Inšpi­ra­tívni uči­te­lia, ktorí ťa dostanú

Katarína Janíčková / 3. októbra 2016 / Zaujímavosti

Inšpi­rá­cia je pre tvoj život a tvoju prácu veľmi dôle­žitá. Je to jeden z pod­stat­ných fak­to­rov, ktorý ťa núti posú­vať sa vpred. Jedni z tých, ktorí ťa môžu nakop­núť, sú práve uči­te­lia.

Možno si zažil počas svo­jich škol­ský čias jedi­neč­ného uči­teľa, ktorý ťa natoľko inšpi­ro­val, že si vďaka nemu našiel svoje životné povo­la­nie. Možno si zažil takého, ktorý ti dodal seba­dô­veru. Takého, ktorý milo­val svoju prácu. Uči­teľ­stvo nie je jed­no­du­ché povo­la­nie. Je to posla­nie. A ak uči­teľ napriek všet­kým pre­káž­kam: “papie­ro­vač­kám”, často štu­den­tom, a u nás aj platu, zostane verný tomu, prečo sa stal uči­te­ľom, dokáže veľké veci.
Ak si uči­teľ alebo štu­dent uči­teľ­ského smeru, mysli na to, že naj­lep­šia vec, ktorú môžeš svo­jim štu­den­tom dať je inšpi­rá­cia. Veď všetci štu­denti na svete si želajú takýchto uči­te­ľov:

Nie vždy uči­teľ roz­umie zábave svo­jich štu­den­tov. Nemusí, ak ju vie správne zakom­po­no­vať do vysvet­le­nia učiva:

Nie vždy učiteľ rozumie zábave svojich študentov. Nemusí, ak ju vie správne zakomponovať do vysvetlenia učiva:

foto:brightside.me

100x vidieť je lep­šie ako 100x počuť. Ana­tó­mia sa dá učiť aj zábavne:

100x vidieť je lepšie ako 100x počuť. Anatómia sa dá učiť aj zábavne:
foto:brightside.me

Zau­jať štu­den­tov nie je jed­no­du­ché. Títo uči­te­lia to však doká­zali:

6400160-7-1472031844-650-ea5ff56d23-1472838784

foto:brightside.me

6401110-02-1472823659-650-2d15bfb168-1-1472838784

foto:brightside.me

Zmy­sel pre humor je dobrá vyučo­va­cia pomôcka:

6400610-k806t1mg-1472668723-650-b2d86f24b2-1472838784

foto:brightside.me 

6400110-01-1472778452-650-a744aaa8e8-1-1472838784

foto:brightside.me

6401210-zjybop1g-1472668506-650-3a9a1133c8-1472838784

foto:brightside.me

6400360-ffoc2c3r-1472668374-650-66f7b1f3be-1472838784

foto:brightside.me

Tento uči­teľ píše moti­vačné odkazy svo­jim štu­den­tom priamo na lavicu:

6400310-c_2_fotogallery_3001470_2_image-1472668595-650-ca03d482c5-14728387846400410-c_2_fotogallery_3001470_3_image-1472668589-650-79d2af8a4f-1472838784

foto:brightside.me

Ukážka kre­a­tív­neho vyučo­va­nia:

Pozri si pred­nášku z Ted X-u o tom, že učiť sa dá či má inak:


Zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)