ixworx vyzbie­ral 300 000 € za pomo­ci Cro­wd­ber­ry

Michal Kráľ / 16. februára 2016 / Startupy

Spo­loč­nosť ixwork vyzbie­ra­la poža­do­va­nú sumu v extrém­ne krát­kom čase.

Kam­paň spo­loč­nos­ti ixworx, kto­rá posky­tu­je služ­by a soft­vér pre inte­rak­tív­ne 3D pre­zen­tá­cie luxus­ných a indus­triál­nych pro­duk­tov, dosiah­la na Cro­wd­ber­ry plat­for­me 100% poža­do­va­nej výš­ky inves­tí­cie 300.000 Euro vo veľ­mi krát­kom čase.

Väč­šia časť inves­tí­cie pochá­dza od súčas­né­ho Ven­tu­re Capi­tal inves­to­ra Neulo­gy Ven­tu­res a súkrom­ných inves­to­rov, časť pria­mo od kli­en­tov Cro­wd­ber­ry a Tat­ra Ban­ka Pri­va­te Ban­king. Cro­wd­ber­ry tým­to demon­štro­va­la svo­ju schop­nosť spo­lu­prá­ce v rám­ci inves­tor­ské­ho eko­sys­té­mu na Slo­ven­sku.

content_01

foto: cro­wd­ber­ry blog

Spo­loč­nosť ixworx, kto­rá mala skve­le pri­pra­ve­né obchod­né plá­ny a infor­má­cie pre inves­to­rov, od začiat­ku zdvih­la veľ­kú vlnu pozor­nos­ti. Už pri prvom pred­sta­ve­ní na Cro­wd­ber­ry inves­tor­skom veče­ri v Tat­ra Ban­ke bolo jas­né, že záu­jem zo stra­ny inves­to­rov bude naozaj veľ­ký.

ixworx_linked-in_banner_04

foto: cro­wd­ber­ry blog 01234

foto: cro­wd­ber­ry blog content_03

foto: cro­wd­ber­ry blog interactive manual pic

foto: cro­wd­ber­ry blog

zdroj: cro­wd­ber­ry blog, titul­ka: cro­wd­ber­ry blog

Pridať komentár (0)