Inšpi­ra­tívne fotky uka­zujú, ako si má člo­vek uctie­vať prí­rodu

Veronika Horváthová / 24. júna 2016 / Eko

Pla­néta Zem je náš domov a preto by sme sa o ňu mali sta­rať s lás­kou a rešpek­tom. Aj keď je to veľká výzva pre všet­kých z nás, musíme sa sna­žiť zacho­vať a pes­to­vať jej krásy. Tak choď do záh­radky a zasaď nejaký strom­ček!

Aj keď je to zrejme iba rie­še­nie na nie­koľko rokov, upra­viť plot trvá jed­no­značne krat­šie ako čas, za ktorý podobný strom vyras­tie.

Nie vždy treba pris­pô­so­biť prí­rodu svo­jim potre­bám, nie­kedy sa dá pris­pô­so­biť aj prí­rode, ako to spra­vili archi­tekti tohto domu.

Dôkaz, že ak sa myslí na prí­rodu a pris­pô­sobí sa k nemu, výsle­dok môže byť ešte lepší ako v opač­nom prí­pade. Geniálne.

Spo­mí­naš na ten dre­vený dom­ček, po kto­rom si túžil na strome za bab­ki­ným domom? Možno by vyze­ral nejak takto a prav­de­po­dobne by si nepro­tes­to­val.

Jeden zo spô­so­bov, ako ušet­riť prí­rodu, poz­dvi­hnúť atmo­sféru a kre­a­ti­vitu budovy.

Archi­tekti tejto budovy mys­leli zrejme na všetko.

Len si to pred­stav o koľko by boli naše sivé školy kraj­šie, keby mali v strede zelený strom. Ja by som do takej školy cho­dila roz­hodne rad­šej. Čo ty?

Člo­vek a prí­roda spolu dokážu fun­go­vať, mnohí si to však neuve­do­mujú.

Tak tomuto sa hovorí “Živá pred­sieň”. :)

Zdroj: Existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)