Izra­el­ský star­tup zasko­čil svet novým typom kolies!

Alexandra Dulaková / 10. november 2015 / Tools a produktivita

Člo­vek by si mys­lel, že koleso už nikto nijako sve­to­borne nevy­lepší, ani pri ňom ničím neohúri — a predsa. Star­tup Soft­Wheel čer­pal inšpi­rá­ciu zo života svojho zakla­da­teľa, ktorý raz kvôli nešťast­nej prí­hode na vlast­nej koži okú­sil, aké dokážu byť bežné pneuma­tiky živote neprak­tické. Zlý záži­tok šikovne pre­me­nil vo veľmi sľubný biz­nis.

Keď si Gilad Wolf zlo­mil pan­vovú kosť, bol na dva týždne pri­pú­taný na inva­lidný vozí­ček. Počas cesty cez mest­skú dlažbu, ktorá pokrýva miestne chod­níky a záro­veň je poriadne hrbo­ľatá a nepra­vi­delná, vraj pre­ží­val muky. Okrem zlo­me­nej pan­vo­vej kosti mal v tom čase Gilad aj skú­se­nosti s prá­cou s trak­tormi, ktoré sú proti podob­ným neprí­jem­nos­tiam dosta­točne vyzb­ro­jené. Pra­cujú totiž s mecha­niz­mom podob­ným air­ba­gom, ktorý dokáže nepred­ví­da­teľné výkyvy na trase efek­tívne odpru­žiť tak, aby to nez­hor­šilo kva­litu jazdy. 

Skú­šal, či niečo podobné nemožno apli­ko­vať aj do bež­nej­ších situ­ácií, akým musel čeliť aj on. To bolo v roku 2011. Odvtedy sa ich tím značne roz­ší­ril a pri­budli míľ­niky ako pomocná ruka od akce­le­rá­toru Rad-Bio­Med Tech­no­logy Acce­le­ra­tor, či od izra­el­ského Minis­ter­stva hos­po­dár­stva. Dnes je na svete Soft­Wheel, koleso, ktoré vraj cel­kom mení záži­tok z jaz­de­nia a voze­nia sa. 

Využi­tím podob­nej mecha­niky, akú som poznal z trak­to­rov, som zo sede­nia na vozíčku spra­vil oveľa prí­jem­nejší záži­tok,” tvrdí Wolf a zrejme má pravdu, pre­tože jeho medze sa rýchlo roz­ší­rili ďaleko za hra­nice inva­lid­ných vozí­kov. “Náš pro­dukt má poten­ciál úplne zme­niť svoju scénu — nie­len pre vozíčky, ale pre všetko, čo má kolesá.” Ide naprí­klad o bicykle, moto­rové dopravné pros­triedky, či dokonca lie­tadlá. Všetky by pomo­cou pro­duk­tov od Soft­Wheel jaz­dili ply­nu­lej­šie a von­kaj­ším vply­vom odo­lá­vali tak, aby mali ich pasa­žieri čo najp­rí­jem­nejší záži­tok. Momen­tálne pra­cujú so samo­lie­ta­jú­cimi lie­tad­lami. Pro­duk­ciu kolesa aj jeho následnú výrobu zatiaľ v plnej miere rie­šia v domá­com Izra­eli. 

V čom spo­číva čaro kolies z dielne Wolfa a jeho tímu? Nie je to len oby­čajné pru­že­nie, na aké sme už dáv­nej­šie zvyk­nutí. Ich tech­no­ló­gie dote­raz nepou­ží­vali žiadni výrob­co­via hor­ských bicyk­lov, a tak­tiež ich nebolo možno nájsť ani v tých naj­lu­xus­nej­ších inva­lid­ných vozí­koch. Za nor­mál­nych okol­ností aký­koľ­vek náraz naj­skôr pos­tihne samotné koleso, kde sa roz­loží a potom sa v plnej sile dostane až k pasa­žie­rovi. Acro­bat Wheel, ako ich Soft­Whe­els nazvali, naopak každý náraz vďaka vnú­tor­nému napä­tiu pre­ne­sie a sústredí len na miesto, kde vzni­kol.

To sa záro­veň odo­hrá za zlo­mok sekundy, takže náraz, ktorý pocíti pasa­žier, je úplne mini­málny. Naviac sa dokáže pris­pô­so­biť teles­nej mase pasa­žiera, ako aj rôz­nym povr­chom. Nako­niec neos­talo len pri slo­vách — už dnes si výrob­co­via vrámci Európy a USA nové kolesá okú­sili a s výsled­kami boli nad­mieru spo­kojní. Až tak, že sú roz­hod­nuté využiť ich v inva­lid­ných vozí­koch a s výsled­kami prísť na trh už túto jeseň. Každý krok k skva­lit­ne­niu života pohy­bovo pos­ti­hnu­tých ľudí, ktorí okrem kaž­do­den­ných obmez­dení trpia aj poci­tom, že sú ostat­ným neus­tále na prí­ťaž, je skve­lou sprá­vou.

Keďže bol z ich nápadu svet taký nad­šený, neos­tali len pri službe pohy­bovo pos­ti­hnu­tým ľuďom, ale vrhli sa aj na “zábavný” prie­my­sel. V merítku mali práve Európ­sky trh, kde sa momen­tálne trend bicyk­lov, najmä tých mest­ských, vo veľ­kom roz­máha. Mest­ské bicykle naroz­diel od tých hor­ských v pneuma­ti­kách tak­mer žiadne odpru­že­nie nemajú, čo Soft­Wheel vzal ako skvelú prí­le­ži­tosť pre svoj biz­nis. Výsledný pro­dukt, bicyk­lové koleso, ktoré využíva ich tech­no­ló­giu, nesie meno Flu­ent. Nuž, počkajme si, aký zázrak to bude a do akej miery jeho zave­de­nie ovpl­vyvní náš záži­tok z bráz­de­nia mest­ských cyk­lis­tic­kých trás. Snáď dovtedy na Slo­ven­sku nejaké už aj budeme mať. 

Tu je ukážka k Acro­bat Wheel:

… a k pro­duktu Flu­ent: 

Zdroj: No Camels 

Pridať komentár (0)