India tvr­dí, že solár­na ener­gia je teraz lac­nej­šia ako uhlie

Katarína Jenisová / 23. apríla 2016 / Eko

India vo svo­jej infra­štruk­tú­re inves­tu­je v súčas­nos­ti naj­mä do solár­nej ener­gie. Jed­ným z dôvo­dov je aj ceno­vá dostup­nosť. Minis­ter ener­ge­ti­ky Piy­ush Goy­al vra­ví, že ten­to druh ener­gie je ceno­vo výhod­nej­šou mož­nos­ťou než fosíl­ne pali­vá.

Pod­ľa slov Goy­ala na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v Indii sú pre­vádz­ky fosíl­nych palív náklad­nej­šie ako tie so solár­nou ener­gi­ou. India je vraj schop­ná, aj napriek iným prav­de­po­dob­ným pre­káž­kam, pokra­čo­vať vo svo­jej vízii a túto ener­giu dlho­do­bo využí­vať. Vízia je súčas­ťou národ­né­ho plá­nu vypro­du­ko­vať do roku 2022 viac ako 100 giga­wat­tov solár­nej ener­gie. Ambi­ci­óz­ny cieľ pred­sta­vu­je asi 20 krát vyš­šiu úro­veň posky­to­va­nia solár­nej ener­gie ako v súčas­nos­ti.

K usku­toč­ne­niu toh­to plá­nu by moh­la dopo­môcť kle­sa­jú­ca cena solár­nej ener­gie. Ceny ener­gie ten­to rok kles­li na rov­na­kú úro­veň s uhlím po prvý­krát. Ak bude cena kle­sať aj naďa­lej podob­ným tem­pom, moh­la by spad­núť pod úro­veň uhlia. Nie­kto­rí dokon­ca tvr­dia, že do roku 2020 by moh­la byť aj o 10% lac­nej­šia.

Pre kra­ji­nu, kde stá­le neexis­tu­je uni­ver­zál­ny prí­stup k elek­tri­ne by to zna­me­na­lo veľ­ký zlom. Mno­ho ľudí zaží­va čas­té výpad­ky a štvr­ti­na celej popu­lá­cie, kto­rá tvo­rí oko­lo 300 mili­ó­nov ľudí, nemá k elek­tri­ne vôbec prí­stup. Lac­nej­šia elek­tri­na pochá­dza­jú­ca z roz­ší­re­nia pre­vá­dzok solár­nej ener­gie naprieč kra­ji­nou by pomoh­la zlep­šiť celú sieť a takis­to pris­pe­la k zlep­še­niu život­né­ho pro­stre­dia. Novi­nár­ka Huiz­hong Wu pre CNN Money píše, že táto mož­nosť ponú­ka veľ­kú zme­nu pre kra­ji­nu, kto­rá je domo­vom až 13 miest z reb­ríč­ka dvad­sia­tich najz­ne­čis­te­neš­jích miest na sve­te. V Indii by ten­to druh ener­gie vyrie­šil hneď nie­koľ­ko prob­lé­mov.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: note.taable.com

Pridať komentár (0)