Info­gra­fi­ka: O začiat­koch, finan­co­va­ní a moti­vá­cii

Michal Tomek / 6. marca 2014 / Business

Info­gra­fi­ky vlád­nu naj­mä sve­tu Pin­te­res­tu. Ale tak pove­dz­te, kto si rád nepoz­rie pek­ne spra­co­va­né šta­tis­ti­ky? A ešte keď sú aj uži­toč­né. Niž­šie náj­de­te tri týka­jú­ce sa star­tu­pov. Enjoy!

 1. Ako začať star­tup

  Prvá info­gra­fi­ka pou­ka­zu­je na to, o čom vlast­ne star­tup je a ako mož­no nie­len roz­be­hnúť, ale aj udr­žať, ten vlast­ný.

  zdroj: bitrebels.com
 2. Finan­co­va­nie star­tu­pov

  Nevie­te kde začať? Pod­ľa tej­to info­gra­fi­ky by ste mali naj­skôr nájsť spo­lu­za­kla­da­te­ľa, a potom pop­ro­siť o finanč­nú injek­ciu váš­ho strý­ka. Potom to už fičí až k IPO. (Samoz­rej­me pod „fiča­ním“ si pred­sta­vu­je­me roky tvr­dú dri­nu.)

  zdroj: grafika.com

 3. Skú­šať, skú­ať, skú­šať

  Na záver si dáme menej star­tu­pov a tro­chu viac moti­vá­cie. Info­gra­fi­ka menu­je ľudí a ich poku­sy nie­čo vytvo­riť. Mno­hí muse­li o svo­je nápa­dy bojo­vať pomer­ne dlho. Nepri­po­mí­na vám to nie­čo? 

  zdroj: howtowriteabusinessplan.com

  Zdroj: bitrebels.com, grafika.com, howtowriteabusinessplan.com

Pridať komentár (0)