Izra­el­ský Bab­lic ti pre­lo­ží celý web do cudzie­ho jazy­ka za 10 hodín

Rudolf Nečas / 17. decembra 2015 / Lifehacking

Nech­ce sa ti míňať kopu času a peňa­zí na pre­klad svo­jej webo­vej strán­ky? Ten­to izra­el­ský star­tup to spra­ví za teba a za menej ako deň.

Pre­klad webo­vej strán­ky je pro­ces, kto­rý väč­ši­nou sto­jí veľa úsi­lia, ner­vov a v nepo­sled­nom rade aj peňa­zí. Bež­ný postup v takej situ­ácií je, že si naj­meš pre­kla­da­te­ľa, aby sa o to posta­ral a ak sa nie­čo na strán­ke zme­ní, budeš ho musieť zavo­lať zno­va a tak dooko­la. Vylep­šiť ten­to pro­ces chce apli­ká­cia Bab­lic, kto­rá ti zabez­pe­čí rých­ly a pro­fe­si­onál­ny pre­klad s pri­da­ním len jed­né­ho riad­ku kódu.

bablic

Sta­čí len ten jeden ria­dok a budeš mať pre­klad pre sta­tic­ký a dyna­mic­ký obsah, vrá­ta­ne všet­kých menu, obráz­kov obsa­hu­jú­cich text, auto­ma­tic­kej iden­ti­fi­ká­cie, pre­kla­du nové­ho obsa­hu a vše­li­čo­ho ďal­šie­ho. Celý pro­ces trvá menej ako 10 hodín. Je to však stro­jo­vý pre­klad a tak musíš počí­tať s tým, že to nie­ke­dy bude vyze­rať ako z Goog­le Trans­la­te. Našťas­tie si potom pre­lo­že­ný text môžeš upra­viť, aby pres­ne zod­po­ve­dal tvo­jim pred­sta­vám.

Tvor­co­via tiež chá­pu, že stro­jo­vý pre­klad nie je doko­na­lý a tak si v apli­ká­cií môžeš objed­nať aj kla­sic­ký pre­klad od ľudí. Ten vyko­ná­va­jú pro­fe­si­onál­ni pre­kla­da­te­lia, tak­že si môžeš byť istý, že všet­ky poj­my a vti­py sa pri ňom nestra­tia.

Tak­to nejak Bab­lic fun­gu­je: Najprv si zvo­líš plán, kto­rý ti vyho­vu­je a potom cie­ľo­vé jazy­ky, do kto­rých chceš mať svo­ju strán­ku pre­lo­že­nú. Násled­ne sa vyge­ne­ru­je ria­dok kódu, kto­rý vlo­žíš do kódu strán­ky. Odvte­dy bude moni­to­ro­vať odkiaľ sú pou­ží­va­te­lia nav­šte­vu­jú­ci strán­ku (pod­ľa jazy­ka nasta­ve­né­ho v ich pre­hlia­da­či) a pre­kla­dať obsah na strán­ke.

Čo sa týka ceny, Bab­lic využí­va tzv. fre­e­mium model. Pre pre­klad do jed­né­ho jazy­ka a do 2000 zobra­ze­ní strán­ky je služ­ba zadar­mo. Pre­mium, kto­ré začí­na od 15 dolá­rov mesač­ne pod­po­ru­je 3 jazy­ky a 10 000 zobra­ze­ní strá­nok. Kom­plet­ne neob­me­dze­ný plán, zahŕňa­jú­ci aj obráz­ky sto­jí 200 dolá­rov mesač­ne.

startitup

zdroj: geektime.com

Pridať komentár (0)