej tes­to­va­cej kuchyne, ale aj do kuchýň v domác­nos­tiach našich čita­te­ľov,“ vraví šéf­re­dak­tor Bon Appé­tit.

A ako môže sper­po­čí­tač vlastne variť? Apli­ká­cia totiž umožní všet­kým doslova pre­kro­čiť hra­nice svo­jich schop­ností počas príp­ravy jedál, pre­tože ponúka nový typ kre­a­ti­vity – netra­dičná kom­bi­ná­cia prí­sad, ktorá je zalo­žená na vedec­kých poznat­koch kog­ni­tív­nych tech­no­ló­gií. „V spo­lu­práci s Bon Appé­tit sme dali novú apli­ká­ciu naj­skôr do rúk malej sku­pine uží­va­te­ľov, s váš­ňou pre vare­nie, ktorí chceli byť súčas­ťou tohto pre­lo­mo­vého pro­jektu”.

Našim cie­ľom je pomôcť ľuďom obja­viť poten­ciál kog­ni­tív­nych výpoč­to­vých sys­té­mov. Tieto sys­témy dokážu veľmi ľahko pocho­piť a zana­ly­zo­vať veľké množ­stvo dát, zlú­če­nín a vzor­cov a rov­nako zís­ka­vajú obrov­ské množ­stvo nových vedo­mostí na základe inte­rak­cie s ľuďmi a infor­má­ciami, s kto­rými pri­chá­dzajú do styku,“ pove­dal pri tejto prí­le­ži­tosti Mike Rho­din, senior vicep­re­zi­dent IBM Wat­son Group.

Zdroj: techpedia.sk

Pridať komentár (0)