Inšpi­ra­tívny prí­beh mla­dého star­tu­pistu

Luky Gašparík / 6. apríla 2014 / Startupy

Včera ma zau­jal prís­pe­vok na jed­nej star­tu­po­vej FB sku­pine, kto­rej som aj ja čle­nom. Prís­pe­vok bol od jed­ného mla­díka menom Mar­tin Jarí­ček. Tento aktívny star­tu­pista sa roz­ho­dol pode­liť so svo­jím posled­ným úspe­chom s ďal­šími ľudmi v sku­pine, a tým ich inšpi­ro­vať. Mne sa Mar­ti­nov počin natoľko páčil, že som sa roz­ho­dol pri­dať ho na našu stránku a týmto spô­so­bom pomôcť šíriť jeho skvelú myš­lienku ďalej. 

Často pra­cu­jem na nových pro­jek­toch, skú­šam, učím sa, vymýš­ľam. No pred týžd­ňom som sa roz­ho­dol pus­tiť do pro­jektu, ku kto­rému ma moje srdce ťahá už od stred­nej, a to posta­viť si doma vlastnú 3D tla­čia­reň (kto neviete, čo taká 3D tla­čia­reň robí, tu máte krátku ukážku (https://www.youtube.com/watch?v=NX46AXfkbso).

Posta­viť si ju vyjde tak tri­krát lac­nej­šie ako kúpiť už hotovú. No dôvo­dom, prečo som to vždy odkla­dal, boli aj tak peniaze. Súčias­tky na stavbu stoja niečo okolo 400€, a to je vysoko nad môj štu­dent­ský roz­po­čet. Pred troma týžd­ňami som si však pove­dal dosť! “Toto CHCEM! A toto musím mať, nech sa deje čokoľ­vek!” A tak som si našiel na nete všetky potrebné plány, uro­bil zoznam potreb­ných die­lov, vyko­mu­ni­ko­val si dodá­va­teľa z Číny, ktorý mi je schopný dodať všetky súčias­tky naraz. Keď som to spo­čí­tal, zis­til som že, mi chýba už len 360€, ktoré som aj tak nemal. Bol som však z tohto pro­jektu tak nad­šený, že som o ňom chcel kaž­dému pove­dať.

Poslal som ho teda pár kamo­šom a z rece­sie som im napí­sal, že ak mi pris­pejú 10€, tak majú u mňa doži­votne 3D tlač zdarma. Avšak, keď mi sedem ľudí po sebe napí­salo “Oukej, beriem, dojdi si po 10€”, tak som to náhle ako rece­siu pre­stal brať. Vyhlá­sil som neofi­ciálnu “verejnú zbierku” a oslo­vil tak­mer kaž­dého, koho poznám. Po pár dňoch ma dokonca začali ľudia oslo­vo­vať sami — ľudia, s kto­rými som sa stre­tol len pár­krát v živote, a dokonca nie­koľko ľudí, kto­rých som v živote nevi­del, ale dopo­čuli sa o mojej zbierke od kama­ráta alebo videli prís­pe­vok na FB. 

Veľa ľudí pris­pelo so slo­vami, že prav­de­po­dobne aj tak nikdy nebudú chcieť niečo tla­čiť, ale jed­no­du­cho im to príde ako dobrý pro­jekt, ktorý treba pod­po­riť. Netrvalo ani desať dní a mal som vyzbie­ranú plnú sumu. V stredu prišla poštou zo Sin­ga­puru posledná zásielka súčias­tok. A voilá! Jeden stre­doš­kol­ský sen je spl­nený. Pri­kla­dám fotku hoto­vého zaria­de­nia.

Mňa samot­ného prek­va­pilo, koľko ľudí vás pod­porí, keď sa vrh­nete na niečo, po čom vaše srdce naozaj túži. Dúfam, že vás môj krátky prí­beh inšpi­ro­val, a že sa teraz aj vy vrh­nete na niečo, čo chcete sku­točne robiť.

Autor článku a fotiek: Mar­tin Jarí­ček 

Pridať komentár (0)