Ino­va­tívne slo­ven­ské ihriská, soft­vér pre leká­rov a hra, ktorá má vycho­vať nových ved­cov

Baška Klimek, Impact HUB Bratislava / 10. december 2015 / Business

Po 3 mesia­coch inten­zív­neho prog­ramu Impact Inku­bá­tora vieme, kto vyhral. Za pro­jekty s naj­väč­ším poten­ciá­lom porota ozna­čila ino­va­tívne ihriská Octago, hru, ktorá pomáha poro­zu­mieť ché­mii Chem­play a Gener.io – novú plat­formu pre rádi­oló­gov, ktorá im ušetrí čas pri tvorbe lekár­skych nále­zov.

Mysli na ino­va­tív­nosť, udr­ža­teľ­nosť a pre­daj mi tvoj nápad.

To boli kri­té­riá výberu finá­lo­vej poroty na Final Pitch Day. Okrem toho sa posu­dzo­val aj tím a jeho pred­po­klady na rie­še­nie prob­lému a exe­kú­ciu v danej oblasti. O poradí pro­jek­tov a ude­lení cel­ko­vých výhier roz­ho­do­vali par­tneri inku­bá­toru Ale­xan­der Resch, CEO VÚB Banka, Matej Duriš — New Busi­ness Deve­lop­ment Tele­kom dopl­není o Michala Jab­lonku — Lime­rock Advi­sory a spo­lu­za­kla­da­te­ľov Impact HUB Bra­ti­slava.

IMG_2808

Octago (pre­čí­taj si roz­ho­vor s týmto tímom) má za sebou via­cero úspe­chov. Ich naj­väč­šiu pri­danú hod­notu vidia orga­ni­zá­tori Impact Inku­bá­tora v ino­va­tív­nosti kon­štruk­cie ihrísk a ich fle­xi­bil­nosti. Ich apli­ká­cia či následné pre­miest­ne­nie a upra­ve­nie je hračka. Ponú­kajú tak nový roz­mer zdra­vého život­ného štýlu pre rodiny aj mestá. Ich pri­már­nou cie­ľov­kou sú momen­tálne deve­lo­peri, s kto­rými rokujú o par­tner­stvách. Exis­tuje aj významný pries­tor pre teri­to­riálnu expan­ziu a pre­daj.

IMG_3134

Chem­play (pre­čí­taj si roz­ho­vor s týmto tímom) tím štu­den­tov nám jasne doká­zal, aký má Slo­ven­sko prob­lém. Neras­tie u nás nová mladá gene­rá­cia ved­cov. Namiesto toho sa mno­žia huma­nitné odbory. Ché­mia je pri­tom všade okolo nás. Preto chcú začať zme­nou už na základ­ných ško­lách. Momen­tálne hľa­dajú mož­nosti, ako ich hru pre­niesť do online sveta a pokryť aj ďal­šie pred­mety.

Gener.io vychá­dza z potreby jed­ného zo zakla­da­te­ľov. Je rádi­ológ a denne píše nie­koľko lekár­skych nále­zov. Na svete však neexis­tuje žiadne kom­plexné rie­še­nie, ktoré by túto prácu uľah­čo­valo a zefek­tív­nilo. Preto s kole­gami a pria­teľmi vyvíja soft­vér, ktorý ušetrí leká­rom až 50% času. Apli­ká­ciu práve tes­tujú samotní doktori a má aj prvých uží­va­te­ľov.

IT vs. sociálne ino­va­tívne pro­jekty

Aj od pro­jek­tov v počia­toč­nej idea stage fáze sa vyža­do­val jasný cieľ a pred­stava o biz­nis modeli. Čísla sú zákla­dom kaž­dého pod­ni­ka­nia a už v úvod­nej fáze nápadu treba mať na stole biz­nis plán. Prek­va­pe­ním bolo, že práve túto časť zvládli o čosi lep­šie pro­jekty so sociál­nym roz­me­rom, než apli­ká­cie a tech­no­lo­gické rie­še­nia. Uká­zalo sa, že práve začí­na­jú­cim pro­jek­tom v IT robí stále veľký prob­lém reálne zhod­no­tiť náklady a výnosy ich slu­žieb. Aj z tohto dôvodu ude­lila porota špe­ciálne ceny veno­vané spo­lo­čen­sky pros­peš­ným rie­še­niam – dizaj­nér­skej hre Memo­nik pre nevi­dia­cich a akti­vite Hento – toto, zamest­ná­va­jú­cej men­tálne pos­ti­hnu­tých ľudí, ktorí si svoj biz­nis plán posta­vili na pro­fe­si­onál­nom cate­ringu a dizaj­nér­skych výrob­koch.

IMG_3011

Spo­lu­práca viac ako víťazs­tvo

Busi­ness Vali­da­tion, Social Inno­va­tion value, Stra­tegy, Team Mana­ge­ment, Legal, Accoun­ting, Effec­tive and low bud­get mar­ke­ting, Brand buil­ding, Data ana­lys­tic, UX design and wiref­ra­ming, Busi­ness Case, Pre­sen­ta­tion skills, How to pitch to poten­cial inves­tors a ďal­šie bloky, ktoré pro­jekty absol­vo­vali zlep­šili ich pod­ni­ka­teľ­skú gra­mot­nosť a zvý­šili šance na dlho­dobú udr­ža­teľ­nosť a roz­voj. A hoci nevyh­rali všetci, orga­ni­zá­tori veria, že doda­točná pri­daná hod­nota inku­bá­tora je aj v budú­cich pro­jek­toch a nových spo­lu­prá­cach. Neje­den pro­jekt si dopl­nil svoj tím práve z ostat­ných účast­ní­kov a medzi pro­jektmi Memo­nik, Octago a Cir­kus­Kus vzniká aj nová spo­lu­práca.

IMG_3300
Foto­gra­fie: Stanči Karel­lová

Pridať komentár (0)