IKEA e-shop už čosko­ro aj u nás

Martina Ditrichová / 30. októbra 2016 / Zo Slovenska

Už od jari budú­ce­ho roka si už budeš môcť objed­nať IKEA náby­tok z pohod­lia svoj­ho domo­va.

Vyhý­baš sa pre­pl­ne­ným obchod­ným domom a rad­šej si v poko­ji nakú­piš onli­ne? Už od mar­ca budú­ce­ho roka si tak­to budeš môcť objed­nať aj náby­tok, bez toho, aby si musel vystr­čiť päty z domu. IKEA koneč­ne pri­chá­dza so svo­jim e-sho­pom už aj k nám.

E-shop sa začne roz­bie­hať na pro­vi­zór­nej plat­for­me. Neskôr prej­de na sofis­ti­ko­va­nej­šiu, kto­rá sa zatiaľ ešte iba tes­tu­je v Anglic­ku. Slo­ven­sko sa tak zara­dí medzi kra­ji­ny, v kto­rých IKEA pod­ni­ká na poli e-com­mer­ce s mot­tom “klik­ni a dove­zie­me”. U našich čes­kých suse­dov spus­ti­la túto for­mu pre­da­ja už minu­lý rok. A naozaj už bolo nača­se. V uply­nu­lom roku na jej slo­ven­skú web­strán­ku klik­lo 3,5 mili­ó­na ľudí. Je to o pol mili­ó­na viac ako priš­lo do kamen­nej pre­daj­ne IKEA osob­ne.

e-news-41-5-800-600-0-ffffff

zdroj: konti.sk

IKEA je na Slo­ven­sku veľ­mi obľú­be­ná a ten­to ťah sa na našom trhu jed­no­znač­ne opla­tí. Trž­by tu stúp­li o desa­ti­nu na 97,6 mili­ó­na eur. Zvy­šu­je­me tu prie­mer, lebo glo­bál­ne trž­by stúp­li na 34,2 miliar­dy eur, čo je o 7,1%.

ikea-telium-modal

foto: ikea.com

Budú­ci rok bude IKEA na slo­ven­skom trhu osla­vo­vať štvrť­sto­ro­čie. Je tu už 25 rokov a celý slo­ven­ský trh pokrý­va jedi­nou pre­daj­ňou v Bra­ti­sla­ve pri Avi­one. Už neja­ký čas sa povrá­va, že otvo­rí poboč­ku aj na výcho­de. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou to budú Koši­ce, ale budú­ci rok je to ešte nere­ál­ne. Zatiaľ si budú môcť ľudia z celé­ho Slo­ven­sko objed­ná­vať náby­tok cez inter­net, buď si ho vyz­dvih­nú osob­ne, ale­bo objed­na­jú s donáš­kou. Cenu za dovoz do Košíc by sme rad­šej ale nech­ce­li vidieť.:)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: tri­mo.eu

Pridať komentár (0)