iGu­ide: Sprie­vodca dizaj­nom mobil­ných apli­ká­cií

Rišo Néveri / 20. júl 2014 / Business

Vzhľad pre­dáva, nech už sa jedná o šat­stvo, autá, obuv alebo práve mobilnú appku. A práve apli­ká­cie sú dnes čas­tou vizit­kou star­tu­pov. Kým na vývoj sa často sústredí osoba alebo tím sto­jaci za nápa­dom, na dizaj­néra nie vždy zvýši kapi­tál. Ak sa v tejto situ­ácii nachá­dzate, pomôže Vám naprí­klad slo­ven­ská apli­ká­cia iGu­ide.

Obsa­hovo apli­ká­cia nepo­núkne romány a doku­men­tá­cie dizaj­no­vých prak­tík ale dáva jed­no­značné a ľahko pocho­pi­teľné rady, kto­rých by sa mal každý vývo­jár držať. Sú v nej vysvet­lené základné prak­tiky a dobré skú­se­nosti roz­de­lené do kate­gó­rií od posla­nia gra­fic­kého dizajnu až po samotné odkazy pre čer­pa­nie inšpi­rá­cie. Väč­šina rád je dopl­nená o názornú ukážku s krát­kym vysvet­le­ním pre pocho­pe­nie prob­lému.

Samotná apli­ká­cia na mňa pôsobí ozaj jed­no­du­cho a sama je obra­zom toho čo sa v apli­ká­cii naučíte. Má jed­no­du­ché, intu­itívne ovlá­da­nie a infor­má­cie posky­tuje jasne a stručne. Men­ším prek­va­pe­ním bolo, že na webe som v nie­kto­rých sek­ciách dostal tro­cha iný obsah, ktorý lep­šie podal infor­má­ciu ale to len potvr­dzuje zámer jasne a stručne.

Tvor­cov chvá­lim za bez­platné infor­má­cie pre komu­nitu, ale aj ušet­rený čas a peniaze. Zdie­ľajú to čo sa iní musia naučiť for­mou pokus, omyl. Podobné appky by som pri­ví­tal aj z iných oblastí. Ak poznáš neja­kých vývo­já­rov neza­budni sa s nimi o appku pode­liť a zdie­lať im člá­nok :).

Odkazy na stia­hnu­tie:

iOS: https://itunes.apple.com/sk/app/scr-iguide/id599291971?mt=8 (anglická ver­zia)

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.teepee.iguide (slo­ven­ská ver­zia)

Zdroje: iguide.scr.sk

Pridať komentár (0)