Inšpi­ra­tív­ni uči­te­lia, kto­rí ťa dosta­nú

Katarína Janíčková / 3. októbra 2016 / Zaujímavosti

Inšpi­rá­cia je pre tvoj život a tvo­ju prá­cu veľ­mi dôle­ži­tá. Je to jeden z pod­stat­ných fak­to­rov, kto­rý ťa núti posú­vať sa vpred. Jed­ni z tých, kto­rí ťa môžu nakop­núť, sú prá­ve uči­te­lia.

Mož­no si zažil počas svo­jich škol­ský čias jedi­neč­né­ho uči­te­ľa, kto­rý ťa natoľ­ko inšpi­ro­val, že si vďa­ka nemu našiel svo­je život­né povo­la­nie. Mož­no si zažil také­ho, kto­rý ti dodal seba­dô­ve­ru. Také­ho, kto­rý milo­val svo­ju prá­cu. Uči­teľ­stvo nie je jed­no­du­ché povo­la­nie. Je to posla­nie. A ak uči­teľ napriek všet­kým pre­káž­kam: “papie­ro­vač­kám”, čas­to štu­den­tom, a u nás aj pla­tu, zosta­ne ver­ný tomu, pre­čo sa stal uči­te­ľom, doká­že veľ­ké veci.
Ak si uči­teľ ale­bo štu­dent uči­teľ­ské­ho sme­ru, mys­li na to, že naj­lep­šia vec, kto­rú môžeš svo­jim štu­den­tom dať je inšpi­rá­cia. Veď všet­ci štu­den­ti na sve­te si žela­jú takých­to uči­te­ľov:

Nie vždy uči­teľ roz­umie zába­ve svo­jich štu­den­tov. Nemu­sí, ak ju vie správ­ne zakom­po­no­vať do vysvet­le­nia uči­va:

Nie vždy učiteľ rozumie zábave svojich študentov. Nemusí, ak ju vie správne zakomponovať do vysvetlenia učiva:

foto:brightside.me

100x vidieť je lep­šie ako 100x počuť. Ana­tó­mia sa dá učiť aj zábav­ne:

100x vidieť je lepšie ako 100x počuť. Anatómia sa dá učiť aj zábavne:
foto:brightside.me

Zau­jať štu­den­tov nie je jed­no­du­ché. Títo uči­te­lia to však doká­za­li:

6400160-7-1472031844-650-ea5ff56d23-1472838784

foto:brightside.me

6401110-02-1472823659-650-2d15bfb168-1-1472838784

foto:brightside.me

Zmy­sel pre humor je dob­rá vyučo­va­cia pomôc­ka:

6400610-k806t1mg-1472668723-650-b2d86f24b2-1472838784

foto:brightside.me 

6400110-01-1472778452-650-a744aaa8e8-1-1472838784

foto:brightside.me

6401210-zjybop1g-1472668506-650-3a9a1133c8-1472838784

foto:brightside.me

6400360-ffoc2c3r-1472668374-650-66f7b1f3be-1472838784

foto:brightside.me

Ten­to uči­teľ píše moti­vač­né odka­zy svo­jim štu­den­tom pria­mo na lavi­cu:

6400310-c_2_fotogallery_3001470_2_image-1472668595-650-ca03d482c5-14728387846400410-c_2_fotogallery_3001470_3_image-1472668589-650-79d2af8a4f-1472838784

foto:brightside.me

Ukáž­ka kre­a­tív­ne­ho vyučo­va­nia:

Pozri si pred­náš­ku z Ted X-u o tom, že učiť sa dá či má inak:


Zdroj člán­ku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)