India tvrdí, že solárna ener­gia je teraz lac­nej­šia ako uhlie

Katarína Jenisová / 23. apríla 2016 / Eko

India vo svo­jej infra­štruk­túre inves­tuje v súčas­nosti najmä do solár­nej ener­gie. Jed­ným z dôvo­dov je aj cenová dostup­nosť. Minis­ter ener­ge­tiky Piy­ush Goyal vraví, že tento druh ener­gie je cenovo výhod­nej­šou mož­nos­ťou než fosílne palivá.

Podľa slov Goy­ala na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Indii sú pre­vádzky fosíl­nych palív náklad­nej­šie ako tie so solár­nou ener­giou. India je vraj schopná, aj napriek iným prav­de­po­dob­ným pre­káž­kam, pokra­čo­vať vo svo­jej vízii a túto ener­giu dlho­dobo využí­vať. Vízia je súčas­ťou národ­ného plánu vypro­du­ko­vať do roku 2022 viac ako 100 giga­wat­tov solár­nej ener­gie. Ambi­ci­ózny cieľ pred­sta­vuje asi 20 krát vyš­šiu úro­veň posky­to­va­nia solár­nej ener­gie ako v súčas­nosti.

K usku­toč­ne­niu tohto plánu by mohla dopo­môcť kle­sa­júca cena solár­nej ener­gie. Ceny ener­gie tento rok klesli na rov­nakú úro­veň s uhlím po prvý­krát. Ak bude cena kle­sať aj naďa­lej podob­ným tem­pom, mohla by spad­núť pod úro­veň uhlia. Nie­ktorí dokonca tvr­dia, že do roku 2020 by mohla byť aj o 10% lac­nej­šia.

Pre kra­jinu, kde stále neexis­tuje uni­ver­zálny prí­stup k elek­trine by to zna­me­nalo veľký zlom. Mnoho ľudí zažíva časté výpadky a štvr­tina celej popu­lá­cie, ktorá tvorí okolo 300 mili­ó­nov ľudí, nemá k elek­trine vôbec prí­stup. Lac­nej­šia elek­trina pochá­dza­júca z roz­ší­re­nia pre­vá­dzok solár­nej ener­gie naprieč kra­ji­nou by pomohla zlep­šiť celú sieť a takisto pris­pela k zlep­še­niu život­ného pro­stre­dia. Novi­nárka Huiz­hong Wu pre CNN Money píše, že táto mož­nosť ponúka veľkú zmenu pre kra­jinu, ktorá je domo­vom až 13 miest z reb­ríčka dvad­sia­tich najz­ne­čis­te­neš­jích miest na svete. V Indii by tento druh ener­gie vyrie­šil hneď nie­koľko prob­lé­mov.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: note.taable.com

Pridať komentár (0)