Info­gra­fika: O začiat­koch, finan­co­vaní a moti­vá­cii

Michal Tomek / 6. marca 2014 / Business

Info­gra­fiky vládnu najmä svetu Pin­te­restu. Ale tak pove­dzte, kto si rád nepoz­rie pekne spra­co­vané šta­tis­tiky? A ešte keď sú aj uži­točné. Niž­šie náj­dete tri týka­júce sa star­tu­pov. Enjoy!

 1. Ako začať star­tup

  Prvá info­gra­fika pou­ka­zuje na to, o čom vlastne star­tup je a ako možno nie­len roz­be­hnúť, ale aj udr­žať, ten vlastný. 

  zdroj: bitrebels.com
 2. Finan­co­va­nie star­tu­pov

  Neviete kde začať? Podľa tejto info­gra­fiky by ste mali naj­skôr nájsť spo­lu­za­kla­da­teľa, a potom pop­ro­siť o finančnú injek­ciu vášho strýka. Potom to už fičí až k IPO. (Samoz­rejme pod „fiča­ním“ si pred­sta­vu­jeme roky tvrdú drinu.)

  zdroj: grafika.com

 3. Skú­šať, skúať, skú­šať

  Na záver si dáme menej star­tu­pov a tro­chu viac moti­vá­cie. Info­gra­fika menuje ľudí a ich pokusy niečo vytvo­riť. Mnohí museli o svoje nápady bojo­vať pomerne dlho. Nepri­po­mína vám to niečo? 

  zdroj: howtowriteabusinessplan.com

  Zdroj: bitrebels.com, grafika.com, howtowriteabusinessplan.com

Pridať komentár (0)