Info­gra­fika: O fázach star­tupu, kofe­íne a imi­dži

Michal Tomek / 22. marca 2014 / Startupy

Po dvoch týžd­ňoch opäť pri­ná­šam tri pekne spra­co­vané info­gra­fiky. Aké kroky by mal star­tup nasle­do­vať podľa toho, v akej fáze vývoja sa nachá­dza? Koľko kofe­ínu má zelený čaj? Máte style ako star­tu­pista? O tom všet­kom sa dozviete v článku. 

Je dôle­žité, aby star­tup konal podľa toho, v akej fáze vývoja sa nachá­dza. Nie je naprí­klad dobré, keď je vo fáze utvr­dzo­va­nia svojho posta­ve­nia (Vali­da­tion) a pro­dukt má slabú UX alebo je neú­plný. Spo­loč­nosť tak ťažko získa nových zákaz­ní­kov ochot­ných za pro­dukt pla­tiť, prí­padne sa nedos­tane k žiad­nemu seed fun­dingu. Nie­len o tom je prvá info­gra­fika z dielne themadray.com:

Čo nikdy nechýba pra­vému star­tu­pis­tovi? Áno, nad­še­nie. A okrem toho? Kofeín. Každý začí­na­júci pod­ni­ka­teľ má nedos­ta­tok času. To vedie k tomu, že spí mini­mum hodín, a tak potre­buje povzbu­de­nie. Okrem ener­ge­tic­kých nápo­jov, ktoré sú nie vždy naj­lep­šou alter­na­tí­vou, má k dis­po­zí­cii aj prí­rod­nej­šie zdroje. Zelený čaj, zrn­ková káva, čierny čaj – všetko veľmi chutné a jed­no­du­ché nápoje. Ak by ste potre­bo­vali vedieť, ktorý si kedy dať podľa toho, koľko kofe­ínu potre­bu­jete, pozrite niž­šie.

www.hashslush.com

zdroj: hashslush.com

Trošku na odľah­če­nie si dáme aj info­gra­fiku o rôz­nych typoch star­tu­pis­tov. Chrum­kavý CEO boju­júci za veľ­ryby a choré šte­niatka alebo Tech­no­fil, pre kto­rého je dôle­žité, aby jeho biz­nis fičal na naj­nov­ších tech­no­lo­gic­kých vymo­že­nos­tiach. Alebo žeby Sho­wman? Kto­rým z nich ste vy?

http://blog.softheme.com/

zdroj: softheme.com

Pridať komentár (0)