Info­gra­fi­ka: Apli­ká­cie pre pro­duk­ti­vi­tu váš­ho pra­cov­né­ho dňa

Ľudovít Nastišin / 9. júna 2015 / Business

Apli­ká­cie v pod­sta­te slú­žia k dvom veciam: buď nás vyru­šu­jú ale­bo nám pomá­ha­jú robiť to, čo máme. Ak sa pova­žu­je­te za zanep­ráz­dne­né­ho pod­ni­ka­te­ľa ale­bo pre také­ho pra­cu­je­te, je urči­te lep­šie zame­rať sa na tie z dru­hej sku­pi­ny.

 

Niektoré držia skrátka váš Inbox, iné dávajú pozor na vaše ToDo alebo sledujú výdavky.  A potom sú tu ešte aj tie, ktoré slúžia ako prevencia pred prokrastináciou a ženú vás k aktivite. V nasledujúcej infografike si môžete pozrieť 20 aplikácií, ktoré vám môžu naozaj pomôcť v organizácii vašej práce.

 

 

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)