ixworx vyzbie­ral 300 000 € za pomoci Cro­wd­berry

Michal Kráľ / 16. februára 2016 / Startupy

Spo­loč­nosť ixwork vyzbie­rala poža­do­vanú sumu v extrémne krát­kom čase.

Kam­paň spo­loč­nosti ixworx, ktorá posky­tuje služby a soft­vér pre inte­rak­tívne 3D pre­zen­tá­cie luxus­ných a indus­triál­nych pro­duk­tov, dosiahla na Cro­wd­berry plat­forme 100% poža­do­va­nej výšky inves­tí­cie 300.000 Euro vo veľmi krát­kom čase.

Väč­šia časť inves­tí­cie pochá­dza od súčas­ného Ven­ture Capi­tal inves­tora Neulogy Ven­tu­res a súkrom­ných inves­to­rov, časť priamo od kli­en­tov Cro­wd­berry a Tatra Banka Pri­vate Ban­king. Cro­wd­berry týmto demon­štro­vala svoju schop­nosť spo­lu­práce v rámci inves­tor­ského eko­sys­tému na Slo­ven­sku.

content_01

foto: cro­wd­berry blog

Spo­loč­nosť ixworx, ktorá mala skvele pri­pra­vené obchodné plány a infor­má­cie pre inves­to­rov, od začiatku zdvihla veľkú vlnu pozor­nosti. Už pri prvom pred­sta­vení na Cro­wd­berry inves­tor­skom večeri v Tatra Banke bolo jasné, že záu­jem zo strany inves­to­rov bude naozaj veľký.

ixworx_linked-in_banner_04

foto: cro­wd­berry blog 01234

foto: cro­wd­berry blog content_03

foto: cro­wd­berry blog interactive manual pic

foto: cro­wd­berry blog

zdroj: cro­wd­berry blog, titulka: cro­wd­berry blog

Pridať komentár (0)