Izra­el­ský Bab­lic ti pre­loží celý web do cudzieho jazyka za 10 hodín

Rudolf Nečas / 17. decembra 2015 / Tools a produktivita

Nechce sa ti míňať kopu času a peňazí na pre­klad svo­jej webo­vej stránky? Tento izra­el­ský star­tup to spraví za teba a za menej ako deň.

Pre­klad webo­vej stránky je pro­ces, ktorý väč­ši­nou stojí veľa úsi­lia, ner­vov a v nepo­sled­nom rade aj peňazí. Bežný postup v takej situ­ácií je, že si naj­meš pre­kla­da­teľa, aby sa o to posta­ral a ak sa niečo na stránke zmení, budeš ho musieť zavo­lať znova a tak dookola. Vylep­šiť tento pro­ces chce apli­ká­cia Bab­lic, ktorá ti zabez­pečí rýchly a pro­fe­si­onálny pre­klad s pri­da­ním len jed­ného riadku kódu.

bablic

Stačí len ten jeden ria­dok a budeš mať pre­klad pre sta­tický a dyna­mický obsah, vrá­tane všet­kých menu, obráz­kov obsa­hu­jú­cich text, auto­ma­tic­kej iden­ti­fi­ká­cie, pre­kladu nového obsahu a vše­li­čoho ďal­šieho. Celý pro­ces trvá menej ako 10 hodín. Je to však stro­jový pre­klad a tak musíš počí­tať s tým, že to nie­kedy bude vyze­rať ako z Google Trans­late. Našťas­tie si potom pre­lo­žený text môžeš upra­viť, aby presne zod­po­ve­dal tvo­jim pred­sta­vám.

Tvor­co­via tiež chápu, že stro­jový pre­klad nie je doko­nalý a tak si v apli­ká­cií môžeš objed­nať aj kla­sický pre­klad od ľudí. Ten vyko­ná­vajú pro­fe­si­onálni pre­kla­da­te­lia, takže si môžeš byť istý, že všetky pojmy a vtipy sa pri ňom nestra­tia.

Takto nejak Bab­lic fun­guje: Najprv si zvo­líš plán, ktorý ti vyho­vuje a potom cie­ľové jazyky, do kto­rých chceš mať svoju stránku pre­lo­ženú. Následne sa vyge­ne­ruje ria­dok kódu, ktorý vlo­žíš do kódu stránky. Odvtedy bude moni­to­ro­vať odkiaľ sú pou­ží­va­te­lia nav­šte­vu­júci stránku (podľa jazyka nasta­ve­ného v ich pre­hlia­dači) a pre­kla­dať obsah na stránke.

Čo sa týka ceny, Bab­lic využíva tzv. fre­e­mium model. Pre pre­klad do jed­ného jazyka a do 2000 zobra­zení stránky je služba zadarmo. Pre­mium, ktoré začína od 15 dolá­rov mesačne pod­po­ruje 3 jazyky a 10 000 zobra­zení strá­nok. Kom­pletne neob­me­dzený plán, zahŕňa­júci aj obrázky stojí 200 dolá­rov mesačne.

startitup

zdroj: geektime.com

Pridať komentár (0)