Ideálne vzdelávanie na Slovensku máme, robia ho títo ľudia mimo škôl

  • Sťažujeme sa na zlé školstvo, ale máme tu aj dobrú verziu, len o nej málokto vie
  • Rada mládeže Slovenska poskytuje deťom komplexný rozvoj osobnosti, aký závidíme školám niektorých štátov
  • Sťažujeme sa na zlé školstvo, ale máme tu aj dobrú verziu, len o nej málokto vie
  • Rada mládeže Slovenska poskytuje deťom komplexný rozvoj osobnosti, aký závidíme školám niektorých štátov

S Katarínou Čavojskou a Michalom Považanom z Rady mládeže Slovenska (RmS) sme sa porozprávali o slovenskej mládeži a vzdelávaní. RmS pracuje s neformálnym vzdelávaním, ktoré sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania a zabezpečuje plnohodnotné trávenie voľného času pre deti a mládež.

Cieľom je hravou formou odovzdať vedomosti, zručnosti, hodnoty a kompetecie mladým ľuďom tak, aby sa stali plnohodnotnými dospelými, zodpovednými a aktívnymi ľuďmi.

Je to špecifický segment, ktorý neponúka len jednu formu rozvoja, ale komplexný rozvoj vo viacerých oblastiach života, vzdelania, športu či umenia. Deje sa tak prostredníctvom rôznych organizácii, ktoré RmS združuje.

Vzdelávanie podľa detských snov

„Verejná správa vidí 65-tisíc mladých ľudí ako číslo, my vidíme 65-tisíc individualít s odlišnými vlastnosťami a potrebami,“ povedal pre StartitUP Michal.

„Mladý človek sa kontinuálne vyvíja a jeho potreby sa menia. Stratégie verejnej správy sa robia na príliš dlhé obdobie a preto nedokáže odhadnúť, akým spôsobom sa vyvinú témy medzi mladými ľuďmi,“ vysvetlila Katarína.

Stretnutia v rámci rôznych organizácií sa dejú raz alebo viackrát do týždňa. Nepanuje na nich hierarchický prístup ako v klasickej škole, ale naopak partnerský a rovesnícky v uvoľnenej atmosfére.

„Paradoxom je, že práve v tejto uvoľnenej atmosfére sú deti pokojnejšie, nevykrikujú, nepozerajú do telefónov, sústredia sa a spontánne sa zaujímajú o dianie,“ povedala Katarína. „V hre veľmi efektívne dokážete odovzdávať veľké množstvo vedomostí, zručností či hodnôt bez toho, aby to tie deti obťažovalo,“ priblížil Michal.

RmS nekonkuruje školskému systému, skôr ho dopĺňa, avšak spôsobom, aký by si štátne školy mohli osvojiť tiež.

Rovesnícky princíp

Skupinu mladých ľudí vedie ich rovesník, ktorý je spravidla mierne starší a skúsenejší.  Sú to tínedžeri, ktorí musia učiniť vážne rozhodnutie. Medzi členmi konkrétnej skupinky sa buduje puto vzájomnej dôvery. Tínedžer, ktorý sa pre túto formu dobrovoľníctva rozhodne, teda prijíma záväzok na dlhú dobu. Aj takto sa učí zodpovednosti. Tento mladý človek si zároveň sám pripravuje program pre ostatných vo svojom voľnom čase a taktiež vedie dianie počas stretnutí. „Pripravujeme ich aj na zvládanie nečakaných a ťažkých situácií, napríklad vyhnúť sa búrke skôr, ako príde a vždy byť pripravený,“ priblížil Michal.

V skupine sa často riešia aj osobné problémy (v škole, v rodine, šikana a iné). Táto aktivita si vyžaduje schopnosť prevziať zodpovednosť za ostatných, koordinovať, vysvetliť, zvládať manažérske zručnosti, musí vedieť motivovať a potrebuje tiež nadobúdať mnohé poznatky z psychológie či pedagogiky. Mladý človek teda veľa dáva ale aj získava.

Celý proces je vďaka minimálnemu vekovému rozdielu prirodzený a spontánny, mladí mentori presne rozumejú myšlienkovým pochodom svojich zverencov. Môže im tak všetko prispôsobiť na mieru, čím sa progresívne podporuje každá jedna osobnosť.

Deti sa tu zoznamujú aj s globálnymi a spoločenskými témami/problémami. Učia sa veci, ktoré sú v živote dôležité, no v škole sa k takýmto témam nedostanú. Ide napríklad o sociálne zručnosti, prežitie v prírode, spolupráca v kolektíve a iné užitočné veci, ktoré sa zídu aj v zamestnaní. Učia sa samostatne a kriticky myslieť, diskutovať, rešpektovať ostatných i seba samého, hľadať riešenia a byť aktívnymi vo veciach verejných.

