Info­gra­fi­ka: O fázach star­tu­pu, kofe­íne a imi­dži

Michal Tomek / 22. marca 2014 / Startupy

Po dvoch týžd­ňoch opäť pri­ná­šam tri pek­ne spra­co­va­né info­gra­fi­ky. Aké kro­ky by mal star­tup nasle­do­vať pod­ľa toho, v akej fáze vývo­ja sa nachá­dza? Koľ­ko kofe­ínu má zele­ný čaj? Máte sty­le ako star­tu­pis­ta? O tom všet­kom sa dozvie­te v člán­ku.

Je dôle­ži­té, aby star­tup konal pod­ľa toho, v akej fáze vývo­ja sa nachá­dza. Nie je naprí­klad dob­ré, keď je vo fáze utvr­dzo­va­nia svoj­ho posta­ve­nia (Vali­da­ti­on) a pro­dukt má sla­bú UX ale­bo je neú­pl­ný. Spo­loč­nosť tak ťaž­ko zís­ka nových zákaz­ní­kov ochot­ných za pro­dukt pla­tiť, prí­pad­ne sa nedos­ta­ne k žiad­ne­mu seed fun­din­gu. Nie­len o tom je prvá info­gra­fi­ka z diel­ne themadray.com:

Čo nikdy nechý­ba pra­vé­mu star­tu­pis­to­vi? Áno, nad­še­nie. A okrem toho? Kofe­ín. Kaž­dý začí­na­jú­ci pod­ni­ka­teľ má nedos­ta­tok času. To vedie k tomu, že spí mini­mum hodín, a tak potre­bu­je povzbu­de­nie. Okrem ener­ge­tic­kých nápo­jov, kto­ré sú nie vždy naj­lep­šou alter­na­tí­vou, má k dis­po­zí­cii aj prí­rod­nej­šie zdro­je. Zele­ný čaj, zrn­ko­vá káva, čier­ny čaj – všet­ko veľ­mi chut­né a jed­no­du­ché nápo­je. Ak by ste potre­bo­va­li vedieť, kto­rý si kedy dať pod­ľa toho, koľ­ko kofe­ínu potre­bu­je­te, pozri­te niž­šie.

www.hashslush.com

zdroj: hashslush.com

Troš­ku na odľah­če­nie si dáme aj info­gra­fi­ku o rôz­nych typoch star­tu­pis­tov. Chrum­ka­vý CEO boju­jú­ci za veľ­ry­by a cho­ré šte­niat­ka ale­bo Tech­no­fil, pre kto­ré­ho je dôle­ži­té, aby jeho biz­nis fičal na naj­nov­ších tech­no­lo­gic­kých vymo­že­nos­tiach. Ale­bo žeby Sho­wman? Kto­rým z nich ste vy?

http://blog.softheme.com/

zdroj: softheme.com

Pridať komentár (0)