IKEA e-shop už čoskoro aj u nás

Martina Ditrichová / 30. októbra 2016 / Zo Slovenska

Už od jari budú­ceho roka si už budeš môcť objed­nať IKEA náby­tok z pohod­lia svojho domova.

Vyhý­baš sa pre­pl­ne­ným obchod­ným domom a rad­šej si v pokoji nakú­piš online? Už od marca budú­ceho roka si takto budeš môcť objed­nať aj náby­tok, bez toho, aby si musel vystr­čiť päty z domu. IKEA konečne pri­chá­dza so svo­jim e-sho­pom už aj k nám.

E-shop sa začne roz­bie­hať na pro­vi­zór­nej plat­forme. Neskôr prejde na sofis­ti­ko­va­nej­šiu, ktorá sa zatiaľ ešte iba tes­tuje v Anglicku. Slo­ven­sko sa tak zaradí medzi kra­jiny, v kto­rých IKEA pod­niká na poli e-com­merce s mot­tom “klikni a dove­zieme”. U našich čes­kých suse­dov spus­tila túto formu pre­daja už minulý rok. A naozaj už bolo načase. V uply­nu­lom roku na jej slo­ven­skú web­stránku kliklo 3,5 mili­óna ľudí. Je to o pol mili­óna viac ako prišlo do kamen­nej pre­dajne IKEA osobne.

e-news-41-5-800-600-0-ffffff

zdroj: konti.sk

IKEA je na Slo­ven­sku veľmi obľú­bená a tento ťah sa na našom trhu jed­no­značne oplatí. Tržby tu stúpli o desa­tinu na 97,6 mili­óna eur. Zvy­šu­jeme tu prie­mer, lebo glo­bálne tržby stúpli na 34,2 miliardy eur, čo je o 7,1%.

ikea-telium-modal

foto: ikea.com

Budúci rok bude IKEA na slo­ven­skom trhu osla­vo­vať štvrť­sto­ro­čie. Je tu už 25 rokov a celý slo­ven­ský trh pokrýva jedi­nou pre­daj­ňou v Bra­ti­slave pri Avi­one. Už nejaký čas sa povráva, že otvorí pobočku aj na východe. S naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou to budú Košice, ale budúci rok je to ešte nere­álne. Zatiaľ si budú môcť ľudia z celého Slo­ven­sko objed­ná­vať náby­tok cez inter­net, buď si ho vyz­dvihnú osobne, alebo objed­najú s donáš­kou. Cenu za dovoz do Košíc by sme rad­šej ale nech­celi vidieť.:)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: trimo.eu

Pridať komentár (0)