Inšpi­ra­tív­ne fot­ky uka­zu­jú, ako si má člo­vek uctie­vať prí­ro­du

Veronika Horváthová / 24. júna 2016 / Eko

Pla­né­ta Zem je náš domov a pre­to by sme sa o ňu mali sta­rať s lás­kou a rešpek­tom. Aj keď je to veľ­ká výzva pre všet­kých z nás, musí­me sa sna­žiť zacho­vať a pes­to­vať jej krá­sy. Tak choď do záh­rad­ky a zasaď neja­ký strom­ček!

Aj keď je to zrej­me iba rie­še­nie na nie­koľ­ko rokov, upra­viť plot trvá jed­no­znač­ne krat­šie ako čas, za kto­rý podob­ný strom vyras­tie.

Nie vždy tre­ba pris­pô­so­biť prí­ro­du svo­jim potre­bám, nie­ke­dy sa dá pris­pô­so­biť aj prí­ro­de, ako to spra­vi­li archi­tek­ti toh­to domu.

Dôkaz, že ak sa mys­lí na prí­ro­du a pris­pô­so­bí sa k nemu, výsle­dok môže byť ešte lep­ší ako v opač­nom prí­pa­de. Geniál­ne.

Spo­mí­naš na ten dre­ve­ný dom­ček, po kto­rom si túžil na stro­me za bab­ki­ným domom? Mož­no by vyze­ral nejak tak­to a prav­de­po­dob­ne by si nepro­tes­to­val.

Jeden zo spô­so­bov, ako ušet­riť prí­ro­du, poz­dvi­hnúť atmo­sfé­ru a kre­a­ti­vi­tu budo­vy.

Archi­tek­ti tej­to budo­vy mys­le­li zrej­me na všet­ko.

Len si to pred­stav o koľ­ko by boli naše sivé ško­ly kraj­šie, keby mali v stre­de zele­ný strom. Ja by som do takej ško­ly cho­di­la roz­hod­ne rad­šej. Čo ty?

Člo­vek a prí­ro­da spo­lu doká­žu fun­go­vať, mno­hí si to však neuve­do­mu­jú.

Tak tomu­to sa hovo­rí “Živá pred­sieň”. :)

Zdroj: Existuje.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)