Info­gra­fika: Zisti, či už tvoj biz­nis nápad nie­kto vymys­lel

Jakub Jablonický / 28. júla 2016 / Business

V star­tu­po­vom svete sa tra­duje vtip o tom, ako zakla­da­te­lia opi­sujú svoje nápady inves­to­rom.

Všetky nové nápady sú zre­du­ko­vané na „Uber pre­___“ alebo „Tin­der pre­___“. Je to preto, lebo od pod­ni­ka­te­ľov sa oča­káva, že svoj nápad odko­mu­ni­kujú iba pomo­cou nie­koľ­kých slov. Je preto jed­no­duch­šie to vyrie­šiť takto, než skú­siť vysvet­liť niečo kom­plexné a uni­kátne.

V tomto zozname náj­deš, ktoré nápady na Uber, Tin­der, Birch­box alebo Airbnb rôz­nych odvetví ešte môžeš skú­siť, a s kto­rými ťa už nie­kto pred­be­hol. Vypi­chol by som naprí­klad Tin­der pre ponožky, alebo Airbnb pre pizzu.

Na zozname náj­deš aj rela­tívne úspešné a známe firmy ako Tas­kRab­bit alebo Dol­lar Beard Club.

is-your-startup-idea-taken

Foto: buzzfeed.com

Ak si si svoj nápad našiel, pri­ná­šame ti aj pár tipov inves­tora, ino­vá­tora a zakla­da­teľa miliar­do­vej firmy Kre­di­tech Sebas­tiana Die­mera o tom, čo s ním robiť ďalej:

1. Zalo­že­nie vlast­ného biz­nisu neza­čína nápa­dom, ale s roz­hod­nu­tím pod­stú­piť riziko spo­jené s tým, že sa vzdáš mesač­ného príjmu. 

Bude to zna­me­nať, že budeš musieť zní­žiť svoje náklady na život a nebude isté, či budeš môcť zapla­tiť mesačné účty.

2. Nikto sa nikdy nezo­bu­dil s tým, že mal zrazu nápad na Face­book, Google alebo Airbnb. 

Všetky tieto kon­cepty sa vyvi­nuli z nie­čoho, čo začalo pred nimi. Google začal ako neús­pešná donáška pizze, Airbnb boli dvaja cha­lani, ktorí sa od náhod­ných ľudí sna­žili zis­tiť, či sa u nich nemôžu vyspať, lebo hotely boli plné.

3. Neboj sa dis­ku­to­vať o svo­jom nápade s inými ľuďmi. 

Pre­d­is­ku­tuj svoj nápad s ľuďmi z prie­myslu, zákaz­níkmi a ostat­nými skú­se­nými zakla­da­teľmi. „Nemô­žem ti o svo­jom nápade pove­dať, lebo mi ho ukrad­neš“ je úplná hlú­posť. Nápady sú 1%, rea­li­zá­cia je 99%.

4. Nerai­suj peniaze, ak nemu­síš.

Pamä­taj, že s peniazmi pri­chá­dza zod­po­ved­nosť. Zís­kať inves­tí­ciu je ako dostať sa na školu, nie ako zís­kať titul. To, že si sa dostal na Har­vard nezna­mená, že ho aj dokon­číš.

5. Inves­tuj do ľudí.

Dobrý HR člo­vek by mal byť jed­ným z tvo­jich prvých zamest­nan­cov. Iba ak sa ti podarí zís­kať tých naj­lep­ších ľudí pred­tým, ako niečo dosiah­neš alebo vybu­du­ješ, budeš mať šancu niečo naozaj dosiah­nuť alebo vybu­do­vať.

Zdroj: visualcapitalist.com, FB/Sebastian Die­mer, Zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)