Aktivizmus

Deti z týchto komunít nie sú zväčša v dospelosti pasívnymi členmi spoločnosti, ale práve oni iniciujú zmeny k lepšiemu. Pôsobia ako malé bunky vo svojej komunite. Pýtajú sa: „Kto, keď nie ja?“

„Zmena potrebuje angažovanosť a tá zase zručnosti, a to im poskytujeme,“ vysvetlila Katarína.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: facebook.com/mladez.sk

Projekty

Jedným z projektov, ktorý RmS realizovala, bol aj seminár o globálnom vzdelávaní. „Seminár sa konal v rámci jedného víkendu v Banskej Štiavnici. Deťom a mladým ľuďom sme prezentovali rôzne témy týkajúce sa globálneho vzdelávania: zero waste, migrácia, kritické myslenie a mnohé iné. Pri každej téme sme im ukázali aj to, ako môžu tieto informácie šíriť ďalej medzi svojich rovesníkov. Výsledkom bolo, že pätnásť z účastníkov zorganizovalo podujatia o týchto témach vo svojich rodných obciach a mestách.“ povedal Michal.

Ďalším z projektov koordinovaných RmS je Štruktúrovaný dialóg. 11 408 mladých Slovákov sa zapojilo do zberu dát, ktorý pomôže tvoriť lepšiu politiku pre mládež na európskej úrovni. Toto číslo je najvyššie z celej Európy.

Cieľom projektu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Ide o to, aby sa v politike bral ohľad aj na ich názory. Na národnej úrovni prebiehajú v rámci Štruktúrovaného dialógu stretnutia mladých ľudí s tvorcami politík – s odborníkmi, úradníkmi či politikmi. Na európskej úrovni prebieha Štruktúrovaný dialóg tak, že sa každých 18 mesiacov určí téma, ku ktorej sa vyjadria mladí ľudia v celej Európskej únii. Ich názory sa následne dostanú až k Európskej komisii, ktorá z nich vyvodí závery a odporúčania pre jednotlivé členské štáty, ktoré ich majú zavádzať do praxe. Do posledného cyklu sa zapojilo až 11 408 ľudí zo Slovenska, čo bolo najviac z celej Európy.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: facebook.com/mladez.sk

V roku 2017 bol realizovaný projekt zameraný na tému politickej participácie mladých v celom regióne V4. Katarína nám k získaným údajom povedala viac: „Mladých ľudí sme sa pýtali, ako sa cítia vo svojej krajine, aké majú predstavy o svojej budúcnosti, či oni sami majú vplyv na fungovanie spoločnosti a ako sa politicky angažujú. Čo sa týka mladých Slovákov, vládne medzi nimi hlboká nedôvera voči štátnym inštitúciám. Viac než 80% z nich nedôveruje vláde a parlamentu, 67% nedôveruje súdom. Veľké množstvo opýtaných má pocit, že nie je v ich silách ovplyvniť, čo sa v spoločnosti a krajine deje – až 43% z nich si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Mladí ľudia naopak vidia zmysel v občianskych iniciatívach mimo politického systému – až 69% z opýtaných dôveruje mládežníckym a študentským aktivitám. Pre nás však bolo najšokujúcejším zistením, že až tretina mladých Slovákov chce natrvalo odísť do zahraničia.“ 

Viac než 80% z nich ne­dô­ve­ruje vláde a par­la­mentu. Až 43% z nich si myslí, že ne­majú žia­den vplyv na fun­go­va­nie štátu a in­šti­tú­cií.

Komunita ako vzácny pilier v celom živote

Skupina zväčša ostáva pokope celý život, udržuje pevné kamarátstva a poskytuje podporu aj v iných fázach života. Nedávno sme vás informovali o tom, ako ľudstvo trápi globálna samota, ktorá spôsobuje depresie a zvyšuje riziko úmrtia o 50%. Člen takýchto komunít sa pravdepodobne nikdy neocitne sám. Okrem doplňujúceho vzdelania a zábavy poskytuje RmS deťom i dôležitú zložku pre duševné zdravie a spokojnosť.

Ľudia sa stále menia. To, čo sa ale nemení, je potreba niekam patriť a takéto komunity im poskytujú bezpečný priestor. Organizácie, ktoré združuje RmS, sú etablované a registrované na Ministertve školstva a musia dodržiavať prísne pravidlá, aby napríklad neodovzdávali deťom nejaký „škodlivý odkaz.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech