Info­gra­fi­ka: Zis­ti, či už tvoj biz­nis nápad nie­kto vymys­lel

Jakub Jablonický / 28. júla 2016 / Business

V star­tu­po­vom sve­te sa tra­du­je vtip o tom, ako zakla­da­te­lia opi­su­jú svo­je nápa­dy inves­to­rom.

Všet­ky nové nápa­dy sú zre­du­ko­va­né na „Uber pre­___“ ale­bo „Tin­der pre­___“. Je to pre­to, lebo od pod­ni­ka­te­ľov sa oča­ká­va, že svoj nápad odko­mu­ni­ku­jú iba pomo­cou nie­koľ­kých slov. Je pre­to jed­no­duch­šie to vyrie­šiť tak­to, než skú­siť vysvet­liť nie­čo kom­plex­né a uni­kát­ne.

V tom­to zozna­me náj­deš, kto­ré nápa­dy na Uber, Tin­der, Birch­box ale­bo Airb­nb rôz­nych odvet­ví ešte môžeš skú­siť, a s kto­rý­mi ťa už nie­kto pred­be­hol. Vypi­chol by som naprí­klad Tin­der pre ponož­ky, ale­bo Airb­nb pre piz­zu.

Na zozna­me náj­deš aj rela­tív­ne úspeš­né a zná­me fir­my ako Tas­kRab­bit ale­bo Dol­lar Beard Club.

is-your-startup-idea-taken

Foto: buzzfeed.com

Ak si si svoj nápad našiel, pri­ná­ša­me ti aj pár tipov inves­to­ra, ino­vá­to­ra a zakla­da­te­ľa miliar­do­vej fir­my Kre­di­tech Sebas­tia­na Die­me­ra o tom, čo s ním robiť ďalej:

1. Zalo­že­nie vlast­né­ho biz­ni­su neza­čí­na nápa­dom, ale s roz­hod­nu­tím pod­stú­piť rizi­ko spo­je­né s tým, že sa vzdáš mesač­né­ho príj­mu.

Bude to zna­me­nať, že budeš musieť zní­žiť svo­je nákla­dy na život a nebu­de isté, či budeš môcť zapla­tiť mesač­né účty.

2. Nikto sa nikdy nezo­bu­dil s tým, že mal zra­zu nápad na Face­bo­ok, Goog­le ale­bo Airb­nb.

Všet­ky tie­to kon­cep­ty sa vyvi­nu­li z nie­čo­ho, čo zača­lo pred nimi. Goog­le začal ako neús­peš­ná donáš­ka piz­ze, Airb­nb boli dva­ja cha­la­ni, kto­rí sa od náhod­ných ľudí sna­ži­li zis­tiť, či sa u nich nemô­žu vyspať, lebo hote­ly boli plné.

3. Neboj sa dis­ku­to­vať o svo­jom nápa­de s iný­mi ľuď­mi.

Pre­d­is­ku­tuj svoj nápad s ľuď­mi z prie­mys­lu, zákaz­ník­mi a ostat­ný­mi skú­se­ný­mi zakla­da­teľ­mi. „Nemô­žem ti o svo­jom nápa­de pove­dať, lebo mi ho ukrad­neš“ je úpl­ná hlú­posť. Nápa­dy sú 1%, rea­li­zá­cia je 99%.

4. Nerai­suj penia­ze, ak nemu­síš.

Pamä­taj, že s peniaz­mi pri­chá­dza zod­po­ved­nosť. Zís­kať inves­tí­ciu je ako dostať sa na ško­lu, nie ako zís­kať titul. To, že si sa dostal na Har­vard nezna­me­ná, že ho aj dokon­číš.

5. Inves­tuj do ľudí.

Dob­rý HR člo­vek by mal byť jed­ným z tvo­jich prvých zamest­nan­cov. Iba ak sa ti poda­rí zís­kať tých naj­lep­ších ľudí pred­tým, ako nie­čo dosiah­neš ale­bo vybu­du­ješ, budeš mať šan­cu nie­čo naozaj dosiah­nuť ale­bo vybu­do­vať.

Zdroj: visualcapitalist.com, FB/Sebastian Die­mer, Zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)