Info­gra­fika: Apli­ká­cie pre pro­duk­ti­vitu vášho pra­cov­ného dňa

Ľudovít Nastišin / 9. jún 2015 / Business

Apli­ká­cie v pod­state slú­žia k dvom veciam: buď nás vyru­šujú alebo nám pomá­hajú robiť to, čo máme. Ak sa pova­žu­jete za zanep­ráz­dne­ného pod­ni­ka­teľa alebo pre takého pra­cu­jete, je určite lep­šie zame­rať sa na tie z dru­hej sku­piny.

Nie­ktoré držia skrátka váš Inbox, iné dávajú pozor na vaše ToDo alebo sle­dujú výdavky. A potom sú tu ešte aj tie, ktoré slú­žia ako pre­ven­cia pred prok­ras­ti­ná­ciou a ženú vás k akti­vite. V nasle­du­jú­cej info­gra­fike si môžete pozrieť 20 apli­ká­cií, ktoré vám môžu naozaj pomôcť v orga­ni­zá­cii vašej práce.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)